Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się, że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Sądu I instancji, który wydał wyrok. Jeżeli Sąd przychyli się do Twojego wniosku, wówczas odpis takiego postanowienia przesyła do wydziału komunikacji. Następnie musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po:

 • dokument prawa jazdy w przypadku, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku.

lub

 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż rok.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia krok po kroku procedurę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykułach:

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych pop rzez założenie blokady alkoholowej?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokady alkoholowej?

Niniejszy artykuł rozpocznie cykl nagrań dotyczących przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i § 4 k.k. oraz wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W filmach, które będą umieszczane na stronie zatrzymaneprawojazdy.pl, będziemy w przejrzysty sposób omawiać najważniejsze kwestie dotyczące tematyki bloga oraz będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane przez czytelników bloga pytania.

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia na czym polega instytucja uregulowana w art. 182a k.k.w. a mianowicie dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiesz się jakie warunki muszą zostać spełnione, abyś mógł złożyć wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, tj.:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,

 2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

 3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia na czym polega tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule:

Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Postępowanie karne za ponowne przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. a zatarcie poprzedniego skazania

Poniższy artykuł został zainspirowany jednym z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie o syg. III KK 427/15.

Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była kwestia zatarcia skazania w kontekście procedowania w przedmiocie przestępstwa z art. 178 a § 4 k.k.

Wyrok Sądu Najwyższego został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 14 stycznia 2015 r. X został uznany za winnego tego, że w dniu 23 sierpnia 2014 r., będąc uprzednio prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 28 października 2011 r. , prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. W opaciu o przepis ar. 178 a § 4 k.k. Sąd wymierzył X karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższy wyrok w dniu 24 lutego 2015 r. zaskarżył obrońca oskarżonego, zarzucając mu m.in. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez nieuzasadnione przyjęcie, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie wobec oskarżonego instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w G. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację obrońcy za oczywiście bezzasadną.

Kasację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł obrońca skazanego, zarzucając mu m.in. rażącą obrazę przepisów postępowania tj. art. 440 k.p.k., art. 437 § 1 k.p.k. i art. 458 k.p.k. poprzez nieuwzględnienie z urzędu faktu zatarcia się wcześniejszych prawomocnych skazań za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. oraz 244 k.k. co w konsekwencji doprowadziło do braku zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego skazanemu czynu z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. na art. 178a § 1 k.k., a co za tym idzie orzeczenie rażąco niesprawiedliwej kary pozbawienia wolności, podczas gdy prawidłowa kwalifikacja prawna czynu pozwoliłaby na orzeczenie kary nieizolacyjnej.

Sąd Najwyższy uznając kasację za w pełni zasadną, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd II instancji.

W powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał wprost, iż: „Fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k., zaistniały w dacie wyrokowania co do czynu określonego w art. 178a § 1 k.k., uniemożliwia przyjęcie odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 178a § 4 k.k., także wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania. Prawomocność wyroku skazującego stanowi warunek konieczny do przerwania biegu terminu do zatarcia skazania za uprzedni czyn„.

Tym samym SN potwierdził jednoznacznie, iż dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 178 a § 4 k.k. konieczne jest istnienie prawomocnego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. lub art. 178 a § 4 k.k. w dacie wyrokowania przed Sądem II instancji. Oznacza to, że jeżeli prawomocne skazanie ulegało zatarciu na etapie postępowania odwoławczego, rodzi to po stronie Sądu II instancji obowiązek zmiany kwalifikacji prawnej czynu, z § 4 na § art. 178a k.k. Co istotne Sąd ma obowiązek uwzględnienia okoliczności zatarcia się skazania z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

W kontekście omawianego stanu faktycznego SN zwrócił uwagę na fakt, iż ocena okoliczności faktycznych sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa winna prowadzić do uznania, iż obydwa wcześniejsze skazania X uległy zatarciu przed procedowaniem przez Sąd II instancji, co miało miejsce 20 maja 2015 r. Zdaniem SN, Sąd Okręgowy zobligowany był – w myśl reguły intertemporalnej z art. 4 § 1 k.k. – zastosować w realiach omawianej sprawy znowelizowany w dniu 20 lutego 2015 r. przepis art. 107 § 4 k.k. – zmieniający okres zatarcia skazania na karę ograniczenia wolności z 5 do 3 lat. To powinno prowadzić Sąd do uznania iż skazanie za pierwsze przestępstwo mogło ulec zatarciu już w dniu 20 maja 2014 r. (X wykonał karę ograniczenia wolności w dniu 20 maja 2011 r. ) jednakże stało się to niemożliwe z uwagi na popełnienie przez X kolejnego przestępstwa za które został skazany w dniu 28 listopada 2011 r. na karę 6 – miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny. Wobec uiszczenia grzywny i niezarządzenia X wykonania kary pozbawienia wolności, skazanie to uległo zatarciu 5 maja 2015 r.( a wraz z nim zgodnie z regułą z art. 108 k.k. także skazanie za pierwsze przestępstwo podlegające zatarciu w dniu 20 maja 2014 r.) a więc przed wyrokowaniem przez Sądem II instancji, co z kolei winno skutkować zmianą kwalifikacji prawnej czynu skazanego z § 4 na § 1 art. 178Aa k.k.

SN podkreślił przy tym, iż takiemu rozstrzygnięciu nie stoi na przeszkodzie treść art. 108 k.k. zgodnie z którym: „Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.” SN podniósł bowiem, iż przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym- co zdaniem SN w omawianej sprawie nie nastąpiło, gdyż do prawomocnego stwierdzenia popełnienia przestępstwa mającego miejsce w dniu 23 sierpnia 2014 r. nie doszło przed dniem zatarcia skazania w dniu 5 maja 2015 r. , bowiem prawomocnie rozstrzygnął tę kwestię dopiero Sąd Okręgowy w G. w dniu 20 maja 2015 r.

Konkludując, stwierdzić zatem należy, iż popełnienie nowego przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszych skazań, nie przesądza automatycznie – w myśl reguły z art. 108 k.k. – o niemożności zatarcia się uprzednich skazań przed zatarciem nowego skazania. Przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” z art. 108 k.k. jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym.

Więcej na temat zatarcia skazania przy przestępstwie z art. 178a § 4 k.k. znajdziesz w artykule: Zatarcie skazania w trakcie procesu za jazdę po alkoholu oraz Kara za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , | 1 komentarz

Dlaczego należy sprowadzić czy pomiary badania trzeźwości kierowcy zostały wykonane przez Policję prawidłowo?

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony kwestii jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kurującego oraz kiedy wydruki z badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód potwierdzający fakt popełnienia przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu.

W związku z powyższym analizę akt sprawy powinieneś zacząć od zapoznania się z dołączonymi do protokołu badania trzeźwości wydrukami z alkomatu. Umożliwi Ci to ocenę wiarygodności tego najważniejszego dowodu w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Przy analizie akt sprawy należy zwrócić szczególną uwagę m.in. na:

 • niepewność pomiaru alkomatu
 • czas oraz objętość wydechu, czystość próby
 • czy dołączone jest świadectwo wzorcowania i czy jest aktualne
 • odstęp czasowy pomiędzy badaniami

Policja z przeprowadzonego badania alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierującego pojazdem mechanicznym sporządza protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym. Do protokołu badania trzeźwości dołączane są wydruki z alkomatu, które wskazują wynik badania trzeźwości kierującego.

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu

oraz

 • Alkometr A 2.0 stacjonarny analizator wydechu

Każdy z tych alkomatów wyposażony w urządzenie, które drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Następnie Policjant załącza je do protokołu badania trzeźwości kierującego, który znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Protokół badania trzeźwości wraz z załączonymi wydrukami jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Dlatego też ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu celem sprawdzenia czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami wskazanymi w:

 • Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r
 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii
 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem


Należy wskazać, że tylko badanie, które zostało przeprowadzone zgodnie z w/w dokumentami jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeżeli jednak badanie trzeźwości kierującego pojazdem zostało przeprowadzone niezgodnie ze wskazanymi dokumentami, wówczas zachodzi poważna wątpliwość co do wiarygodności tego dowodu.

W przypadku powstania wątpliwości w zakresie wiarygodności dowodu w postaci badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu, Sąd powinien na podstawie art. 193 par. 1 k.p.k. dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu toksykologii lub z zakresu mechaniki i budowy maszyn celem ustalenia wpływu uchybienia Funkcjonariusza Policji w sposobie przeprowadzenia badania trzeźwości na uzyskane wyniki badania trzeźwości.

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu popełnienia przestępstwa czy wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa czy wykroczenia.

 

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Dlaczego Policjanci nakłaniają kierowców do dobrowolnego poddania się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie dlaczego Policjanci namawiają podejrzanych o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. do dobrowolnego poddania się karze.

Otóż ciężko jest mi znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie. Być może Policjanci mają polecenie służbowe, aby namawiać podejrzanych do wyrażenia zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., być może związane jest to z tym, że w przypadku skazania w trybie art. 335 § 1 k.p.k. organy ścigania mogą ograniczyć postępowanie dowodowe, a co się z tym wiąże szybsze zakończenie postępowania przygotowawczego oraz wysłanie aktu oskarżenia do Sądu.

Wielu czytelników bloga pisze, że Policjanci mówią im na przesłuchaniu, iż jedyną możliwością uzyskania łagodnego wyroku za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jest wyrażenie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Natomiast w przypadku, gdy nie wyrażą zgody na „samoukarnie”, to w Sądzie na pewno wyrok będzie surowszy. Dlatego też wielu podejrzanych wyraża zgodę na propozycję Prokuratora.

Dopiero później po przesłuchaniu na Policji dowiadują się, że dobrowolne poddanie się karze nie jest jedyną możliwością na zakończenie postępowania karnego, a co za tym idzie mogą ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest znacznie korzystniejszym rozstrzygnięciem od wyroku skazującego.

Dlatego też pojawiają się pytania ze strony podejrzanych, dlaczego Policjanci nie informują ich na przesłuchaniu o możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego. Otóż, Policjanci nie mają takiego obowiązku. To w gestii podejrzanego leży podjęcie się aktywnej obrony i złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W artykule Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r. napisałem na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz kiedy sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Natomiast w tym miejscu przedstawię główne różnice pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym.

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne:

 • sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo – natomiast w przypadku wyroku skazującego sprawca przestępstwa w okresie próby jest osobą karną za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzania pojazdów mechanicznych lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat – w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat,

 • brak minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w przypadku wyroku skazującego minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 5.000 zł.

 

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak przygotować się do przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego o prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Przesłuchanie sprawcy przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na Policji jest bardzo ważną czynnością procesową. To właśnie na przesłuchaniu na Policji podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących popełnionego przez niego przestępstwa. Jest to o tyle istotne, gdyż Sąd rozpoznający Twoją sprawę jeszcze przed terminem rozprawy lub posiedzenia będzie mógł poznać okoliczności popełnionego przez Ciebie czynu, Twoje właściwości i warunki osobiste, jakie konsekwencje spowoduje dla Ciebie wydanie wyroku skazującego oraz orzeczenie wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Więcej na temat jak wygląda przesłuchanie na Policji znajdziesz w artykule Jak przebiega przesłuchanie kierowcy na Policji podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Natomiast niniejszy artykuł poświęcę kwestii przygotowania się podejrzanego do przesłuchania. W pierwszej kolejności możesz przygotować sobie konspekt swoich wyjaśnień, tzn. zastanowić się nad okolicznościami, które chcesz wskazać w swoich wyjaśnieniach. W sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. powinieneś przede wszystkim skupić się na opisaniu:

 • okoliczności, w jakich prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem Twojego zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • okoliczności, które spowodowały, iż prowadziłeś samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że musisz pilnie stawić się w pracy pomimo wolnego dnia,

 • Twoje właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, na czym polega Twoja praca, czy masz kogoś na utrzymaniu,

 • do jakich celów wykorzystujesz samochód, np. praca, wożenie chorego członka rodziny na wizyty lekarskie.

Jeżeli chcesz ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego możesz już na przesłuchaniu złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Najlepiej jest przygotować dwa egzemplarze wniosku. Jeden należy złożyć Policjantowi do akt, a na drugim poprosić go o podpis i pieczątkę na potwierdzenie, że złożyłeś przedmiotowe pismo. Następnie Policjant wraz z aktami sprawy wyśle do Prokuratury złożony przez Ciebie wniosek.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

 

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda uzgadnianie kary z Prokuratorem za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Do napisania niniejszego artykułu skłoniły mnie częste pytania czytelników dotyczące przesłuchania na Policji, a mianowicie jak wygląda uzgadnianie kary przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oraz czy podejrzany będzie miał możliwość osobistego porozmawiania z Prokuratorem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż wielu podejrzanych sądzi, iż na przesłuchaniu na Policji będą mogli bezpośrednio porozmawiać z Prokuratorem i przedstawić mu argumenty przemawiające za łagodniejszym wymiarem kary. Jednakże w praktyce sytuacja wygląda odmiennie. Otóż na przesłuchaniu na Policji podejrzany nie będzie miał możliwości osobistego porozmawiania z Prokuratorem. To Policjant wykonuje telefon do Prokuratora i przekazuje podejrzanemu propozycję kary w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas Prokurator wyśle do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Natomiast gdy podejrzany nie wyrazi zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora, wówczas Prokurator kieruje do Sądu zwykły akt oskarżenia.

Należy wskazać, iż w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, minimalny okres zakazu wynosi 3 lata. Natomiast maksymalny okres zakazu wynosi 15 lat. Ponadto obligatoryjnym elementem wyroku w tym trybie jest świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w minimalnej kwocie 5.000 zł.

Jednakże musisz wiedzieć, iż nie musisz przyjmować propozycji Prokuratora jeżeli uważasz, że kara jest zbyt surowa w stosunku do okoliczności popełnionego przez Ciebie przestępstwa, jak również stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu. W sytuacji gdy nie wyrażasz zgody na dobrowolne poddanie się karze, wówczas już na przesłuchaniu możesz złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

 

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak przebiega przesłuchanie kierowcy na Policji podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Do napisania niniejszego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam, zostałem zatrzymany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Za tydzień mam przesłuchanie. Kto mnie będzie przesłuchiwał prokurator czy policjant? Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji. W przeszłości nie miałem żadnych zatargów z prawem i nie wiem czego mam się spodziewać na przesłuchaniu i o co będę pytany.  Proszę o pomoc

Na wstępie należy wskazać, iż pierwszym etapem w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. jest etap postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w formie dochodzenia, które nadzoruje właściwa jednostka Prokuratury. Jednakże Policja na zlecenie Prokuratury przeprowadza czynność przesłuchania podejrzanego. Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w formie dochodzenia, które nadzoruje właściwa jednostka Prokuratury.

Zgodnie z art. 325g k.p.k. § 2. Przesłuchanie osoby podejrzanej zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania. Osobę tę od chwili rozpoczęcia przesłuchania uważa się za podejrzanego.

§ 3. Podejrzanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony, a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy.

Jak zostało wskazane powyżej na przesłuchaniu na Policji, podejrzanemu przedstawiany jest zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Przesłuchanie rozpoczyna się od odebrania danych osobowych od podejrzanego tj.:

 1. imię i nazwisko

 2. adres zameldowania

 3. adres do doręczeń

 4. miejsce zatrudnienia

 5. dochody

 6. majątek

 7. stan cywilny/dochody współmałżonka

 8. uprzednia karalność

 9. czy podejrzany leczył się psychiatrycznie lub odwykowo

 10. stosunek do służby wojskowej w stosunku do mężczyzn

Poszczególne etapy przesłuchania podejrzanego:

 1. Policjant przedstawia podejrzanemu zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

 2. pyta się podejrzanego czy zrozumiał treść zarzutu, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy będzie składał wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania,

 3. następnie podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących popełnionego przestępstwa.

 1. po złożeniu wyjaśnień Policjant zadaje podejrzanemu pytanie czy chce się dobrowolnie poddać karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli podejrzany wyrazi chęć skazania bez przeprowadzenia rozprawy, Policjant wykonuje telefon do Prokuratora dyżurnego, podając mu następujące informacje:

 • wyniki badania trzeźwości,

 • uprzednia karalność podejrzanego,

 • dochody podejrzanego.

Na podstawie w/w informacji Prokurator proponuje podejrzanemu karę.

Uwaga:

W trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, minimalny okres zakazu wynosi 3 lata. Natomiast maksymalny okres zakazu wynosi 15 lat. Ponadto obligatoryjnym elementem wyroku w tym trybie jest świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w minimalnej kwocie 5.000 zł.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż wielu podejrzanych idąc na przesłuchanie na Policji uważa, iż będą mogli bezpośrednio porozmawiać z Prokuratorem i przedstawić mu argumenty przemawiające za łagodniejszym wymiarem kary. Jednakże w praktyce sytuacja wygląda odmiennie. Otóż na przesłuchaniu na Policji podejrzany nie będzie miał możliwości osobistego porozmawiania z Prokuratorem. To Policjant wykonuje telefon do Prokuratora i przekazuje podejrzanemu propozycję kary.

Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas Prokurator wysyła do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli jednak podejrzany nie wyrazi zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora, wówczas Prokurator skieruje do Sądu zwykły akt oskarżenia tj. bez żadnej propozycji kary.

Pamiętaj, iż nie musisz przyjmować propozycji Prokuratora jeżeli uważasz, że jest zbyt surowa w stosunku do okoliczności popełnionego przez Ciebie przestępstwa. Musisz wiedzieć, że już na przesłuchaniu możesz złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wówczas Policjant wraz z aktami sprawy wyśle do Prokuratury złożony przez Ciebie wniosek. Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy może:

 1. złożyć do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

  lub

 2. jeżeli uzna, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego wysyła do Sądu zwykły akt oskarżenia.

Jeżeli Prokurator nie przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wówczas jak tylko Twoja sprawa zostanie zarejestrowania w Sądzie tzn. sprawie zostanie nadana sygnatura akt, możesz złożyć przedmiotowy wniosek bezpośrednio do Sądu.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa.

Natomiast zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

 

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.?

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r., wprowadziła istotne zmiany dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. Przed nowelizacją w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast w świetle z maja 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat.

Powyższa zmiana wynika z art. 42 § 2 k.k. zgodnie z którym Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art 174 lub art. 177.”

W związku z powyższym w przypadku dobrowolnego poddania się karze minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 lata.

Orzeczenie przez Sąd 3 – letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie szczególnie dotkliwe dla sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., którzy tylko nieznacznie przekroczyli próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna za omawiane przestępstwo.

Natomiast dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. będzie korzystne dla sprawców, którzy uzyskali wysoki wynik badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż mają większą szansę na uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wynika z faktu, iż zazwyczaj standardowa propozycja Prokuratora odnośnie długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. czy to przy najniższym wyniku 0,26 mg/l czy nawet przy wyniku rzędu 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 3 lata.

Kolejną wadą dobrowolnego poddania się karze, jest okoliczność, iż wydanie przez Sąd wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub art. 387 § 1 k.p.k. oznacza, iż sprawca do momentu zatarcia skazania będzie w świetle prawa osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie. Powyższe będzie oznaczało dla osób, od których charakter pracy wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie zwolnienie z pracy. Dla przykładu zgodnie z ustawą Karta nauczyciela, nauczyciel nie może być skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. W związku z powyższym wydanie przez Sąd w stosunku do nauczyciela wyroku skazującego, będzie wiązało się ze zwolnieniem z pracy.

Jedyną możliwością zachowania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie jest wydanie przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania oraz zakazu prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Jednakże w przypadku skazania bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu chce złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, powinien nie wyrażać zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.k. lub składać wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k.

Reasumując skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. będzie szczególnie dotkliwe dla sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., którzy tylko nieznacznie przekroczyli próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna, gdyż w takim przypadku minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 – lata. Ponadto w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego w w/w trybach sprawca przestępstwa będzie widniał w KRK jako osoba karna.

Natomiast dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. będzie korzystne dla sprawców, którzy uzyskali wysoki wynik badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż mają większą szansę na uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego też jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania trzeźwości wyniesie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub wyższy zostanie mu przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r., wprowadziła zmiany zaostrzające przepisy dotyczące m.in. przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k.

Przed nowelizacją zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. w wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast w świetle nowelizacji z dnia 18 maja 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego wynosi od 3 do 15 lat.

Należy wskazać, iż pierwszym etapem w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. jest etap postępowania przygotowawczego. To właśnie na tym etapie sprawcy jest przedstawiany zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Na przesłuchaniu na Policji, podejrzanemu jest przedstawiany zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Następnie Policjant pyta się podejrzanego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy będzie składał wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania. Po złożeniu przez podejrzanego wyjaśnień Policjant zadaje pytanie czy podejrzany wyraża zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie w tym trybie, wówczas Policjant wykonuje telefon do Prokuratora, który przedstawia propozycję kary.

W związku z powyższym wskażę jakie wady i zalety ma dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2016 r.

Zalety dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. szybkość zakończenia postępowania karnego – już sama nazwa instytucji z art. 335 § 1 k.p.k. wskazuje, iż jest to skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, tzn. że jeżeli podejrzany podczas przesłuchania na Policji wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, wówczas Prokurator wraz z aktem oskarżenia wysyła do Sądu wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Następnie Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania złożonego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa oraz stopnia zawinienia, wówczas na tym posiedzeniu wydaje wyrok zgodny z wnioskiem. Stawiennictwo oskarżonego na posiedzeniu nie jest obowiązkowe, więc w praktyce wygląda to tak, że Sąd może wydać wyrok bez udziału oskarżonego na posiedzeniu.

 2. możliwość uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy wysokim wyniku badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – powyższe wynika z faktu, iż standardowa propozycja Prokuratora odnośnie długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. czy to przy najniższym wyniku 0,26 mg/l czy nawet przy wyniku rzędu 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 3 lata.

Wady dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. status osoby karanej za przestępstwo – wydanie przez Sąd wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oznacza, iż sprawca do momentu zatarcia skazania będzie w świetle prawa osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie. Powyższe może oznaczać dla osób, od których charakter pracy wymaga posiadania statusu osoby niekaranej zwolnienie z pracy.

 2. obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości min. 5.000 zł

  Nowelizacja z dnia 18 maja 2015 r. wprowadziła istotną zmianę w zakresie długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Przed nowelizacją zakaz wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast od dnia 18 maja 2015 r. w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. Obligatoryjnym elementem jest również nałożenie na sprawcę przestępstwa obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5.000 zł.

 3. brak możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w trybie art. 335 § 1 k.k.

  W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. Sąd ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Instytucja warunkowe umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

  Jednakże w przypadku skazania bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.k. nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu chce złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, to powinien nie wyrażać zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.k.

 4. brak możliwości podnoszenia w apelacji zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych oraz zarzutu rażącej niewspółmierności orzeczonego środka karnego

  Powyższa kwestia ma znaczenie w przypadku gdy oskarżony wyraził zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., a następnie po wydaniu przez Sąd wyroku stwierdził, że wyrok jest zbyt surowy i chce złożyć od niego apelację, gdyż uważa że Sąd powinien wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. W takiej sytuacji jedynym skutecznym zarzutem jest zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. Jednakże zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. podstawą apelacji w przypadku wydania wyroku w trybie art. 335 § 1 k.p.k nie może być zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. Dlatego też gdyby pomimo powyższego zakazu oskarżony złożył apelację opierając się na tym zarzucie, Sąd pozostawi apelację bez rozpoznania jako niedopuszczalną.

  Natomiast w przypadku gdy Sąd wydał wyrok w trybie art. 335 § 1 k.p.k. orzekając np. 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a następnie oskarżony po wydaniu przez Sąd wyroku stwierdził, że wyrok jest zbyt surowy i chce złożyć od niego apelację, gdyż uważa że Sąd powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, wówczas właściwym zarzutem byłby zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonego środka karnego. Jednakże zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. podstawą apelacji w przypadku wydania wyroku w trybie art. 335 § 1 k.p.k nie może być zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonego środka karnego. Dlatego też gdyby pomimo powyższego zakazu oskarżony złożył apelację opierając się na tym zarzucie, Sąd pozostawi apelację bez rozpoznania jako niedopuszczalną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz