Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego też jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania trzeźwości wyniesie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub wyższy zostanie mu przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r., wprowadziła zmiany zaostrzające przepisy dotyczące m.in. przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k.

Przed nowelizacją zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. w wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast w świetle nowelizacji z dnia 18 maja 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego wynosi od 3 do 15 lat.

Należy wskazać, iż pierwszym etapem w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. jest etap postępowania przygotowawczego. To właśnie na tym etapie sprawcy jest przedstawiany zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Na przesłuchaniu na Policji, podejrzanemu jest przedstawiany zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Następnie Policjant pyta się podejrzanego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy będzie składał wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania. Po złożeniu przez podejrzanego wyjaśnień Policjant zadaje pytanie czy podejrzany wyraża zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie w tym trybie, wówczas Policjant wykonuje telefon do Prokuratora, który przedstawia propozycję kary.

W związku z powyższym wskażę jakie wady i zalety ma dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2016 r.

Zalety dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. szybkość zakończenia postępowania karnego – już sama nazwa instytucji z art. 335 § 1 k.p.k. wskazuje, iż jest to skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, tzn. że jeżeli podejrzany podczas przesłuchania na Policji wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, wówczas Prokurator wraz z aktem oskarżenia wysyła do Sądu wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Następnie Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania złożonego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa oraz stopnia zawinienia, wówczas na tym posiedzeniu wydaje wyrok zgodny z wnioskiem. Stawiennictwo oskarżonego na posiedzeniu nie jest obowiązkowe, więc w praktyce wygląda to tak, że Sąd może wydać wyrok bez udziału oskarżonego na posiedzeniu.

 2. możliwość uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy wysokim wyniku badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – powyższe wynika z faktu, iż standardowa propozycja Prokuratora odnośnie długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. czy to przy najniższym wyniku 0,26 mg/l czy nawet przy wyniku rzędu 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 3 lata.

Wady dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. status osoby karanej za przestępstwo – wydanie przez Sąd wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oznacza, iż sprawca do momentu zatarcia skazania będzie w świetle prawa osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie. Powyższe może oznaczać dla osób, od których charakter pracy wymaga posiadania statusu osoby niekaranej zwolnienie z pracy.

 2. obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości min. 5.000 zł

  Nowelizacja z dnia 18 maja 2015 r. wprowadziła istotną zmianę w zakresie długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Przed nowelizacją zakaz wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast od dnia 18 maja 2015 r. w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. Obligatoryjnym elementem jest również nałożenie na sprawcę przestępstwa obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5.000 zł.

 3. brak możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w trybie art. 335 § 1 k.k.

  W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. Sąd ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Instytucja warunkowe umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

  Jednakże w przypadku skazania bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.k. nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu chce złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, to powinien nie wyrażać zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.k.

 4. brak możliwości podnoszenia w apelacji zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych oraz zarzutu rażącej niewspółmierności orzeczonego środka karnego

  Powyższa kwestia ma znaczenie w przypadku gdy oskarżony wyraził zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., a następnie po wydaniu przez Sąd wyroku stwierdził, że wyrok jest zbyt surowy i chce złożyć od niego apelację, gdyż uważa że Sąd powinien wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. W takiej sytuacji jedynym skutecznym zarzutem jest zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. Jednakże zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. podstawą apelacji w przypadku wydania wyroku w trybie art. 335 § 1 k.p.k nie może być zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. Dlatego też gdyby pomimo powyższego zakazu oskarżony złożył apelację opierając się na tym zarzucie, Sąd pozostawi apelację bez rozpoznania jako niedopuszczalną.

  Natomiast w przypadku gdy Sąd wydał wyrok w trybie art. 335 § 1 k.p.k. orzekając np. 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a następnie oskarżony po wydaniu przez Sąd wyroku stwierdził, że wyrok jest zbyt surowy i chce złożyć od niego apelację, gdyż uważa że Sąd powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, wówczas właściwym zarzutem byłby zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonego środka karnego. Jednakże zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. podstawą apelacji w przypadku wydania wyroku w trybie art. 335 § 1 k.p.k nie może być zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonego środka karnego. Dlatego też gdyby pomimo powyższego zakazu oskarżony złożył apelację opierając się na tym zarzucie, Sąd pozostawi apelację bez rozpoznania jako niedopuszczalną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości

Jazda samochodem po alkoholu, nie musi oznaczać, że kierowca straci prawo jazdy na okres 3 lat. Mimo, że przy wyroku skazującym zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od lat 3 do 15 lat, to przy warunkowym umorzeniu postępowania Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów, bądź orzec zakaz kierowania pojazdami na okres 1 roku lub 2 lat.

Zalety warunkowego umorzenia za jazdę po alkoholu:

 1. niekaralność za przestępstwo,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata – jak przy wyroku skazującym, natomiast przy warunkowym umorzeniu Sąd może orzec zakaz 1 rok lub na 2 lata,
 3. możliwość odstąpienia przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów,
 4. świadczenie pieniężne zazwyczaj w niższej kwocie niż 5.000 zł – jak to jest w przypadku wyroku skazującego, gdzie Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie w kwocie minimum

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Czym jest warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu.

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania?

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

 

Jeśli zastanawiasz się czy masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. należy wskazać okoliczności:

 • w jakich kierowca prowadził samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które to okoliczności przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • które skłoniły oskarżonego do prowadzenia samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że pracownik musi pilnie stawić się w pracy pomimo dnia wolnego,

 • w których należy wykazać, jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego,m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,

 • które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Korzyści warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu

Najważniejsze korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego:

 • sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo – w przypadku wyroku skazującego sprawca przestępstwa w okresie próby jest osobą karną za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzania pojazdów mechanicznych lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku bądź 2 lat – w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat,
 • brak minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w przypadku wyroku skazującego minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 5.000 zł.

Jednakże warunkiem koniecznym do złożenia przez sprawcę przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd uznaje kierowcę za winnego zarzucanego mu czynu, jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego. Osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne zachowuje w świetle prawa status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, wówczas gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
 • postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia.

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Jeśli zastanawiasz się czy masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a par 1 k.k. znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu  oraz Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – wykroczenie czy przestępstwo?

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu.

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, gdyż sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., natomiast w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości kierującemu zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Należy wskazać, iż w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. Natomiast w przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. zakaz wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

W praktyce, przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, który jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem kluczową kwestią jest tzw. niepewność pomiaru alkomatu.

Należy podkreślić, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem (niepewnością pomiaru), który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV)

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to wówczas stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić:

 • 0,25 mg/l;

 • 0,26 mg/l;

 • 0,27 mg/l

Każda ze wskazanych powyżej alternatyw jest w równym stopniu możliwa i w sytuacji gdy od badanego nie pobrano krwi do analizy – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych wyników alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W związku z obowiązującą w prawie karnym zasadą, iż niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, Sąd powinien przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy, przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez ustalenie, iż najwyższy wynik badania oskarżonego wyniósł 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co stanowi wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Powyższe pociąga za dla oskarżonego istotne konsekwencje prawne, gdyż – powinno skutkować zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Dlatego też jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zasadnym jest skierowanie do Sądu wniosku o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. czy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., który może Cię zainteresować znajduje się pod następującym linkiem:

Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. jest wpisywany do karty karnej?

Często pojawiającym się pytaniem jest to, czy wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. jest wpisywany do karty karnej?

Obawy osób, które popełniły to wykroczenie są dla mnie zrozumiałe – sprawa trafia do Sądu, a obwiniony otrzymuje karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Na pierwszy rzut oka postępowanie nie różni się znacząco od postępowania w sprawie karnej o przestępstwo, gdzie każdy wyrok jest ujawniany w karcie karnej.

W związku z powyższymi wątpliwościami należy wskazać, iż – informacja o wyroku skazującym za wykroczenie nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego.

Pod tym względem wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu nie różni się niczym od pozostałych czynów opisanych w Kodeksie wykroczeń. Podobnie jak wyrok za czyny takie jak żebractwo czy kąpiel w miejscu niedozwolonym, również wyrok za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. nie jest odnotowywany w rejestrze karnym.

Jeśli osoba złoży wniosek o wydanie jej informacji o karalności, to otrzyma na tym wniosku pieczęć „Nie figuruje” (chyba, że osoba ta dopuściła się innych przestępstw, ale wtedy w karcie karnej będą wyłącznie te przestępstwa, a nie wykroczenie).

Osoba, wobec której zapadł taki wyrok może, bez obaw, podpisać oświadczenie o tym, że jest osobą niekaraną lub o tym, że nie toczy się wobec niej postępowanie karne (gdy wyrok za wykroczenie jeszcze nie uprawomocnił się).

Informacja o skazaniu za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. oraz o orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów widnieje w następujących miejscach:

 • w policyjnym rejestrze kierowców popełniających wykroczenia drogowe (razem z informacją o naliczeniu 10 punktów karnych);

 • w Krajowym Systemie Informacji Policji – gdzie będzie informacja o zakazie prowadzenia pojazdów.

Należy wskazać, iż informacja w wymienionych systemach policyjnych widnieje przez okres 2 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Figurowanie informacji w tych systemach ma swoje określone cele – Policja, która zatrzyma kierowcę musi mieć możliwość sprawdzenia, czy osoba taka nie przekroczyła limitu punktów karnych – wtedy funkcjonariusze zatrzymają prawo jazdy, lub czy osoba nie porusza się samochodem mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów – taki czyn jest bowiem przestępstwem.

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi natomiast górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Co może zrobić oskarżony w przypadku gdy najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Jeżeli u kierującego w trakcie badania przez Policję, alkomat wskaże najwyższy wynik 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, zostanie mu przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W sprawach gdzie najwyższy wynik badania alkomatem wskazał 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a zatem dokładnie taką samą wartość, od której rozpoczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., konieczne jest dokonanie oceny wyniku badania alkomatem 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pod kątem niepewności pomiarowej alkomatu.

W takim przypadku oskarżony może złożyć do Sądu wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

W uzasadnieniu wniosku o zmianę kwalifikacji prawnej i opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. należy powołać się na niepewności pomiaru alkomatu i wskazać jakie znaczenie dla odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Niepewność pomiaru alkomatu wynosi najczęściej od 0,01 do 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że wynik badania alkomatem, mógł wynosić:

 • 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

albo

 • 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

albo

 • 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.


Każdy z wyżej wskazanych wyników jest możliwy i prawdopodobny. Nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli od kierującego nie pobrano próby krwi do analizy. Natomiast żaden ze świadków nie jest w stanie zmysłami ocenić tak niewielkiej różnicy w zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ze względu na okoliczność, iż w prawie karnym zgodnie z art. 5 § 2 k.p.k. nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, po stronie Sądu istnieje obowiązek przyjęcia, że stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powinno to z kolei skutkować ustaleniem przez Sąd, iż oskarżony nie popełnił przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., natomiast popełnił wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Sąd zmieniając kwalifikację prawną i opis czynu może uznać oskarżonego za winnego popełnienia wykroczenia z art. 87 §1 k.w. tj. wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Zaletą takiego rozstrzygnięcia jest zachowanie przez osobę uznaną za winną popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. statusu osoby niekarnej za przestępstwo popełnione umyślnie. Innymi słowy, osoba ta zachowuje czystą kartę karną, a informacja o wydanym wyroku nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zmiana kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. i wydanie przez Sąd wyroku skazującego za wykroczenie, jak to zostało wcześniej wskazane, będzie skutkowało tym, iż wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu nie jest wpisywany do karty karnej, jednakże widnieje on w innych systemach, do których mają wgląd funkcjonariusze Policji dokonujący kontroli drogowej.

Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu

Popełnienie przez kierowcę wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu nie oznacza automatycznie, że utraci on prawo jazdy, ponieważ Sąd może w szczególnie uzasadnionym przypadku odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Wówczas kierowca może uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów, który w przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu?

Wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi

natomiast

górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Kiedy kierowca ma szansę na odstąpienie od orzeczenia zakazu?

Kodeks wykroczeń przewiduje  możliwość odstąpienia od orzekania zakazu. Stanowi o tym przepis art. 39 par. 1 k.w. Brak zakazu prowadzenia pojazdów może mieć miejsce jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Zatem Sąd rozpatrując wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów bierze pod uwagę:

 1. charakter czynu i okoliczności czynu – w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu szczególne znaczenie mają okoliczności takie jak:
 • miejsce popełnienia wykroczenia;
 • godzina popełnienia wykroczenia;
 • natężenie ruchu w chwili zdarzenia;
 1. właściwości i warunki osobiste sprawcy, wśród istotnych okoliczności należy wskazać:
 • dotychczasową niekaralność;
 • ustabilizowany sposób życia – stała praca, rodzina;
 • aktywność charytatywna i społeczna;
 • konsekwencje orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów – utrata pracy, brak możliwości znalezienia zatrudnienia.

Wszystkie te argumenty mają bardzo duże znaczenie przy odstąpieniu od zakazu i należy je w szczegółowy sposób opisać we wniosku złożonym do Sądu rozpatrującego sprawę.

Jeśli zastanawiasz się, czy masz szansę na odstąpienie od zakazu, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Przy jakim stężeniu alkoholu kierowca ma szansę na odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów?

Szansę na nieorzekanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w., którzy nieznaczenie przekroczyli wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność za opisane wykroczenie. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, które Sąd rozpatruje indywidualnie. Jednakże w mojej praktyce zawodowej spotkałem się z przypadkami kierowców, wobec których Sąd odstąpił od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu pomimo dość wysokiego, jak na wykroczenie, stężenia alkoholu, rzędu 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co zrobić, aby ubiegać się o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów?

Najlepszym rozwiązaniem jest złożenie do Sądu rozpatrującego sprawę w I instancji wniosku o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Wniosek najlepiej jest złożyć do Sądu jeszcze przed wydaniem wyroku nakazowego (tzn. wyroku wydawanego przez sąd bez rozprawy i doręczanego obwinionemu), ale nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek złożyć wraz ze sprzeciwem od wyroku nakazowego lub nawet później (byleby zrobić to przed rozprawą). Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

Podsumowując – odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 § 1 k.w. to jedyna możliwość uniknięcia pozbawienia prawa jazdy w przypadku popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Z doświadczenia wiem, że Sądy korzystają z tego przepisu, jednakże konieczne jest każdorazowo dobre, bogate w argumenty uzasadnienie wniosku, wskazujące na szczególne okoliczności, które pojawiły się w sprawie.

Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Jeśli masz pytania o wniosek o odstąpienie od zakazu, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu – 1 rok zakazu

Kierowcy zatrzymanemu za jazdę samochodem po alkoholu grozi zakaz prowadzenia pojazdów. To ile będzie wynosił zakaz prowadzenia pojazdów zależy w dużej mierze od stężenia alkoholu w organizmie kierującego.

Za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres od 3 lat do 15 lat. Czy zakaz na minimum 3 lata jest obligatoryjny? Otóż nie, Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok bądź 2 lata.

Kiedy kierowca ma szansę na zakaz krótszy niż 3 lata?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd może nie orzekać zakazu lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 2 lat.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku za jazdę po pijaku stwierdza fakt popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., ale z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu odstępuje od wydania wyroku skazującego. A tym samym może odstąpić od zakazu kierowania samochodami lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub 2 lata. Ponadto tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kiedy kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

Kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne oraz okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości (np. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących)

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Jeśli masz pytania o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Kto ma szansę na 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów?

Szanse na orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa jazdy po pijanemu z art. 178a § 1 k.k., u których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu (1 promil we krwi) w wydychanym powietrzu.

Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Kierowca, zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu, jeżeli chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, powinien złożyć do Sądu (jeżeli akta sprawy są już w Sądzie) bardzo dobrze umotywowany wniosek. To w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku zależy, czy Sąd zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania, czy też nie i wyda wyrok skazujący i orzeknie minimum 3 lata zakazu. Dlatego też aby zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygniecie i uniknięcie utraty prawa jazdy na 3 lata kierowca powinien popracować nad uzasadnieniem swojego pisma.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu

Uzasadnienie wniosku do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku powinno zawierać:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich kierowca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które przemawiają za tym, że stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, powód zatrzymania przez policję.

 • przedstawienie okoliczności, które spowodowały, że kierowca prowadził samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że pracownik musi pilnie stawić się w pracy pomimo dnia wolnego w pracy,

 • przedstawienie okoliczności, w których należy wykazać, jakie konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,

 • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłużysz niż 1 rok będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy,

 • dołączenie do wniosku dokumentów, które wpływają na pozytywną ocenę oskarżonego, m.in. zaświadczenie o działalności społecznej.

Jeśli masz pytania do wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu  oraz Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Opublikowano artykuły | 8 komentarzy

Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Nietrzeźwy kierowca zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu, jeżeli chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów krótszego niż 3 lata, powinien złożyć do Prokuratury lub Sądu dobrze umotywowany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Gdzie należy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po pijanemu, kierowca może złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego tj. do Prokuratury. Jeżeli prokurator przychyli się do wniosku, wówczas może zamiast aktu oskarżenia wysłać do Sądu właśnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Dla kierowcy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu, byłoby to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż wysłanie przez prokuratora takiego wniosku do Sądu zwiększa szanse, że Sąd taki wniosek uwzględni. Oczywiście kierowca może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu bezpośrednio do Sądu.

Jeśli zastanawiasz się czy masz szanasę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu:

 • tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego kierowca zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie. Wpis dotyczący warunkowego umorzenia postępowania ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

 • tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego kierowca ma możliwość uniknięcia zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata, ponieważ Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku bądź 2 lat.

Kiedy kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne oraz okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości, np. kierowca jechał późną pora, chciał tylko przeparkować samochód, został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej.

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie, a także jego postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego.

Podsumowując należy wskazać, że o w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu zależy, czy Sąd zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania, czy też nie i wyda wyrok skazujący i orzeknie minimum 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów. W związku z tym aby zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygniecie i uniknięcie utraty para jazdy na 3 lata kierowca powinien popracować nad uzasadnieniem swojego pisma.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu oraz Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. a wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie:

 • na czym polega przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k.

 • na czym polega wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

 • jakie są różnice pomiędzy przestępstwem z art. 180a k.k. a wykroczeniem z art. 94 § 1 k.w.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 180a k.k. jest swoistą nowością, gdyż zostało dodane do Kodeksu karnego z dniem 18 maja 2015r.

Zgodnie z art. 180a k.k.  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Innymi słowy, sprawcą tego przestępstwa jest osoba, która pomimo cofniętych uprawnień przez właściwy organ administracji publicznej (starostę, dowódcę jednostki wojskowej, marszałka województwa) nadal porusza się pojazdami mechanicznymi.

Powyższe oznacza, że sprawca przestępstwa posiadał wcześniej prawo jazdy, jednakże w drodze decyzji administracyjnej zostały mu cofnięte uprawnienia i nie zdał ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Do dnia 18 maja 2015r., tj. do dnia wejścia w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego w omawianej sytuacji, osoba taka popełniała wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. Natomiast w świetle obecnie obowiązujących przepisów popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 180a k.k.

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 2. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;

 3. niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;

 4. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;

 5. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 6. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Należy wskazać, że za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 244 k.k. tj. złamania prawomocnego zakazu sądowego, Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 94 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadząc pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”.

Powyższe oznacza, iż wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. dotyczy osób, które prowadzą pojazd mechaniczny, a nigdy nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami danej kategorii. Wówczas osoba taka popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, za które jak wyżej zostało wskazane Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Natomiast przestępstwo z art. 180a k.k. popełnia osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo iż uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały jej cofnięte w drodze decyzji przez organ administracji publicznej.

Z dniem 18 maja 2015r. został dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przed nowelizacją Kodeksu wykroczeń, Sąd za popełnienie wykroczenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień nie mógł orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Redakcja art. 94 § 3 k.w. wskazuje, iż decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, Sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to zgodnie z art. 29 § 1 k.w. wymierza zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast jak zostało wskazane w pierwszej części artykułu za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Więcej na temat wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. znajdziesz w artykule: Jazda samochodem bez uprawnień

Więcej na temat przestępstwa z art. 180a k.k. znajdziesz w artykułach: Prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień oraz Co grozi za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień?

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Wykroczenie prowadzenia pojazdów mechanicznych bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

W artykule Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. zostało opisane kiedy kierujący pojazdem mechanicznym popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie kiedy kierujący pojazdem mechanicznym popełnia wykroczenie z art. 94 k.w.

Zgodnie z art. 94 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadząc pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”.

Wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. dotyczy osób, które prowadzą pojazd mechaniczny, a nigdy nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami danej kategorii. Wówczas osoba taka popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, za które jak wyżej zostało wskazane Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dla przykładu:

Sprawca wykroczenia prowadzi motocykl, a nigdy nie uzyskał uprawnień do prowadzenia motocykli, tj. nie zdał egzaminu na kat. A prawa jazdy, wówczas osoba taka popełnia wykroczenie z art. 94 § 1 k.w.

Natomiast przestępstwo z art. 180a k.k. popełnia osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo iż uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały jej cofnięte w drodze decyzji przez organ administracji publicznej. Więcej na ten temat znajduje się w artykule Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Dodatkowo z dniem 18 maja 2015r. został dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń czyli wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnienia § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Powyższe oznacza, że decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, Sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to zgodnie z art. 29 § 1 k.w. wymierza zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej na temat wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. znajdziesz w artykule: Jazda samochodem bez uprawnień

Opublikowano artykuły | 2 komentarze