Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję? 5 (9)

Z tego artykułu „Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?” dowiesz się:

 • czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?
 • jaka jest podstawa prawna zatrzymania prawa jazdy przez Policję za kolizję drogową?
 • co się dzieje po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przez Policję za spowodowanie kolizji?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?
 • jak przekonać Sąd do zwrócenia dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za spowodowanie kolizji drogowej?
 • jak zaskarżyć postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy nawet za drobną kolizję drogową

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Bardzo ważne jest tu sformułowanie „Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy” – oznacza ono, że Policjant nie musi, a więc nie ma obowiązku zatrzymać kierowcy prawa jazdy za spowodowanie kolizji, ale może, czyli ma prawo to zrobić.

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy?

Uprawnienie Policjanta do zatrzymania kierowcy prawa jazdy za kolizje drogową wynika z art.135 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Policjant może zatrzymać za pokwitowaniem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Czym jest spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem opisanym w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń i polega na stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności.

Art.86 par. 1 i par. 3 Kodeksu Wykroczeń

Kto na drodze publicznej strefie zamieszkania lub strefie ruchu nie zachowując należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny

W razie popełnienia wykroczenia stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów

Za wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym poprzez spowodowanie kolizji drogowej Sąd może skazać kierującego pojazdem na zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Wobec powyższego Policjant nie musi, ale może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca spowodował kolizje drogową.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Co dalej po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?

Przekazanie zatrzymanego prawa jazdy do Sądu

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Policjant przekazuje prawo jazdy do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca kolizji z wnioskiem o jego zatrzymanie.

Podjęcie prze Sąd decyzji: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy za kolizję?

Sąd w terminie 14 dni od przekazania dokumentu prawa jazdy przez Policję podejmuje decyzję: albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, albo nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Utrata prawa jazdy za kolizję”

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję – wniosek o zwrot prawa jazdy

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy powinien złożyć do Sądu wniosek o zwrócenie zatrzymanego prawa jazdy

Wniosek do Sądu o zwrócenie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję

Zdaje sobie sprawę z tego, że to, co jest proste i oczywiste dla Adwokata, może nie być ani proste ani takie oczywiste dla kierowcy, któremu Policja zatrzymała prawo jazdy za kolizję. Dlatego przystańmy na chwilę w tym kluczowym dla kierowcy momencie:

 • Policjant zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej
 • Policjant w ciągu 7 dni przekazuje zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy do Sądu
 • Sąd otrzymuje z Policji: dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy, notatkę urzędową Policji opisującą przebieg i okoliczności kolizji drogowej, czasami protokoły przesłuchania osób uczestniczących w kolizji i świadków kolizji i wniosek Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy
 • Sąd rejestruje sprawę z wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy prawa jazdy za kolizję pod sygnaturą Ko
 • Sąd w ciągu 14 dni podejmuje decyzję: albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jady albo nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy

Decyzja Sądu: zwrócić czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zapada szybko (w ciągu 14 dni od otrzymania z Policji dokumentu prawa jazdy) – na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału kierowcy. Z tego powodu kierowca nie ma możliwości stanąć przed Sądem by przekonać Sąd do zwrotu dokumentu prawa jazdy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego za kolizję?

Po pierwsze trzeba przedstawić Sądowi argumenty przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zanim Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

W tym celu kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć na biurze podawczym Sądu pismo – wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji drogowej.

Wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy musi trafić do Sądu od razu po przekazaniu przez Policję zatrzymanego prawa jazdy. Tylko wtedy Sędzia zapozna się z argumentami kierowcy przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy.

Odwołanie od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję

Jeżeli kierowca nie zdążył przedstawić Sądowi argumentów przemawiających za zwrotem prawa jazdy, albo pomimo tych argumentów Sąd zdecyduje zatrzymać kierowcy prawo jazdy, wówczas wówczas kierowca może zaskarżyć postanowienie Sądu składając zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

Więcej o odwołaniu od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizje drogową przeczytasz w artykule „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję”

Do kiedy można zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Złożenie odwołania od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy po terminie, zostanie zwrócone kierowcy bez rozpoznania, jako spóźnione.

Kto rozpoznaje odwołanie od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję należy wysłać do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy, będzie rozpoznane przez ten sam Sąd, ale innego Sędziego niż Sędzia, który podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy co dalej?

Po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd:

 • uwzględnia zażalenie i zwraca kierowcy dokument prawa jazdy

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jady
Postanowienie wydane przez Sąd odwoławczy po rozpoznaniu zażalenia kierowcy na zatrzymanie prawa jazdy jest niezaskarżalne, to znaczy nie można się od niego odwołać.

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy można składać wniosek o zwrot prawa jazdy?

Decyzja Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji ma charakter wstępny i tymczasowy – na czas trwania sprawy karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w. Wprawdzie decyzja Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizje stawia kierowcę w trudnym położeniu, to jednak nie przesądza ostatecznego wyniku sprawy. Za każdym razem, gdy w trakcie tego postępowania ujawnią się nowe okoliczności, czy to dotyczące samej kolizji drogowej, czy też dotyczące sytuacji zawodowej i rodzinnej kierowcy, należy złożyć wniosek o zwrócenie zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Wniosek o dobrowolne podanie się karze za spowodowanie kolizji

Jak odzyskać prawo jazdy za kolizję

W trakcie sprawy karnej o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić Sądowi argumenty przemawiające za nieorzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?trzeba przekonać Sąd, że nawet w razie wyroku skazującego, tj. uznania kierowcy za winnego spowodowania kolizji drogowej orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy byłoby zbyt surową karą w stosunku do:

 • rodzaju naruszonych przez kierowcę zasad ruchu drogowego
 • dotychczasowego sposobu życia kierowcy , w szczególności dotychczasowego sposobu jazdy samochodem
 • sytuacji rodzinnej i zawodowej kierowcy
 • działań podjętych przez kierowcę po spowodowaniu kolizji drogowej w celu np. przeproszenia osób poszkodowanych w kolizji.

Jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas może złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej. Wówczas taki wniosek należy złożyć od razu po wpłynięciu do Sądu wniosku Policji o ukaranie kierowcy za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Zaskarżenie wyroku skazującego za kolizję drogową

Jeżeli Sąd uzna kierowcę za winnego spowodowania kolizji drogowej, wówczas w wyroku skazującym może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sformułowanie Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów oznacza, że Sąd może, ale nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową”

Kierowca skazany przez Sąd za spowodowanie kolizji drogowej może zaskarżyć wyrok :

 • w całości – jeżeli nie zgadza się zarówno z uznaniem go za winnego kolizji drogowej jak i z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów

albo

 • w części – jeżeli przyznaje się do spowodowania kolizji, ale nie zgadza się z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy | Otagowano , , , , | 1 komentarz

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku? 5 (13)

W tym artykule „Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku?” przeczytasz:

 • co to jest wypadek drogowy?
 • kiedy kierowca jest winny spowodowania wypadku drogowego?
 • czy Policjant może zatrzymać prawo jazdy po wypadku?
 • czy można stracić prawo jazdy za wypadek?
 • co się dzieje po zabraniu prawa jazdy za wypadek?
 • co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku drogowego?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest wypadek drogowy – definicja wypadku

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym jedna z osób uczestniczących, np. pieszy, rowerzysta czy kierujący pojazdem mechanicznym doznał obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Kiedy kierowca jest winny spowodowania wypadku drogowego?

Kierujący pojazdem jest winny spowodowania wypadku drogowego, gdy na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie doprowadził do zdarzenia drogowego, w którym inna osoba, np. pieszy, rowerzysta czy kierujący drugim pojazdem mechanicznym poniósł śmierć, albo doznał obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego – przestępstwo z art.177 par. 1 lub 2 Kodeksu Karnego

Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem opisanym w art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego.

Art.177 par. 1 kodeksu Karnego – spowodowanie zwykłego wypadku drogowego

Kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art.157 par. 1 Kodeksu Karnego (czyli na okres powyżej 7 dni) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.177 par. 2 Kodeksu Karnego – spowodowanie ciężkiego lub śmiertelnego wypadku drogowego

Jeśli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Więcej o konsekwencjach dla kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego przeczytasz w artykułach:

Czy za spowodowanie wypadku drogowego można stracić prawo jazdy?

Za spowodowanie wypadku drogowego kierowca może stracić prawo jazdy, to znaczy:

Policjant może zatrzymać, czyli zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego – na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa spowodowania wypadku drogowego

a następnie

Sąd w wyroku skazującym za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat – na podstawie art.42 par. 1 Kodeksu Karnego – jeśli uzna, że dalsze prowadzenie samochodu przez kierowcę, który spowodowała wypadek zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Kiedy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego?

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego.

Uprawnienie Policjanta do zatrzymania kierowcy prawa jazdy wynika z art.135 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna zatrzymania prawa jazdy za wypadek drogowy – art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Policjant może zatrzymać za pokwitowaniem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 Kodeksu Karnego kierowca może zostać skazany na zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Wobec powyższego Policjant nie musi, ale może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca spowodował wypadek drogowy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku”.

Co się dzieje z dokumentem prawa jazdy zatrzymanym przez Policję w sprawie o wypadek drogowy?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Policjant musi w ciągu 7 dni przekazać dokument prawa jazdy do Prokuratury Rejonowej właściwej dla miejsca wypadku drogowego.

Prokurator powinien w ciągu 14 dni wydać postanowienie, w którym decyduje co zrobić z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję. Prokurator może:

 • wydać postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku

albo

 • wydać postanowienie o zwróceniu kierowcy dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej.”

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy powinien przekonać Prokuratora do zwrócenia mu niesłusznie zabranego prawa jazdy.

Jak przekonać Prokuratora do zwrotu zatrzymanego przez Policję prawa jazdy?

Po pierwsze trzeba przedstawić Prokuratorowi argumenty przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zanim Prokurator wyda postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

W tym celu kierowca powinien wysłać pocztą, albo złożyć na biurze podawczym Prokuratury pismo – wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku drogowego.

Wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy musi trafić na biurko Prokuratora od razu po przekazaniu przez Policję zatrzymanego kierowcy dokumentu prawa jazdy. Tylko wtedy Prokurator zapozna się z argumentami kierowcy przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Jeżeli Prokurator zdecyduje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję, wówczas kierowca odzyskuje dokument prawa jazdy odbierając go w Sekretariacie Prokuratury.

Co jednak, gdy Prokurator wyda postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy? Wówczas kierowca może zaskarżyć postanowienie Prokuratora składając zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy do Sądu.

Do kiedy złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kierowca, który nie mógł złożyć zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie powinien złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia. Do wniosku o przywrócenie terminu do zaskarżenia postanowienia Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy trzeba dołączyć zażalenie oraz dowody potwierdzające okoliczności, które uniemożliwiły kierowcy złożenie zażalenia w terminie.

Złożenie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy po terminie, bez wniosku o przywrócenie terminu na zaskarżenie decyzji Prokuratora nie ma sensu, gdyż spóźnione zażalenie zostanie zwrócone kierowcy bez rozpoznania.

Do kogo wysłać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego należy wysłać do Prokuratora, który wydał postanowienie. Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy w sprawie o wypadek drogowy jest kierowane do Sądu, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie.

Co się dzieje po złożeniu zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy?

Po otrzymaniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy Prokurator sprawdza, czy zażalenie zostało złożone w terminie i spełnia wymogi formalne pisma procesowego.

Jeżeli zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy zostało złożone w terminie i jest prawidłowe pod kątem formalnym, wówczas Prokurator:

 • albo uwzględnia zażalenie i uchyla wydane przez siebie wcześniej postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nakazując zwrócenie kierowcy dokumentu prawa jazdy
 • albo nie uwzględnia zażalenia i przekazuje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy do Sądu Rejonowego celem rozpoznania zażalenia.

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Sąd, do którego wpłynęło zażalenie kierowcy na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym:

 • albo uwzględnia zażalenie kierowcy i uchyla zaskarżone postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy – wówczas kierowca odbiera dokument prawa jazdy w Sekretariacie Sądu
 • albo nie uwzględnia zażalenia kierowcy na zatrzymanie prawa jazdy i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratora

Postanowienie wydane przez Sąd po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy jest niezaskarżalne, to znaczy nie można się od niego odwołać.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy trakcie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Za każdym razem, gdy w trakcie postępowania karnego ujawnia się nowe okoliczności, czy to dotyczące samego wypadku drogowego, czy też dotyczące sytuacji zawodowej i rodzinnej kierowcy, można złożyć wniosek o zwrócenie zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

W trakcie sprawy karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k. kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane może składać ponownie wnioski o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Wniosek do Sądu o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego

Kierowca oskarżony o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k. powinien przedstawić Sądowi argumenty przemawiające za nieorzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Aby odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku trzeba przekonać Sąd, że nawet w razie wyroku skazującego, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, nawet na najkrótszy okres 1 roku byłoby zbyt surową karą w stosunku do:

 • okoliczności wypadku drogowego
 • dotychczasowego zasługującego na aprobatę sposobu życia kierowcy oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego
 • sytuacji rodzinnej i zawodowej kierowcy
 • działań podjętych przez kierowcę po spowodowaniu wypadku drogowego
Nie wolno lekkomyślnie zakładać , że Sąd sam z urzędu pochyli się nad sytuacją zawodową rodzinną kierowcy oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego, rozważy szczegółowo wszystkie argumenty przemawiające za i przeciw orzekaniu zakazu prowadzenia pojazdów. Sędziowie orzekający w Wydziałach Karnych nie mają na to zwyczajnie czasu, gdy w referatach mają po 100-150 spraw, a na wokandzie jest po 10 spraw do rozpoznania.

Jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego, wówczas może złożyć do Sądu:

 • wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, w sprawie o wypadek ze skutkiem śmiertelnym z art.177 par. 2 k.k.

albo

 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k.

Apelacja od wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku

Jeżeli Sąd wyda wyrok skazujący kierowcę za zarzucane przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k., wówczas w tymże wyroku może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

Sformułowanie Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego oznacza, że Sąd może, ale nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku.”

Jeśli Sąd skaże kierowcę za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca ma prawo zaskarżyć wyrok składając od niego apelację do Sądu II Instancji.

Apelacja od wyroku skazującego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może dotyczyć całego wyroku, albo jego części, np. zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję, zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie wypadku, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy | Otagowano , , , , , , , | 1 komentarz

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku? 5 (5)

Z tego artykułu „Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?” dowiesz się:

 • od kiedy kierowcę obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za spowodowanie wypadku, kolizji drogowej lub jazdę samochodem po alkoholu?
 • jak obliczyć początek i koniec sądowego zakazu prowadzenia pojazdów?
 • co grozi za jazdę na zakazie, a więc za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów?
 • jak odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, czyli o skróceniu zakazu przez blokadę alkoholową?
 • jak odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego, gdy kierowca był trzeźwy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kierowca skazany na sądowy zakaz prowadzenia pojazdów może odzyskać prawo jazdy po wyroku

Po wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów kierowca może odzyskać prawo jazdy:

 • przez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, czyli przez zamontowanie blokady alkoholowej za zgodą Sądu – jeśli Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu

albo

 • przez uznanie środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany – jeśli Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego, kolizji drogowej, wykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji – jeśli kierowca był trzeźwy

Od kiedy biegnie zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego, w którym Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

To oznacza, że:

 • kierowca popełnia przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów z art.244 k.k., wówczas, gdy kieruje pojazdem mechanicznym, np.samochodem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów

natomiast

 • kierowanie samochodem w okresie po zatrzymaniu prawa jazdy, a przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego nie jest przestępstwem

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kierowanie samochodem „na zakazie, a więc po uprawomocnieniu się wyroku skazującego jest zachowaniem ryzykownym. W razie zatrzymania na złamaniu zakazu prowadzenia pojazdów kierowcę czeka kolejne postępowanie karne o przestępstwo złamania zakazu z art.244 k.k. i orzeczenie kolejnego zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca ryzykuje również karą pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania oraz „odwieszeniem” kary pozbawienia wolności orzeczonej za poprzednie przestępstwo, za które Sąd wymierzył mu zakaz prowadzenia pojazdów.

jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Jednym słowem kierowanie samochodem w czasie zakazu prowadzenia pojazdów jest bardzo ryzykowne, a przez to nieopłacalne. Tym bardziej, że kierowca może odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej o tym co grozi za jazdę samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów przeczytasz w artykule „Kara za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów”

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku ?

Sposób, procedura odzyskania prawa jazdy różni się w zależności od tego, za co Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

1. odzyskanie prawa jazdy zabranego za prowadzenie samochodu po alkoholu

Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony wobec kierowcy na podstawie art.42 par 2 k.k., a więc za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, wówczas kierowca może odzyskać prawo jazdy poprzez blokadę alkoholową.

2. odzyskanie prawa jazdy zabranego za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej

Jeśli natomiast Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za samo spowodowanie wypadku czy kolizji drogowej, wówczas kierowca może wystąpić z wnioskiem o skrócenie zakazu po połowie zakazu – bez blokady alkoholowej.

Musimy zatem rozróżnić 2 sytuacje:

 1. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za kierowanie samochodem czy motocyklem pod wpływem alkoholu – przez blokadę alkoholową

oraz

 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej – poprzez uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany po połowie jego obowiązywania

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Czym jest i na czym polega blokada alkoholowa?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową jest zmianą sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowcę nadal obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednakże zakaz jest ograniczony do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Kierowca, który uzyskał zezwolenie Sądu na blokadę alkoholową, może legalnie kierować samochodem wyposażonym w blokadę, nie popełniając przestępstwa złamania zakazu sądowego prowadzenia pojazdów z art. 244 k.k.

Blokada alkoholowa – podstawa prawna

Przepisy regulujące skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową znajdują się w art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

Po jakim czasie można odzyskać prawo jazdy po wyroku przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu może uzyskać zezwolenie Sądu na skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową po połowie zakazu.

Przy dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów kierowca może wystąpić o blokadę alkoholową po 10 latach wykonywania zakazu.

Wynika to z art. 182 a par. 1 k.k.w., zgodnie z którym jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu przez okres co najmniej 10 lat, Sąd może wyrazić zgodę na blokadę alkoholową.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Kierowca, który chce odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę po alkoholu powinien złożyć do Sądu wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową tj. wniosek o zmianę sposobu wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez poprzez ograniczenie zakazu do prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Gdzie, do jakiego Sądu składa się wniosek o blokadę alkoholową?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu, który wydał wyrok skazujący kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów. Nie ma znaczenia, gdzie mieszka kierowca, który ubiega się o blokadę alkoholową. Wniosek o blokadę alkoholową zawsze składa się do Sądu, który skazał w I instancji kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak długo czeka się na rozpoznanie wniosku o blokadę alkoholową?

Sądy rozpoznają wnioski o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów zazwyczaj w ciągu 1 do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Dlatego warto złożyć wniosek o blokadę alkoholową przed upływem 1-2 miesięcy od połowy zakazu prowadzenia pojazdów z wnioskiem o rozpoznanie wniosku po połowie zakazu.

Co się dzieje po złożeniu wniosku o blokadę alkoholową?

Po wpłynięciu do Sądu wniosku kierowcy o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową Sąd:

 • zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego o aktualną kartę karną kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów. W ten sposób Sąd ustala, czy kierowca w czasie zakazu prowadzenia pojazdów nie popełnił ponownie przestępstwa, czy też zrozumiał swój błąd i w jego karcie karnej nie pojawiło się żadne nowe przestępstwo.
 • zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego, celem ustalenia sytuacji rodzinnej skazanego kierowcy i opinii o kierowcy w miejscu zamieszkania

Po zebraniu informacji o aktualnej sytuacji kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów Sąd wyznacza posiedzenie, na którym rozpoznaje wniosek kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd może rozpoznać wniosek o blokadę alkoholową na: posiedzeniu jawnym, wówczas zawiadamia skazanego o terminie posiedzenia, lub posiedzeniu niejawnym, wówczas Sąd nie zawiadamia kierowcy o terminie posiedzenia.

O terminie posiedzenia jawnego Sąd zawiadamia kierowcę, którego obecność jest zazwyczaj nieobowiązkowa. Jednakże warto jest, aby skazany stawił się na posiedzenie, gdyż okazuje tym szacunek dla Sądu oraz pokazuje, iż zależy mu, aby Sąd przychylił się do złożonego wniosku.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co napisać we wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Najważniejszą częścią wniosku o blokadę alkoholową jest jego uzasadnienie. To od przekonywującego uzasadnienia zależy czy Sąd uwzględni wniosek skazanego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

To na kierowcy spoczywa ciężar wykazania, że zasługuje na udzielenie przez Sąd zgody na blokadę alkoholową, gdyż zrozumiał błąd jakim było prowadzenie pojazdu pomimo spożytego wcześniej alkoholu. To w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd go uwzględni i uzna, że prowadzenie przez skazanego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a tym samym zasługuje na skrócenie zakazu.

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów powinien przekonać Sędziego, że zrozumiał swój błąd, żałuje popełnionego przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, a jego postawa i właściwości osobiste oraz zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzą do wniosku, że prowadzenie przez kierowcę pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Każdy argument, na który kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów powołuje się we wniosku o blokadę alkoholową, powinien być potwierdzony załączonym dokumentem.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za kierowanie pojazdu po alkoholu przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co ocenia Sąd rozpoznając wniosek o blokadę alkoholową?

W sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu Sąd powinien ocenić przede wszystkim:

 • właściwości i warunki osobiste kierowcy skazanego za jazdę po alkoholu na zakaz prowadzenia pojazdów, a więc sposób życia kierowcy przed i po popełnieniu przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
 • zachowanie kierowcy w czasie trwania zakazu prowadzenia pojazdów
 • sytuację rodzinną i zawodową kierowcy ubiegającego się o blokadę alkoholową
 • czy prawo jazdy i możliwość kierowania samochodem jest kierowcy niezbędna np. do wykonywania pracy, sprawowania opieki nad członkiem rodziny
 • czy zezwolenie kierowcy na prowadzenie samochodu wyposażonego w blokadę alkoholową będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Wynika to wprost z art.182 a par. 1 k.k.w., zgodnie z którym Sąd może uwzględnić wniosek o blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie skazanego kierowcy w okresie wykonywania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeszcze więcej na temat odzyskania prawa jazdy przez blokadę alkoholową przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”.

Sąd nie zgodził się na blokadę alkoholową – co dalej?

Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie do Sądu II instancji, za pośrednictwem Sądu I instancji.

Więcej o tym, co zrobić, gdy Sąd nie zgodził się na blokadę alkoholową przeczytasz w artykule „Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów”

W jakiem terminie złożyć zażalenia na postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową wynosi 7 dni od ogłoszenia postanowienia, jeżeli kierowca był obecny na ogłoszeniu postanowienia. Jeśli kierowca nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, to 7 dni na złożenie zażalenia biegnie od daty doręczenia postanowienia.

Czy można złożyć ponownie wniosek o blokadę alkoholową?

Tak. Kierowca, który nie uzyskał zgodny Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów może ponownie złożyć wniosek o blokadę alkoholową

Sąd zgodził się na blokadę alkoholowa – co dalej?

Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, wówczas wysyła odpis tego postanowienia (o zezwoleniu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów) do właściwego miejscowo Wydziału Komunikacji.

Po otrzymaniu odpisu postanowienia Sądu o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową Wydział Komunikacji”

 • wydaje kierowcy nowy dokument prawa jazdy – jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

 • kieruje kierowcę na kontrolny egzamin na prawo jazdy (egzamin teoretyczny i praktyczny) – w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok

Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 pojawi się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (kod 69).

Kierowca musi zamontować w samochodzie blokadę alkoholową – na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą oraz wynajmowaniem blokad alkoholowych.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej). Ponadto blokadę należy kalibrować co 12 miesięcy. Po spełnieniu w/w warunków kierowca może ponownie kierować pojazdem mechanicznym, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 k.k.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej?

Jeśli Sąd odebrał prawo jazdy kierowcy trzeźwemu, a więc orzekł:

albo

wówczas kierowca może starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – uznanie zakazu za wykonany – po połowie trwania zakazu.

Sąd powinien uwzględnić wniosek kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jeśli oceni, że dalsze prowadzenie pojazdu przez kierowcę nie stwarza już zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji. W takim wypadku Sąd wydaje postanowienie o uznaniu środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów – za wykonany.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za alkohol | Otagowano , , , , , , | 1 komentarz

Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy? 5 (1)

W tym artykule Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy? opisuję:

 • czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji, wypadku drogowego lub stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym?
 • co się dzieje z dokumentem prawa jazdy zatrzymanym przez Policję za kolizję, wypadek czy spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji?
 • czy można odwołać się od decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy?
 • jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy za:

W tych trzech przypadkach Art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym uprawnia Policję do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem za pokwitowaniem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

Jak widzicie, za każde przestępstwo oraz wykroczenie drogowe, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Policjanci zatrzymują kierowcom prawo jazdy nawet za drobne kolizje drogowe

jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

W kwietniu 2014r. Komendant Główny Policji ogłosił rozpoczęcie akcji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”. Od tego czasu Policjanci Wydziałów Ruchu drogowego zatrzymują kierowcom dokumenty prawa jazdy nawet za popełnienie drobnych, niegroźnych kolizji drogowych

Chciałbym zostać właściwie zrozumiany. Sam jestem zwolennikiem zarówno częstych kontroli trzeźwości kierowców, jak i odbieraniem dokumentu prawa jazdy piratom drogowym. Problem jednak w tym, że przy tak szerokim uprawnieniu Policji do zatrzymywania kierowcom dokumentów prawa jazdy podstawowe znaczenie ma rozsądek Policjantów. Tymczasem odnoszę nieodparte wrażenie, że wielu Policjantom Wydziałów Ruchu Drogowego tego rozsądku brakuje. W konsekwencji słuszna w założeniu akcja Policji doprowadziła do masowego zatrzymywania dokumentów prawa jazdy kierowcom, którzy popełnili niegroźne wykroczenia drogowe.

Przejdźmy jednak do tematu artykułu, czyli:

 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?
 • czy można odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?
 • jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?

W ciągu 7 dni od zatrzymania prawa jazdy Policjant musi przekazać zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy do:

 • Prokuratora – jeżeli Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego z art.177 k.k.

albo

 • Sądu – jeżeli Policjant zatrzymał kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji lub spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym , a więc za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Jak widzicie, to nie Policjant, ale Prokurator lub Sąd podejmują decyzję czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Sąd (w sprawie o kolizję drogową lub wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.) oraz Prokurator (w sprawach o spowodowanie wypadku drogowego) mają 14 dni na podjęcie decyzji: zatrzymać kierowcy prawa jazdy, albo zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję.

Wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy prze Policję powinien jak najszybciej po przekazaniu dokumentu prawa jazdy przez Policję złożyć do Prokuratury lub Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Pismo takie może złożyć kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję lub reprezentujący go Adwokat. Pismo to należy złożyć jak najszybciej, by Prokurator lub Sąd mógł się z nim zapoznać przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy.Więcej na ten temat napisałem w artykułach:

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy i jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Jeśli Prokurator albo Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy, wówczas kierowca lub działający w jego imieniu Adwokat może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Więcej o zaskarżeniu postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej przeczytasz w artykule „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję”

W jakim terminie należy odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu 7 dni na zaskarżenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Złożenie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy po terminie będzie bezskuteczne, to znaczy zażalenie zostanie zwrócone jako spóźnione – bez jego merytorycznego rozpoznania.

Gdzie i do kogo złożyć zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy?

Jeżeli decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy podjął Prokurator, wówczas zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy należy wysłać do Sądu za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jeśli o zatrzymaniu prawa jazdy zdecydował Sąd, wczas zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć do tego samego Sądu, który wydał zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy

Co się dzieje po złożeniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy przez Prokuratora?

Po złożeniu zażalenia na decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Prokurator:

 • uwzględnia zażalenie, uchyla wydane przez siebie postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymany przez Policję dokument prawa jazdy

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i przekazuje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy do Sądu celem rozpoznania zażalenia

Co się dzieje po złożeniu zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy?

Po wysłaniu zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy Sędzia który wydał zaskarżoną decyzję może (podobnie jak Prokurator) uchylić własną decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, albo przekazać zażalenie do rozpoznania do Sądu. Wówczas zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy rozpoznane ten sam Sąd, w którym zapadło postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, ale inny Sędzia niż ten, który zdecydował o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Rozpoznanie zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd odwoławczy:

 • przychyla się do zażalenia i uchyla zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy – wówczas kierowca odbiera dokument prawa jazdy z Sekretariatu Sądu

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, w takim przypadku dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy zostaje wysłany do Wydziału Komunikacji

Postanowienie Sądu wydane w wyniku odwołania kierowcy od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest niezaskarżalne, a więc nie można się od niego odwołać.

Kierowca, którego zażalenie na zatrzymanie prawa jady nie zostało uwzględnione może natomiast składać kolejne wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w czasie trwania sprawy karnej o przestępstwo albo wykroczenie drogowe.

Ile się czeka na rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy?

Na rozpoznanie zażalenie na postanowienie o zatrzymanie prawa jazdy czeka się zazwyczaj od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Czemu w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma wskazanego czasu, na jaki prawo jazdy jest zatrzymane?

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za przestępstwo albo wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym ma charakter tymczasowy – na czas trwania postępowania karnego. To dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma informacji o okresie czasu, na jaki zatrzymano kierowcy dokument prawa jazdy.

To Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne:

 • ustala, czy kierowca popełnił przestępstwo albo wykroczenie drogowe wydając wyrok skazujący albo uniewinniający kierowcę od zarzucanego mu czynu
 • w razie wydania wyroku skazującego decyduje czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów i na jaki czas
 • w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy

Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów napisałem w artykułach:

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy | Otagowano , , , , | 5 komentarzy