Kara za spowodowanie wypadku drogowego

5
(7)

Jaka kara grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego?

Kara za spowodowanie wypadku drogowego – za spowodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu karnego kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat.

Kara grzywny za spowodowanie wypadku drogowego – zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, czyli tzw. prace społeczne. Uprawnienie Sądu do wymierzenia kierowcy za wypadek drogowy kary grzywny albo ograniczenia wolności, zamiast kary pozbawienia wolności wynika wprost z art.37 a Kodeksu Karnego

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku – oprócz kary pozbawienia wolności, grzywny, albo prac społecznych Sąd może wymierzyć kierowcy, który spowodował wypadek drogowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania za spowodowanie wypadku – kierowca, który spowodował wypadek drogowy może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, dzięki czemu zachowa status osoby nie karanej za przestępstwo.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jaka grozi kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Kara za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym –podstawowa kara za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wynika to z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego, wedle którego jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, wówczas kierowca, które spowodował wypadek podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kara grzywny za spowodowanie wypadku śmiertelnego – wyjątkowo, zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym karę grzywny albo karę ograniczenia wolności – prace społeczne. Wynika to z treści art.37 a k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym –kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym nie może się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego.Wynika to z art.66 par. 2 k.k., zgodnie z którym warunkowego umorzenia postępowania karnego nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek śmiertelny – za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd nie musi, ale może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Czy za spowodowanie wypadku drogowego kierowca może pójść do więzienia?

Kara więzienia dla kierowcy za spowodowanie wypadku – za spowodowanie wypadku drogowego Sądy wymierzają kierowcom karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia bardzo rzadko. Dotyczy to wyjątkowych sytuacji, takich jak:

 • kierowca, który spowodował wypadek prowadził samochód pod wpływem alkoholu
 • kierowca, który spowodował wypadek kierował samochodem pod wpływem środków odurzających
 • kierowca, który spowodował wypadek zbiegł z miejsca wypadku
 • kierowca spowodował wypadek na skutek rażącego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego, np. na skutek rażącego przekroczenia prędkości powodując poważne obrażenia ciała u osoby poszkodowanej w wypadku
 • kierowca, który spowodował wypadek był już karany za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego lub inne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. jazdę samochodem pod wpływem alkoholu) i ma na koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych

Czy można pójść do więzienia za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym?

Więzienie za spowodowanie wypadku śmiertelnego – za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Sąd rzadko wymierzają kierowcom kary więzienia, a więc kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Dzieje się tak w sytuacjach opisanych wyżej, jak przy spowodowaniu zwykłego wypadku drogowego. Zagrożenie skazania przez Sąd kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kary bezwzględnego pozbawienia wolności jest większe z powodu skutku wypadku – śmierci lub kalectwa osoby poszkodowanej w wypadku.

Jakie kary Sądy wymierzają za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego Sądy wymierzają kierowcom najczęściej kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Często Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku kary grzywny rzędu 1000 zł. do 5000 zł. – zamiast kary pozbawienia wolności.

Oprócz kary głównej Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku drogowego środki karne, np. obowiązek częściowego naprawienia szkody na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Jakie kary Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Za spowodowanie ciężkiego wypadku drogowego albo wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sądy zazwyczaj wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności 1 roku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, a obok nich kary grzywny i częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (gdy kierowca był trzeźwy i nie zbiegł z miejsca wypadku) Sądy rzadko wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności rzędu 1 roku, 2 lat bez warunkowego zawieszenia wykonania kary. Sądy wymierzają kierowcom kary więzienia za wypadek śmiertelny gdy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku, albo był już karany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, albo gdy w sposób rażący naruszył zasady ruchu drogowego. Przykład: kierowca jadąc w terenie zabudowanym z prędkością 100 km/ha potrącił pieszego na przejściu dla pieszych.

kara za spowodowanie wypadku drogowego zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Co bierze pod uwagę Sąd wymierzając kierowcy karę za spowodowanie wypadku?

Wymierzając kierowcy karę za spowodowanie wypadku drogowego Sąd bierze pod uwagę:

 • skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku?
 • stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował wypadek
 • przyczynienie się poszkodowanego do wypadku drogowego
 • dotychczasowy sposób życia kierowcy, który spowodował wypadek, czy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku albo inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i ile ma na swoim koncie wykroczeń drogowych
 • sposób zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku, czy kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, czy podjął próby przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku?

Warunkowe umorzenie postępowania za spowodowanie wypadku drogowego

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest możliwe za przestępstwo spowodowania ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 k.k., a więc skutkującego kalectwem lub śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za spowodowanie wypadku drogowego daje kierowcy zachowanie statusu osoby niekaranej za przestępstw – tzw. czysta kartę karną.

Podsumowując:

Wobec kierowcy, który spowodował zwykły wypadek z art 177§ 1, a więc taki, w którym żadna z osób nie poniosła śmierci oraz nie doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na podstawie art. 66 § 1 k.k.

Ponieważ warunkowo umorzyć postępowanie karne można tylko wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności, nie można zastosować tej instytucji wobec sprawcy wypadku, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników zdarzenia poniósł śmierć lub odniósł obrażenia będące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, gdyż według art. 177 § 2 k.k. spowodowanie wypadku drogowego skutkującego kalectwem albo śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Kierowca, który za spowodowanie wypadku drogowego ubiega się o warunkowe umorzenie postępowania karnego musi być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne, jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego to powinien ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za wypadek

Czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku? – Za spowodowanie wypadku drogowego Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za spowodowanie wypadku? – Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku Policjant przesyła dokument prawa jazdy Prokuratorowi. To Prokurator podejmuję decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku czy zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy. Na postanowienie Prokuratora przysługuje zażalenie do Sądu – więcej na ten temat w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego”

Czy Policja zatrzymuje prawo jazdy za spowodowanie wypadku? – Od 2015r. Policjanci często zatrzymują kierowcom prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Zdarza się, że Policjanci zatrzymują prawo jazdy kierowcom, nawet za spowodowanie błahego wypadku drogowego skutkującego niewielkimi obrażeniami ciała u osoby poszkodowanej w wypadku. Ta, czasami „bezsensowna” praktyka Policji zaczęła się po 2015r., tj. od wydania przez Komendanta Głównego Policji zarządzenia o walce Policji z piratami drogowymi.

Zatrzymanie prawa jazdy za wypadek śmiertelny

Czy Policjant zatrzymuje prawo jazdy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym? – Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Policjant niemal w każdym przypadku zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy i wysyła do Prokuratora wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Czy kierowca otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku śmiertelnego? – Za spowodowanie wypadku śmiertelnego Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy, który spowodował wypadek zakaz prowadzenia pojazdów.Dlatego kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku śmiertelnego powinien:

 • złożyć do Prokuratury wniosek o odstąpienie od zatrzymania dokumentu prawa jazdy odebranego przez Policję za spowodowanie wypadku i zwrócenie dokumentu prawa jazdy
 • złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za wypadek, jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji i zatrzyma kierowcy dokument prawa jazdy

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

Za spowodowanie wypadku, zarówno zwykłego z art.177 par. 1 k.k., jak i ciężkiego z art.177 par. 2 k.k., Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

W razie orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia pojazdów biegnie, tzn. jest liczony od daty zabrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

Więcej na temat przeczytasz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku”

Co to oznacza, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów – to oznacza, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, ale nie musi.

Czym kieruje się Sąd decydując o zakazie prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?

Sąd powinien wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, jeśli z okoliczności wypadku i dotychczasowego sposobu jazdy samochodem przez kierowcę, który spowodował wypadek wynika, że dalsze kierowanie pojazdami przez kierowcę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Sąd powinien zatem orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli dla bezpieczeństwa innych kierujących pojazdami oraz pieszych konieczne jest wyeliminowanie kierowcy z ruchu drogowego.

Sąd decydując, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku bierze w szczególności pod uwagę:

 • jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli kierowca spowodował wypadek na skutek nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, np. chwili nieuwagi, dekoncentracji, niezależnie od skutków wypadku
 • jaki był dotychczasowy sposób jazdy kierowcy, który spowodował wypadek drogowy, w szczególności czy jest osobą karaną za spowodowanie wypadku, albo inne przestępstwo w ruchu drogowym, ile wykroczeń drogowych popełnił i jakie? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli kierowca był dotychczas niekarany za spowodowanie wypadku i inne przestępstwa w ruchu drogowym, a ponadto nie ma poważnych wykroczeń w ruchu drogowym na swoim koncie.

Obowiązek naprawienia szkody za spowodowanie wypadku drogowego

Zgodnie z treścią art. 46 kodeksu karnego razie wydania wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego sąd może orzec wobec kierowcy (a na wniosek złożony przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną musi orzec) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wypadkiem (w całości lub w części) lub zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę (tj. szkodę niematerialną).

Nawiązka za spowodowanie wypadku

Zamiast obowiązku naprawienia szkody Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku. Cel nawiązki za spowodowanie wypadku drogowego jest taki sam, jak obowiązku naprawienia szkody – zrekompensowanie osobie poszkodowanej w wypadku szkody, zarówno majątkowej jak i cierp

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *