Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej?

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję – co dalej? W tym artykule opiszę krok po kroku:

 • co się dzieje z dokumentem prawa jazdy zatrzymanym przez Policję?
 • w jakim czasie Policjant powinien przekazać odebrane kierowcy prawo jazdy Prokuratorowi lub Sądowi?
 • kto podejmuje decyzję, czy zatrzymać prawo jazdy odebrane kierowcy przez Policję?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane kierowcy przez Policję?
 • jak złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa?

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję – co dalej się dzieje z dokumentem prawa jazdy?

Zacznijmy od tego, że Policjant jedynie odbiera kierowcy dokument prawa jazdy. Policjant jest uprawniony tylko i wyłącznie do przeprowadzenia czynności faktycznej – odebrania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jazdy za pokwitowanie. Policjant nie jest uprawniony do podjęcia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kto podejmuje decyzję o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy?

Decyzję: zatrzymać kierowcy odebrane przez Policjanta prawo jazdy czy nakazać jego zwrot kierowcy podejmuje:

 • Prokurator – jeśli Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k.czy kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z art.178a k.k.
 • Sąd – jeśli Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy za wykroczenie drogowe, np. spowodowanie kolizji z art.86 k.w., czy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 k.w.

Co robi Policjant z zatrzymanym prawem jazdy?

Policjant przekazuje zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy Prokuratorowi (w sprawie o przestępstwo) albo Sądowi (w sprawie o wykroczenie) w terminie 7 dni od daty jego odebrania.

Prokurator albo Sąd ma w terminie 14 dni od przekazania z Policji dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym:

 • zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję

albo

 • nie uwzględnia wniosku Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane prawo jazdy
zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Postanowienie Prokuratora albo Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne. Prokurator albo Sąd przesyła odpis wydanego postanowienia kierowcy, któremu Policjant odebrał dokument prawa jazdy. Kierowca, którego dotyczy postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy ma prawo zaskarżyć ta decyzję w drodze zażalenia.

Do kiedy trzeba złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym Prokuratora albo Sądu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania postanowienia.

Złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy po terminie nie zostanie rozpoznane. Jeżeli kierowca nie złożył zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w ciągu 7 dni od jego otrzymania, wówczas powinien złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, dołączając do wniosku zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

Do kogo złożyć zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy należy złożyć:

 • do Sądu Rejonowego właściwego dla prowadzenia sprawy, ale za pośrednictwem Prokuratora,, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • bezpośrednio do Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie – gdy kierowca skarży postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Sąd rozpoznaje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Jeżeli Sąd uwzględni zażalenie złożone na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, wówczas nakazuje jego zwrot skarżącemu, tj. kierowcy, któremu Policja odebrała dokument prawa jazdy.

Jeżeli Sąd nie uwzględni zażalenia wówczas utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Postanowienie Sądu o oddaleniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest prawomocne, tzn. nie przysługuje od niego zażalenie.

Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Kierowca może w każdym czasie w trakcie postępowania o przestępstwo albo wykroczenie drogowe (gdy pojawią się nowe okoliczności, nowe argumenty przemawiające za zwróceniem kierowcy dokumentu prawa jazdy) składać kolejne wnioski o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy. Za każdym razem postanowienie o oddaleniu wniosku o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne zażaleniem.

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej krok po kroku

Dla pełnej jasności przedstawiam poniżej poszczególne czynności podejmowane po zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy:

 1. odebranie kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję za pokwitowaniem za przestępstwo albo wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 2. przekazanie przez Policję  w ciągu 7 dni odebranego dokumentu prawa jazdy do Prokuratora (za przestępstwo) albo Sądu (za wykroczenie)
 3. w tym momencie kierujący powinien złożyć wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy i zwrócenie dokumentu prawa jazdy
 4. wydanie przez Prokuratora lub Sądu w terminie 14 dni postanowienia o zwrocie kierowcy odebranego dokumentu albo o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania karnego o przestępstwo albo wykroczenie drogowe
 5. w tym momencie kierowca powinien złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie o zatrzymania prawa jazdy – w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy
 6. rozpoznanie przez Sąd zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, a w konsekwencji utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia albo nakazanie  zwrotu dokumentu prawa jazdy.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane prze Policję?

Kierowca, który chce odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję powinien:

 • złożyć do Sądu lub Prokuratora wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję – od razu po przekazaniu przez Policje do Prokuratury albo Sądu dokumentu prawa jazdy
 • złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli Prokurator albo Sąd uwzględni wniosek Policji i wyda postanowienie o zatrzymanie prawa jazdy
 • złożyć ponownie wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy w trakcie sprawy o przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – jeżeli po zatrzymaniu prawa jazdy pojawiły się nowe okoliczności uzasadniające zwrot prawa jazdy albo okres zatrzymania prawa jazdy przekracza przewidywany okres zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy ma charakter tymczasowy – na czas trwania postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. To ostatecznie Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne decyduje, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo albo wykroczenie. To również Sąd w wyroku skazującym – w razie uznania kierowcy za winnego zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia – decyduje, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej o zakazie prowadzenia pojazdów przeczytasz w artykułach:

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , | 160 komentarzy

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

Czy za wypadek drogowy można stracić prawo jazdy?

Za wypadek drogowy można stracić prawo jazdy? Tak, Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku na okres od 1 roku do lat 15.

A teraz krok po kroku, co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym za spowodowanie wypadku drogowego:

 • Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za spowodowanie wypadku – za spowodowanie wypadku drogowego Policja może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.
 • Przekazanie zatrzymanego przez Policję prawa jazdy do Prokuratora – w ciągu 7 dni Policjant przekazuje prawo jazdy odebrane kierowcy do Prokuratury.
 • Postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku – Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku albo zwraca kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję.
 • Wyrok Sądu – ostatecznie, to Sąd rozpoznający sprawę karną decyduje, czy za spowodowanie wypadku drogowego wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów .

O zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego pisałem w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku„.

W tym artykule” zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku” dowiesz się:

 • Na jak długo Sąd że orzec zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, a więc na ile można stracić prawo jazdy za wypadek?
 • Kiedy Sąd może wymierzyć kierowcy środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów – za spowodowanie wypadku?
 • Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę podejmując decyzję, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?
 • Jak przekonać Sąd do nie orzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?
 • Od kiedy zaczyna się sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?
 • Czy okres zatrzymania prawa jazdy wlicza się do zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?
Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

Kiedy Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie wypadku drogowego, nawet ze skutkiem śmiertelnym, Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego jest fakultatywnyOznacza to, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o przestępstwo spowodowania wypadku. Sąd nie jest jednak przy podejmowaniu tak ważnej dla kierowcy decyzji o utracie prawa jazdy całkowicie dowolny. Jest szereg okoliczności, które Są ma obowiązek uwzględnić.

Oto, czym kieruje się Sąd przy podejmowaniu decyzji o zakazie prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy:

 • Skutki wypadku drogowego, a więc zakres obrażeń ciała doznanych przez osobę poszkodowaną w wypadku
 • Waga, rodzaj i stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował spowodował wypadek. Czy kierowca doprowadził do wypadku na skutek umyślnego, czy nieumyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego? Co było przyczyną wypadku, czy świadome, rażące naruszenie przez kierowcę podstawowych zasad ruchu drogowego, np. wjechanie na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, czy też jedynie sekunda nieuwagi, która może się przytrafić każdemu kierowcy?
 • Dotychczasowy sposób prowadzenia samochodu przez kierowcę przed spowodowaniem wypadku drogowego. Ile lat posiada prawo jazdy kierowca, który spowodował wypadek? Czy kierowca,, który doprowadził do wypadku jest karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości? Czy kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ma bogatą kartę wykroczeń drogowych i jakich – za nieprawidłowe parkowanie, czy wiele mandatów za znaczne przekroczenia prędkości?
 • Zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku, a więc, czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego błędu, który doprowadził do wypadku drogowego, czy przeanalizował swoje zachowanie poprzedzające wypadek, jak duże jest ryzyko, że ponownie spowoduje wypadek?
 • Zachowanie kierowcy po wypadku wobec osoby poszkodowanej , czy kierowca udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, czy podjął działania zmierzające do przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku i naprawienia szkody doznanej w wypadku
 • Czy prawo jazdy zatrzymane kierowcy za spowodowanie wypadku jest narzędziem jego pracy ?
 • Jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 1 roku?

To okoliczności, które zaważą na decyzji Sądu czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy. Przy tej ważnej decyzji Sąd uwzględnia interes:

 • osoby poszkodowanej w wypadku drogowym
 • społeczeństwa, a więc wszystkich osób – kierujących pojazdami i pieszych, którym zależy na bezpieczeństwie w komunikacji
 • kierowcy, który spowodował wypadek

Podsumowując: Sąd nie powinien orzekać zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, który przed spowodowaniem wypadku dał się poznać jako ostrożny kierowca, a więc taki, który nie był dotąd karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i nie ma na swoim koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych. To bowiem świadczy o tym, że spowodowanie wypadku drogowego było zdarzeniem wyjątkowym w jego zasługującej na aprobatę dotychczasowej drodze życia.

Orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji. Wynika to choćby z art.42 par. 2 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, jeśli oceni, że dalsze prowadzenie pojazdu przez tego kierowcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak przekonać Sąd do nie orzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?

Jeśli po przybyciu na miejsce wypadku drogowego Policjant zatrzyma kierowcy dokument prawa jazdy, wówczas kierowca powinien złożyć do Prokuratury pismo – wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy i orzeczenie zwrotu dokumentu prawa jazdy.

Jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji , wówczas należy złożyć do Sądu pismo –zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku”

Ostatecznie to Sąd w wyroku skazującym decyduje czy wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca oskarżony o przestępstwo spowodowania wypadku nie powinien zakładać, że Sąd z urzędu zbada jego sytuację rodzinna i zawodową, zważy wszystkie argumenty przemawiające za i przeciwko orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić Sądowi wszystkie argumenty dotyczące:

 • okoliczności spowodowania wypadku drogowego,
 • dotychczasowego sposobu życia kierowcy, który spowodował wypadek,
 • zachowania kierowcy po wypadku
 • konsekwencji utraty prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny.

Najlepiej przygotować i złożyć do Sądu pismo procesowe zawierające okoliczności przemawiające za odstąpieniem od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów i dowody – dokumenty na ich poparcie. Przykład takiego pisma to wniosek o warunkowe umorzenie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Na ile można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Jak długi może być sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek? Za spowodowanie wypadku drogowego, w tym również wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Co to znaczy, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat?

Zgodnie z art.43 par. 1 Kodeksu Karnego zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego jest wymierzany w latach na okres od 1 roku do 15 lat. Oznacza to, że:

 • Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, nawet śmiertelnego zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie musi.
 • Minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek wynosi 1 rok. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów na okres poniżej 1 roku, np. na 6 miesięcy. Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek, ale jeśli się na to zdecyduje, to na minimum 1 rok.
 • Maksymalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego wynosi 15 lat

Wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów poszczególnych kategorii pojazdów i prawa jazdy

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może ten zakaz ograniczyć do określonego w wyroku rodzaju pojazdów i kategorii prawa jazdy. Wynika to wprost z art.42 par. 2 k.k.

Dla wyjaśnienia kilka przykładów:

 • Sąd może orzec wobec kierowcy, za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – to oznacza, po uprawomocnieniu się wyroku skazującego kierowca nie będzie mógł prowadzić jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. To najszerszy zakaz prowadzenia pojazdów. Obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne, niezależnie od tego, czy do ich prowadzenia wymagane jest posiadanie prawa jazdy.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek, zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów, do których prowadzenia uprawnia kategoria B prawa jazdy. Tak określony w wyroku zakaz prowadzenia pojazdów nie obejmuje samochodów osobowych. Kierowca skazany na opisany w ten sposób zakaz prowadzenia pojazdów może prowadzić samochody osobowe nie łamiąc sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów do których prowadzenia uprawnia kategoria C i C+E prawa jazdy. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku obejmuje samochody osobowe i wszelkie inne pojazdy mechaniczne poza samochodami ciężarowymi i samochodami ciężarowymi z przyczepą. Kierowca może prowadzić samochody ciężarowe i samochody ciężarowe z przyczepą nie narażając się na przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może orzec wobec kierowcy skazanego za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów za wyjątkiem motocykli. Tu sprawa jest jasna. Zakaz prowadzenia pojazdów obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne za wyjątkiem motocykli. Kierowca może kierować motocyklami bez obaw o złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów ograniczony do wskazanej w wyroku skazującym kategorii pojazdów, np. do motocykli, albo samochodów osobowych, albo samochodów ciężarowych.

Od kiedy zaczyna obowiązywać zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Kierowcę skazanego za spowodowanie wypadku na zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz obowiązuje od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Z tego powodu przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów określone w art.244 Kodeksu Karnego popełnia ten kierowca, który kieruje pojazdem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.

Od kiedy liczyć sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Zgodnie z art.63 par. 4 k.k. na poczet orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów Sąd zalicza kierowcy okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy. To oznacza, że cały okres od odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję powinien zostać przez Sąd w wyroku zaliczony na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. W praktyce Sądy stosują w wyrokach taką formułę „Na podstawie art.63 par. 4 k.k. Sąd zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy od dnia (data zatrzymania prawa jazdy przez Policję) do dnia wyroku”.

Dla lepszego zobrazowania Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za spowodowanie wypadku jest liczony od jednej z przedstawionych niżej dat:

 • od daty zatrzymania kierowcy prawa jazdy – jeśli po przybyciu na miejsce wypadku Policja zabrała kierowcy dokument prawa jazdy, a Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy
 • od daty zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji – jeśli Sąd w wyroku skazującym zobowiązał kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy
 • od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę – jeśli prawo jazdy nie zostało zatrzymane kierowcy za spowodowanie wypadku, a jednocześnie Sąd nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji
Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , | 1 komentarz

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Jaka kara grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego?

Kara za spowodowanie wypadku drogowego – za spowodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu karnego kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat.

Kara grzywny za spowodowanie wypadku drogowego – zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, czyli tzw. prace społeczne. Uprawnienie Sądu do wymierzenia kierowcy za wypadek drogowy kary grzywny albo ograniczenia wolności, zamiast kary pozbawienia wolności wynika wprost z art.37 a Kodeksu Karnego

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku – oprócz kary pozbawienia wolności, grzywny, albo prac społecznych Sąd może wymierzyć kierowcy, który spowodował wypadek drogowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania za spowodowanie wypadku – kierowca, który spowodował wypadek drogowy może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, dzięki czemu zachowa status osoby nie karanej za przestępstwo.

Jaka grozi kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Kara za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym –podstawowa kara za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wynika to z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego, wedle którego jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, wówczas kierowca, które spowodował wypadek podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kara grzywny za spowodowanie wypadku śmiertelnego – wyjątkowo, zamiast kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym karę grzywny albo karę ograniczenia wolności – prace społeczne. Wynika to z treści art.37 a k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym –kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym nie może się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego.Wynika to z art.66 par. 2 k.k., zgodnie z którym warunkowego umorzenia postępowania karnego nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek śmiertelny – za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd nie musi, ale może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Czy za spowodowanie wypadku drogowego kierowca może pójść do więzienia?

Kara więzienia dla kierowcy za spowodowanie wypadku – za spowodowanie wypadku drogowego Sądy wymierzają kierowcom karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia bardzo rzadko. Dotyczy to wyjątkowych sytuacji, takich jak:

 • kierowca, który spowodował wypadek prowadził samochód pod wpływem alkoholu
 • kierowca, który spowodował wypadek kierował samochodem pod wpływem środków odurzających
 • kierowca, który spowodował wypadek zbiegł z miejsca wypadku
 • kierowca spowodował wypadek na skutek rażącego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego, np. na skutek rażącego przekroczenia prędkości powodując poważne obrażenia ciała u osoby poszkodowanej w wypadku
 • kierowca, który spowodował wypadek był już karany za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego lub inne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. jazdę samochodem pod wpływem alkoholu) i ma na koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych

Czy można pójść do więzienia za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym?

Więzienie za spowodowanie wypadku śmiertelnego – za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Sąd rzadko wymierzają kierowcom kary więzienia, a więc kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Dzieje się tak w sytuacjach opisanych wyżej, jak przy spowodowaniu zwykłego wypadku drogowego. Zagrożenie skazania przez Sąd kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kary bezwzględnego pozbawienia wolności jest większe z powodu skutku wypadku – śmierci lub kalectwa osoby poszkodowanej w wypadku.

Jakie kary Sądy wymierzają za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego Sądy wymierzają kierowcom najczęściej kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Często Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku kary grzywny rzędu 1000 zł. do 5000 zł. – zamiast kary pozbawienia wolności.

Oprócz kary głównej Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku drogowego środki karne, np. obowiązek częściowego naprawienia szkody na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Jakie kary Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Za spowodowanie ciężkiego wypadku drogowego albo wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sądy zazwyczaj wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności 1 roku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, a obok nich kary grzywny i częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (gdy kierowca był trzeźwy i nie zbiegł z miejsca wypadku) Sądy rzadko wymierzają kierowcom kary pozbawienia wolności rzędu 1 roku, 2 lat bez warunkowego zawieszenia wykonania kary. Sądy wymierzają kierowcom kary więzienia za wypadek śmiertelny gdy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku, albo był już karany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, albo gdy w sposób rażący naruszył zasady ruchu drogowego. Przykład: kierowca jadąc w terenie zabudowanym z prędkością 100 km/ha potrącił pieszego na przejściu dla pieszych.

kara za spowodowanie wypadku drogowego zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Co bierze pod uwagę Sąd wymierzając kierowcy karę za spowodowanie wypadku?

Wymierzając kierowcy karę za spowodowanie wypadku drogowego Sąd bierze pod uwagę:

 • skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku?
 • stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował wypadek
 • przyczynienie się poszkodowanego do wypadku drogowego
 • dotychczasowy sposób życia kierowcy, który spowodował wypadek, czy kierowca był już karany za spowodowanie wypadku albo inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i ile ma na swoim koncie wykroczeń drogowych
 • sposób zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku, czy kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, czy podjął próby przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku?

Warunkowe umorzenie postępowania za spowodowanie wypadku drogowego

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest możliwe za przestępstwo spowodowania ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 k.k., a więc skutkującego kalectwem lub śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za spowodowanie wypadku drogowego daje kierowcy zachowanie statusu osoby niekaranej za przestępstw – tzw. czysta kartę karną.

Podsumowując:

Wobec kierowcy, który spowodował zwykły wypadek z art 177§ 1, a więc taki, w którym żadna z osób nie poniosła śmierci oraz nie doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na podstawie art. 66 § 1 k.k.

Ponieważ warunkowo umorzyć postępowanie karne można tylko wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności, nie można zastosować tej instytucji wobec sprawcy wypadku, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników zdarzenia poniósł śmierć lub odniósł obrażenia będące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, gdyż według art. 177 § 2 k.k. spowodowanie wypadku drogowego skutkującego kalectwem albo śmiercią osoby poszkodowanej w wypadku jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Kierowca, który za spowodowanie wypadku drogowego ubiega się o warunkowe umorzenie postępowania karnego musi być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne, jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego to powinien ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Zatrzymanie prawa jazdy za wypadek

Czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku? – Za spowodowanie wypadku drogowego Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za spowodowanie wypadku? – Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku Policjant przesyła dokument prawa jazdy Prokuratorowi. To Prokurator podejmuję decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku czy zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy. Na postanowienie Prokuratora przysługuje zażalenie do Sądu – więcej na ten temat w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego”

Czy Policja zatrzymuje prawo jazdy za spowodowanie wypadku? – Od 2015r. Policjanci często zatrzymują kierowcom prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Zdarza się, że Policjanci zatrzymują prawo jazdy kierowcom, nawet za spowodowanie błahego wypadku drogowego skutkującego niewielkimi obrażeniami ciała u osoby poszkodowanej w wypadku. Ta, czasami „bezsensowna” praktyka Policji zaczęła się po 2015r., tj. od wydania przez Komendanta Głównego Policji zarządzenia o walce Policji z piratami drogowymi.

Zatrzymanie prawa jazdy za wypadek śmiertelny

Czy Policjant zatrzymuje prawo jazdy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym? – Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Policjant niemal w każdym przypadku zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy i wysyła do Prokuratora wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Czy kierowca otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku śmiertelnego? – Za spowodowanie wypadku śmiertelnego Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy, który spowodował wypadek zakaz prowadzenia pojazdów.Dlatego kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku śmiertelnego powinien:

 • złożyć do Prokuratury wniosek o odstąpienie od zatrzymania dokumentu prawa jazdy odebranego przez Policję za spowodowanie wypadku i zwrócenie dokumentu prawa jazdy
 • złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za wypadek, jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji i zatrzyma kierowcy dokument prawa jazdy

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

Za spowodowanie wypadku, zarówno zwykłego z art.177 par. 1 k.k., jak i ciężkiego z art.177 par. 2 k.k., Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

W razie orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia pojazdów biegnie, tzn. jest liczony od daty zabrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

Co to oznacza, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Sąd może orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakaz prowadzenia pojazdów – to oznacza, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, ale nie musi.

Czym kieruje się Sąd decydując o zakazie prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?

Sąd powinien wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, jeśli z okoliczności wypadku i dotychczasowego sposobu jazdy samochodem przez kierowcę, który spowodował wypadek wynika, że dalsze kierowanie pojazdami przez kierowcę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Sąd powinien zatem orzec wobec kierowcy za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli dla bezpieczeństwa innych kierujących pojazdami oraz pieszych konieczne jest wyeliminowanie kierowcy z ruchu drogowego.

Sąd decydując, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku bierze w szczególności pod uwagę:

 • jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli kierowca spowodował wypadek na skutek nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, np. chwili nieuwagi, dekoncentracji, niezależnie od skutków wypadku
 • jaki był dotychczasowy sposób jazdy kierowcy, który spowodował wypadek drogowy, w szczególności czy jest osobą karaną za spowodowanie wypadku, albo inne przestępstwo w ruchu drogowym, ile wykroczeń drogowych popełnił i jakie? Sąd nie powinien wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli kierowca był dotychczas niekarany za spowodowanie wypadku i inne przestępstwa w ruchu drogowym, a ponadto nie ma poważnych wykroczeń w ruchu drogowym na swoim koncie.

Obowiązek naprawienia szkody za spowodowanie wypadku drogowego

Zgodnie z treścią art. 46 kodeksu karnego razie wydania wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego sąd może orzec wobec kierowcy (a na wniosek złożony przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną musi orzec) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wypadkiem (w całości lub w części) lub zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę (tj. szkodę niematerialną).

Nawiązka za spowodowanie wypadku

Zamiast obowiązku naprawienia szkody Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku. Cel nawiązki za spowodowanie wypadku drogowego jest taki sam, jak obowiązku naprawienia szkody – zrekompensowanie osobie poszkodowanej w wypadku szkody, zarówno majątkowej jak i cierp

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Zatrzymane prawo jazdy za kolizję

Zatrzymane prawo jazdy za kolizję? Tak, to możliwe. Od rozpoczętej w kwietniu 2014r. akcji Policji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego” Policjanci zatrzymują kierowcom prawo jazdy nawet za niegroźne kolizje drogowe.

Za co Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który spowodował kolizję drogową, ponieważ za to wykroczenie – spowodowania kolizji drogowej kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów.

Czym jest kolizja drogowa?Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie drogowe z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, według którego kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową – za spowodowanie kolizji, a więc popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń kierowca może zostać skazany przez Sąd na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Podsumowując: na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Policjant ma prawo zatrzymać kierującemu pojazdem prawo jazdy, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Co to oznacza?

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy przez Policję za kolizję drogową

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie? – W momencie zatrzymania dokumentu prawa jazdy Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na dowód zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję można jeździć samochodem?

Kierowca, któremu Policjant zatrzymał dokument prawa jazdy za kolizję drogową, może jeździć samochodem przez 7 dni od zatrzymania prawa jazdy.

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za kolizję drogową?

Przekazanie zatrzymanego prawa jazdy za kolizję do Sądu – Policja w ciągu 7 dni od zatrzymania kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu wraz z wnioskiem wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu.

Decyzja Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję – Sąd w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym albo zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję, albo nakazuje jego zwrot kierowcy

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji – kierowca, któremu Policja zatrzymała prawo jazdy za kolizję drogową powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy i zarządzenie jego zwrotu. W piśmie do Sądu kierowca powinien przedstawić argumenty przemawiające za zwróceniem mu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Dzięki temu Sąd przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zapozna się z argumentami kierowcy, co znacząco zwiększa szansę na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Czy Sąd może oddać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego kierowcy za spowodowanie kolizjiSąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję drogową. Wówczas od razu po wydaniu przez Sąd postanowienia o zwrocie prawa jazdy kierowca może odebrać dokument prawa jazdy w Sekretariacie Sądu.

Zatrzymanie przez Sąd prawa jazdy za spowodowanie kolizji – Sąd może również uwzględnić wniosek Policji i wydać postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za kolizje drogową. Wówczas Sąd przesyła dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy do Wydziału Komunikacji.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję?

Jak przekonać Sąd do zwrotu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego kierowcy za spowodowanie kolizji? – Podejmując decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową Sąd bierze pod uwagę takie okoliczności jak:

 1. stopień zagrożenia, jaki kierowca stworzył dla bezpieczeństwa w komunikacji powodując kolizję drogową
 2. sposób dotychczasowego życia kierowcy, w szczególności, czy kierowca był wcześniej karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 3. jakie skutki dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową

Jak zaskarżyć decyzję Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji? – Kierowca może zaskarżyć postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową. W tym celu powinien wysłać do Sądu pismo – zażalenie na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz