Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. a wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie:

 • na czym polega przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k.

 • na czym polega wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

 • jakie są różnice pomiędzy przestępstwem z art. 180a k.k. a wykroczeniem z art. 94 § 1 k.w.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 180a k.k. jest swoistą nowością, gdyż zostało dodane do Kodeksu karnego z dniem 18 maja 2015r.

Zgodnie z art. 180a k.k.  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Innymi słowy, sprawcą tego przestępstwa jest osoba, która pomimo cofniętych uprawnień przez właściwy organ administracji publicznej (starostę, dowódcę jednostki wojskowej, marszałka województwa) nadal porusza się pojazdami mechanicznymi.

Powyższe oznacza, że sprawca przestępstwa posiadał wcześniej prawo jazdy, jednakże w drodze decyzji administracyjnej zostały mu cofnięte uprawnienia i nie zdał ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Do dnia 18 maja 2015r., tj. do dnia wejścia w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego w omawianej sytuacji, osoba taka popełniała wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. Natomiast w świetle obecnie obowiązujących przepisów popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 180a k.k.

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 2. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;

 3. niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;

 4. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;

 5. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 6. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Należy wskazać, że za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 244 k.k. tj. złamania prawomocnego zakazu sądowego, Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 94 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadząc pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”.

Powyższe oznacza, iż wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. dotyczy osób, które prowadzą pojazd mechaniczny, a nigdy nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami danej kategorii. Wówczas osoba taka popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, za które jak wyżej zostało wskazane Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Natomiast przestępstwo z art. 180a k.k. popełnia osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo iż uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały jej cofnięte w drodze decyzji przez organ administracji publicznej.

Z dniem 18 maja 2015r. został dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przed nowelizacją Kodeksu wykroczeń, Sąd za popełnienie wykroczenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień nie mógł orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Redakcja art. 94 § 3 k.w. wskazuje, iż decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, Sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to zgodnie z art. 29 § 1 k.w. wymierza zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast jak zostało wskazane w pierwszej części artykułu za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Więcej na temat wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. znajdziesz w artykule: Jazda samochodem bez uprawnień

Więcej na temat przestępstwa z art. 180a k.k. znajdziesz w artykułach: Prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień oraz Co grozi za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Wykroczenie prowadzenia pojazdów mechanicznych bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

W artykule Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. zostało opisane kiedy kierujący pojazdem mechanicznym popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie kiedy kierujący pojazdem mechanicznym popełnia wykroczenie z art. 94 k.w.

Zgodnie z art. 94 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadząc pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”.

Wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. dotyczy osób, które prowadzą pojazd mechaniczny, a nigdy nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami danej kategorii. Wówczas osoba taka popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, za które jak wyżej zostało wskazane Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dla przykładu:

Sprawca wykroczenia prowadzi motocykl, a nigdy nie uzyskał uprawnień do prowadzenia motocykli, tj. nie zdał egzaminu na kat. A prawa jazdy, wówczas osoba taka popełnia wykroczenie z art. 94 § 1 k.w.

Natomiast przestępstwo z art. 180a k.k. popełnia osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo iż uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały jej cofnięte w drodze decyzji przez organ administracji publicznej. Więcej na ten temat znajduje się w artykule Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Dodatkowo z dniem 18 maja 2015r. został dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń czyli wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnienia § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Powyższe oznacza, że decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, Sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to zgodnie z art. 29 § 1 k.w. wymierza zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej na temat wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. znajdziesz w artykule: Jazda samochodem bez uprawnień

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie nowego przestępstwa dodanego do Kodeksu karnego z dniem 18 maja 2015r., a mianowicie art. 180a, którym jest prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Zgodnie z art. 180a k.k.  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Innymi słowy, prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień przez właściwy organ stanowi przestępstwo stypizowane w art. 180a k.k.

Przestępstwo z art. 180a k.k. najlepiej jest zilustrować na następującym przykładzie :

Sąd orzekł wobec Jana Kowalskiego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych Wydział Komunikacji skierował Jana Kowalskiego na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje uprawniającego do kierowania pojazdami mechanicznymi. tj. na egzamin teoretyczny oraz praktyczny na prawo jazdy.

Jan Kowalski nie zdał egzaminu na prawo jazdy. W związku z tym uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały cofnięte Janowi Kowalskiemu przez właściwy organ. Pomimo cofniętych uprawnień Jan Kowalski nadal kierował pojazdami mechanicznymi.

W dniu 20 czerwca 2015r. Jana Kowalskiego Policja zatrzymała do kontroli drogowej. Okazało się, że uprawnienia wobec Jana Kowalskiego zostały cofnięte. W związku z powyższym Janowi Kowalskiemu został przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Jak zostało wcześniej wskazane przestępstwo z art. 180a k.k. zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Należy wskazać, iż sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a której te uprawnienia zostały cofnięte przez uprawniony organ administracji publicznej. Oznacza to, nie popełnia przestępstwa z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyła uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Organami właściwymi do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień są:

 1. starosta

 2. dowódca jednostki wojskowej

  albo

 3. marszałek województwa

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 2. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;

 3. niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;

 4. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;

 5. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 6. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Przestępstwo z art. 180a k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień można popełnić jedynie z winy umyślnej. Oznacza to, że sprawca przestępstwa musi mieć świadomość, że została wydana wobec niego decyzja o cofnięciu uprawnień, która jest ostateczna i prawomocna.

Na końcu należy wskazać i co jest bardzo ważne, że w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 180a k.k., podobnie jak w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 244 k.k. tj. złamania prawomocnego zakazu sądowego, Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat. Powyższa zmiana weszła w życie 1 czerwca 2017 roku.

Więcej na temat przestępstwa z art. 180a k.k. znajdziesz w artykułach: Prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień oraz Co grozi za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 11 komentarzy

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

W artykule Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, opisałem na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, jakie warunki musi spełnić sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. aby mógł złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz jakie argumenty powinien zawierać wniosek skierowany do Sądu.

Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. oraz jakim etapie podejrzany może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego jednakże skierowany do Prokuratury.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

Należy wskazać, iż prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo stypizowane w art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

  lub

 • zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Przed nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015r. przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. minimalny okres zakazu wynosił 1 rok. Natomiast po nowelizacji Kodeksu karnego minimalny okres zakazu wynosi 3 lata. Należy wskazać, iż surowsze przepisy obowiązują tych sprawców, którzy zostali zatrzymaniu po dniu 18 maja 2015r.

Oczywiście 3 – letni okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązuje tylko w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Dlatego też przy wyroku skazującym Sąd nie ma możliwości orzeczenia zakazu krótszego niż 3 lata.

Jedyną możliwością dla osób, które popełniły przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. po dniu 18 maja 2015r. do ubiegania się o krótszy niż 3 – letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdyż przepisy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania karnego nie zostały znowelizowane.

W związku z powyższym Sąd jeżeli uzna, że w sprawie zachodzą szczególne przesłanki może warunkowo umorzyć postępowanie karne w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Zatem nadal istnieje możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź Sąd ma możliwość orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat.

Możliwość złożenia do Prokuratury wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Na wstępie należy wskazać do Prokurator, jako oskarżyciel publiczny, może wysłać do Sądu:

 • zwykły akt oskarżenia,

 • akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy na karę uzgodnioną z podejrzanym,

 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dlatego też jeżeli sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a akta jego sprawy są jeszcze w Prokuraturze, to może wysłać do Prokuratury wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Jeżeli jednak Prokurator wysłał już akta sprawy wraz z aktem oskarżenia do Sądu, wówczas oskarżony może wysłać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu.

W sytuacji gdy Prokurator przychyli się do wniosku podejrzanego o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wówczas zamiast aktu oskarżenia wysyła do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Następnie Sąd kieruje sprawę na posiedzenie celem rozważenia warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Należy podkreślić, iż tylko Sąd może podjąć decyzję odnośnie warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż Sąd orzeka w tym przedmiocie wyrokiem. Natomiast Prokurator może taki wniosek jedynie skierować do Sądu.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz kiedy sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania i odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego i wydaje wyrok, w którym warunkowo umarza prowadzone wobec oskarżonego postępowanie karne.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. mają szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł ok. 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdarzają się jednak sytuacje, że Sąd nawet przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu odstępuje od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. oskarżony jedynie przeparkował samochód o klika metrów w godzinach nocnych kierując po parkingu.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, iż sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. pomimo wydanego wyroku warunkowo umarzającego postępowania karnego zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyśle. Innymi słowy, zachowuje czystą kartę karną.

Będzie miało to decydujące znaczenie dla osób, od których ich praca wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, a konsekwencją wydania wyroku skazującego będzie utrata zatrudnienia np. nauczyciele, osoby zatrudnione w instytucjach finansowych lub osoby mające dostęp do informacji niejawnych.

Ponadto w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, jak zostało to wcześniej zasygnalizowane, Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub gdy uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla sprawców przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, którzy zostali zatrzymani po 18 maja 2015r., kiedy to ustawodawca podniósł minimalny okres trwania zakazu w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego z 1 roku do 3 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego został uregulowane w art. 66 k.k. oraz w art. 67 k.k.

W art. 66 k.k. zostały wskazane pozostałe przesłanki, które Sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • sprawca jest niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

które uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Powyższe oznacza, że wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może złożyć tylko sprawca przestępstwa, który jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

W wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego należy opisać:

 • wszystkie okoliczności dotyczące zarzucanego oskarżonemu przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powdem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości, powód dlaczego oskarżony pomimo spożytego wcześniej alkoholu wsiadł za kierownicę samochodu

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa, jego dotychczasowy sposób życia,

 • jakie konsekwencje dla oskarżonego spowoduje wydanie przez Sąd wyroku skazującego oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych np. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:

 • określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, albo 2 lat próby. Osoby zatrzymane za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. po dniu 18 maja 2015r. Mogą wnosić o warunkowe umorzenie postępowania również na okres 3 lat próby,

 • zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu oraz Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Celem niniejszego artykułu jest opisanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. oraz przesłanek, które warunkują możliwość złożenia przez oskarżonego takiego wniosku do Sądu.

Zanim jednak złożysz do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie do Prokuratury wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

Na wstępie należy wskazać, iż prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo stypizowane w art. 178a § 1k.k.

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Należy wskazać, iż w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015r. przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jaki orzeka Sąd wynosi 3 lata.

Oczywiście do osób, które zostały zatrzymane za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przed dniem 18 maja 2015r. stosujemy przepisy uprzednio obowiązujące, czyli Sąd przy wydaniu wyroku skazującego ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na minimalny okres 1 roku.

Pomimo znacznego zaostrzenia przepisów Kodeksu karnego, dotyczących podniesienia minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 3 lat, ustawodawca nie znowelizował przepisów dotyczących warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W związku z powyższym jeżeli Sąd uzna, że w sprawie zachodzą szczególne przesłanki może warunkowo umorzyć postępowanie karne w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Należy wskazać, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat.

Należy wskazać, iż Sąd ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne zarówno w stosunku do sprawcy, który popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. przed dniem 18 maja 2015r., jak również po dniu 18 maja 2015r. tj. po dniu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego i wydaje wyrok, w którym warunkowo umarza prowadzone wobec sprawcy postępowanie karne.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. mają szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł ok. 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdarzają się jednak sytuacje, że Sąd nawet przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu odstępuje od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. oskarżony jedynie przeparkował samochód o klika metrów w godzinach nocnych kierując samochodem po parkingu.

Korzyści płynące z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, iż sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. pomimo wydanego wyroku warunkowo umarzającego postępowania karnego zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyśle. Innymi słowy, zachowuje czystą kartę karną.

Bez wątpienia wydanie przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne będzie miało decydujące znaczenie dla tych osób, od których praca wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, a konsekwencją wydania wyroku skazującego będzie utrata zatrudnienia np. nauczyciele, osoby zatrudnione w instytucjach finansowych lub osoby mające dostęp do informacji niejawnych.

Ponadto w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, jak zostało to wcześniej zasygnalizowane, Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub gdy uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla sprawców przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, którzy zostali zatrzymani po 18 maja 2015r., kiedy to ustawodawca podniósł minimalny okres trwania zakazu w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego z 1 roku do 3 lat.

Jakie warunki musi spełnić sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. oraz w art. 67 k.k.

Na wstępie należy wskazać, że warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe jedynie w przypadku sprawcy przestępstwa, który jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

W art. 66 k.k. zostały wskazane pozostałe przesłanki, które Sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

które uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

W wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego należy opisać:

 • wszystkie okoliczności dotyczące zarzucanego oskarżonemu przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości, powód dlaczego oskarżony pomimo spożytego wcześniej alkoholu wsiadł za kierownicę samochodu,

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa, jego dotychczasowy sposób życia,

 • jakie konsekwencje dla oskarżonego spowoduje wydanie przez Sąd wyroku skazującego oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych np. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu.

Ponadto we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:

 • określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, albo 2 lat próby. Osoby zatrzymane za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. po dniu 18 maja 2015r. Mogą wnosić o warunkowe umorzenie postępowania również na okres 3 lat próby,

 • zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu oraz Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 29 komentarzy

Dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Tematem niniejszego artykułu jest możliwość złożenia przez obwinionego do Sądu wniosku o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenie zakazu prowadzenia na podstawie art. 39 § 1 k.w. oraz jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

 Odstąpienie przez Sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Na wstępie należy wskazać, iż wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu do wyniku 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W przypadku popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w. lub jeżeli uzna, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzi wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który w przypadku tego wykroczenia wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

Często pojawia się wśród osób obwinionych wątpliwość, czy Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres np. 3 miesięcy. Otóż odpowiedź jest niestety negatywna. Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie nie zachodzą szczególne przesłanki do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w., to wówczas minimalny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 6 miesięcy.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. mają szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł ok. 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oczywiście należy podkreślić, iż każda sprawa oraz okoliczności sprawy są inne i Sąd w jednej sprawie może odstąpić od orzeczenia zakazu a w drugiej sprawie przy takim samym najwyższym wyniku orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wyjaśnienia wymaga kwestia na  jakim etapie należy złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Obwiniony może złożyć omawiany wniosek w formie pisemnej już na etapie postępowania wyjaśniającego, tj. podczas przesłuchania na Policji po złożeniu przez niego wyjaśnień. Wówczas Policjant załącza do akt sprawy złożony przez niego wniosek i wysyła wraz z aktami sprawy do Sądu.

Jeżeli jednak obwiniony nie złożył do akt wniosku podczas przesłuchania na Policji, może taki wniosek złożyć bezpośrednio do Sądu, jak tylko sprawa zostanie zarejestrowania, tzn. sprawie zostanie nadana sygnatura akt.

W sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Policja wysyła do Sądu dwa wnioski:

 • wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy – sygnatura akt Ko

  oraz

 • wniosek o ukaranie wraz z aktami sprawy – sygnatura akt W

Należy wskazać, że najlepiej jest złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze jak tylko wpłynie do Sądu wniosek o ukaranie i sprawa zostanie zarejestrowania pod sygnaturą akt W. Informację, czy sprawa wpłynęła już do Sądu można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Interesanta w Sądzie.

Ostateczny moment na złożenie takiego wniosku, to zakończenie przesłuchania obwinionego na pierwszej rozprawie głównej. Jednakże lepiej jest złożyć wniosek wcześniej, aby Sędzia rozpoznający sprawę mógł jeszcze przed wyznaczonym terminem rozprawy zapoznać się z argumentacją przedstawioną przez obwinionego.

Zgodnie z art. 39 § 1 k.w. Sąd może w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i i warunki osobiste sprawcy – odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sąd w sprawach o wykroczenie prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. bierze pod uwagę w szczególności:

 • stężenie alkoholu w organizmie kierującego: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 • na jakiej drodze obwiniony prowadził samochód w stanie po użyciu alkoholu: czy była to droga ekspresowa, autostrada czy też podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych

 • miejsce oraz pora prowadzenia przez obwinionego samochodu w stanie po użyciu alkoholu: czy było to w centrum miasta w godzinach szczytu czy też poza obszarem zabudowanym w porze nocnej, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest znikome

 • powód zatrzymania do kontroli przez Policję: czy była to rutynowa kontrola trzeźwości czy powodem zatrzymania przez Policję było popełnienie przez obwinionego wykroczenia drogowego np. brak zapiętych pasów

 • jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres niż 6 miesięcy np. prawo jazdy jest obwinionemu niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej i utrzymania rodziny, której obwiniony jest jedynym żywicielem

Więcej na temat odstąpienia od orzeczenia zakazu za wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. znajdziesz w artykułach: Zachowanie prawa jazdy za wykroczenie jazdy po alkoholu oraz Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie samochodu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Na wstępie należy wskazać, iż prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast górna granica stanu po użyciu alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powyższe oznacza, że przy najwyższym wyniku badania alkomatem 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu Policjant zatrzyma kierującemu pojazdem mechanicznym dokument prawa jazdy. Następnie zostanie mu przedstawiony zarzut prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu – co stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Jednakże należy podkreślić, iż w sprawach gdzie najwyższy wynik badania wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu decydujące znaczenie dla odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczenia ma niepewność pomiaru alkomatu. Informacja jaką niepewność pomiaru miał konkretny alkomat znajduje się w aktach sprawy – a dokładniej na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania jest dokumentem, który znajduje się w aktach każdej sprawy o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Świadectwo wzorcowania potwierdza, czy alkomat ma aktualne świadectwo legalizacji – każdy alkomat musi być legalizowany co 6 miesięcy.

Ponadto na odwrocie świadectwa wzorcowania znajduje się tabela, w której jest zawarta informacja jaką niepewność pomiaru ma alkomat, którym kierujący został badany. Znajduje się tam również informacja o błędzie pomiaru alkomatu.

Czym różni się niepewność pomiaru alkomatu od błędu pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru wskazuje jaki margines błędu miał alkomat w dniu jego legalizacji w warunkach laboratoryjnych. Zdarza się, że błąd pomiaru alkomatu w tym konkretnym dniu kiedy był wzorcowany wynosi 0,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast za kolejne 6 miesięcy przy ponownej legalizacji alkomatu błąd pomiaru może wynosić 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Natomiast czym innym jest niepewność pomiaru alkomatu, która zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje jaki margines błędu należy wziąć pod uwagę przy wszystkich wynikach badań kierujących przeprowadzonych podczas 6 miesięcy, kiedy alkomat ma ważne świadectwo wzorcowania. Dlatego też w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu decydujące znaczenie ma niepewność pomiaru alkomatu, której uwzględnienie powinno prowadzić do uznania przez Sąd, iż obwiniony nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

W związku z powyższym informacja o niepewności jest o tyle istotna, że każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu z marginesem błędu. Zazwyczaj niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Należy podkreślić, iż można powoływać się nie niepewność pomiaru alkomatu nawet w przypadku, gdy zostały wykonane trzy badania alkomatem i każdy z tych trzech wyników wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu wynosząca 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, oznacza, że wynik badania alkomatem mógł wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Każdy z wyżej wymienionych wyników jest w równym stopniu prawdopodobny. Jeżeli w sprawie nie została pobrana krew do analizy – to brak jest w sprawie wiarygodnego dowodu, który potwierdzałby, iż kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. W takim przypadku obowiązkiem Sądu jest wzięcie pod uwagę występujących w sprawie wątpliwości na korzyść obwinionego, co powinno skutkować wydaniem przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Jak wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Jeżeli u kierującego wynik badania alkomatem wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas Policja zatrzyma mu prawo jazdy przez Policję. Następnie Policja – jako oskarżyciel publiczny – wysyła do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (Policja ma 7 dni na wysłanie do Sądu przedmiotowego wniosku).

Po wpłynięciu do Sądu akt, sprawa jest rejestrowania pod sygnaturą akt Ko. Natomiast Sąd ma 14 dni na wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy bądź o odmowie wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

W związku z powyższym obwiniony może jeszcze przed wydaniem przez Sąd postanowienia złożyć do Sądu stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Celem złożenia takiego pisma jest przedstawienie Sądowi na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie ma znaczenie dla odpowiedzialności sprawcy wykroczenia.

Musisz wiedzieć, że Sąd z urzędu nie bierze pod uwagę niepewności pomiaru alkomatu, w związku z czym zazwyczaj wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Dlatego też tak ważne jest złożenie przedmiotowego pisma, aby Sąd jeszcze przed podjęciem decyzji mógł zapoznać się z argumentami wskazanymi nie tylko przez Policję, ale również z argumentacją wskazaną przez obwinionego. Wówczas jest duża szansa, że Sąd weźmie pod uwagę niepewność pomiaru alkomatu i uzna, że niezasadne jest wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy i postanowi o jego zwrocie obwinionemu.

Wzór pisma procesowego: Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Jeżeli jednak Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, to wówczas obwiniony może złożyć zażalenie na takie postanowienie. Odpis postanowienia Sąd wysyła do obwinionego, który ma 7 dni od otrzymania takiego postanowienia, na złożenie zażalenia. W zażaleniu należy wskazać dlaczego decyzja Sądu jest błędna i dlaczego niezasadnym jest zatrzymanie obwinionemu prawa jazdy.

W uzasadnieniu zażalenia przede wszystkim należy skupić się na wytłumaczeniu Sądowi na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie ma w rozpoznawanej sprawie, gdzie zachodzą wątpliwości co do najwyższego wyniku badania alkomatem z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu.

Jeżeli Sąd przychyli się do argumentacji obwinionego, wówczas powinien uwzględnić jego zażalenie, uchylić postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazać jego zwrot obwinionemu.

Wzór zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Czy w przypadku gdy Sąd zwróci obwinionemu dokument prawa jazdy sprawa jest już zakończona?

Otóż nie. Pomimo tego, że w sytuacji gdy Sąd postanowi o nieuwzględnieniu wniosku Policji o zatrzymaniu prawa jazdy i postanowi o jego zwrocie obwinionemu, to sprawa nie jest jeszcze zakończona.

Na wstępie należy wskazać, iż Policja wysyła do Sądu dwa wnioski:

 • wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, który jest rejestrowany pod sygnaturą akt Ko,

  oraz

 • wniosek o ukaranie za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., który jest rejestrowany pod sygnaturą akt W.

Z powyższego wynika, że nawet w przypadku gdy prawo jazdy zostanie zwrócone obwinionemu, to zostanie zarejestrowania druga sprawa w przedmiocie wniosku o ukaranie pod sygnaturą akt W.

Oznacza, to że cały czas istnieje ryzyko, że Sąd nadal może uznać obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. i wymierzyć mu karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń Sąd może orzec za to wykroczenie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Dlatego też jak tylko sprawa zostanie zarejestrowania pod sygnaturą akt W – tj. gdy akta główne sprawy wpłynął z Policji do Sądu, należy złożyć wniosek o umorzenie postępowania karnego. Złożenie takiego wniosku przez obwinionego może spowodować, że Sąd zamiast skierować sprawę na rozprawę lub na posiedzenie niejawne celem wydania wyroku nakazowego, może skierować sprawę na posiedzenie celem umorzenia prowadzonego postępowania.

Oczywiście we wniosku o umorzenie sprawy należy powołać się na niepewność pomiaru alkomatu, która jak zostało wyżej wskazane przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi zazwyczaj 0,01 mg/l. Należy wskazać, że w sprawie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego stężenia alkoholu w organizmie, z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu oraz brak innych dowodów potwierdzających rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie kierującego. Co powinno skutkować wydaniem przez Sąd na podstawie art. 5 § pkt. 2 k.p.w. postanowienia o umorzeniu sprawy z uwagi na okoliczność, iż obwinionego nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Wzór wniosku o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

W związku z powyższym zanim złożysz wniosek do Sądu powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. czy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe i na jakim etapie możesz złożyć.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań – zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci wykroczenia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Czy w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został prawomocnie orzeczony przed dniem 18 maja 2015r. można złożyć wniosek o skrócenie okresu trwania zakazu?

W artykule Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową? zostało opisane kiedy skazany może złożyć do Sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową w sytuacji gdy wyrok stał się prawomocny po wejściu w życie nowelizacji z dnia 18 maja 2015r.

Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie czy skazani w stosunku, do których wyrok stał się prawomocny przed dniem 18 maja 2105r. mogą złożyć wniosek do Sądu o dalsze wykonywanie orzeczonego zakazu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Kwestię tę reguluje art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie ar. 42 § 2 k.k. stosuje się art. 182a k.k.w. jeżeli środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

Wynika z tego, iż dopiero po upływie 18 miesięcy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych skazany, w stosunku, do którego wyrok uprawomocnił się przed dniem 18 maja 2015r. będzie mógł wnieść do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Należy podkreślić, iż skazanemu przysługuje zażalenie do Sądu na postanowienie o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 6 komentarzy

Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową?

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie nowej instytucji wprowadzonej z dniem 18 maja 2015r. do Kodeksu karnego wykonawczego, którą jest możliwość wydania przez Sąd po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego zakazu poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Możliwość wydania przez Sąd takiego postanowienia przewiduje dodany do Kodeksu karnego wykonawczego artykuł 182a § 1, który stanowi że Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

Należy podkreślić, iż nie jest to skrócenie przez Sąd okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie zmiana sposobu wykonywania orzeczonego zakazu. Innymi słowy, Sąd może orzec, że skazany przez pozostały okres trwania zakazu będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w. Sąd może wydać takie postanowienie po upływie co najmniej:

 1. połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

 2. 10 lat w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. tj. w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przywołany powyżej artykuł ma zastosowanie do osób, w stosunku do których wyrok uprawomocnił się po wyjściu w życie nowelizacji tj. od dnia 18 maja 2105r. Natomiast w sytuacji, gdy wyrok stał się prawomocny przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, możliwość złożenia takiego wniosku istnieje dopiero po upływie 18 miesięcy trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy podkreślić, iż wydanie przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego zakazu poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe oznacza, że pomimo złożenia przez skazanego do Sądu takiego wniosku Sąd może odmówić wydania takiego postanowienia i uznać, że w danej sprawie nie zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia.

Warunki jakie muszą być spełnione, aby skazany mógł złożyć do Sądu taki wniosek:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,

 2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

 3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Należy podkreślić, iż na podstawie art. 182a § 3 k.k.w. ustawodawca przewidział możliwość uchylenia przez Sąd sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, w sytuacji gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto skazanemu przysługuje do Sądu zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Co to jest blokada alkoholowa?

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 4 komentarze

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.

W poprzednim artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?  została opisana kwestia skrócenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po połowie orzeczonego zakazu do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową w trybie art. 182a k.k.w. Oznacza to, że każdy kierowca po połowie okresu zakazu prowadzenia pojazdów może wystąpić z wnioskiem o tzw. skrócenie tego zakazu.

Niemniej jednak rodzi się pytanie co należy zrobić oraz jak postąpić aby odzyskać zatrzymany dokument prawa jazdy?

Po pierwsze należy zaznaczyć, iż przepis pozwalający na skrócenie zakazu po połowie okresu odnosi się tylko do kierowców, wobec których wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawomocnił się po 18 maja 2015 roku. Jednakże w sytuacji, kiedy wyrok uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku, wówczas taki kierowca może wnosić o skrócenie zakazu dopiero po 18 miesiącach.

Wyjaśniając zawiłość tego problemu wyobraźmy sobie, że kierowca za jazdę po alkoholu otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. W tym stanie rzeczy kierowca może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia po połowie orzeczonego środka tylko w przypadku, kiedy:

 • wyrok uprawomocnił się po 18 maja 2015 roku.

Natomiast gdy mówimy o tej samej sytuacji, czyli zakazie prowadzenia pojazdów na okres 2 lat, ale

 • wyrok uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku,

wówczas taki kierowca może się starać o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów dopiero po upływie 18 miesięcy.

Jednakże na potrzeby tego artykułu, przyjmijmy, że osoba, wobec której został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może ubiegać się o skrócenie zakazu po połowie orzeczonego środka karnego

Jeżeli osoba taka spełnia wymogi formalne to znaczy orzeczony zakaz prowadzenia był wykonywany przez co najmniej połowę, wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu.

Wniosek ten powinien się nazywać „Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową”. Szerzej o tym jak powinien taki wniosek wyglądać w następnym artykule.

Następnie pojawia się problem gdzie taki wniosek należy złożyć, czy do Sądu, który wydał wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych czy do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania?

Kwestię tę reguluje znowelizowany z dniem 1 lipca 2015r. art. 3 § 1 k.k.w., zgodnie z którym Sądem właściwym jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji. 

Oznacza to, że wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu, który orzekał w I instancji.

Następnie jeżeli Sąd, do którego złożyłeś wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową przychyli się do Twojego wniosku, wówczas odpis takiego wniosku przesyła do odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Po wydaniu postanowienia przez Sąd musisz zgłosić się do Wydziału komunikacji po:

W tym drugim przypadku, to znaczy w sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż rok, po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, czyli zdaniu egzaminu osoba taka musi się zgłosić do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy z wpisem, iż kierowca taki może się poruszać tylko samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Po przejściu tych wszystkich wymogów, kierowca będzie musiał udać się do firmy, która zakłada w pojazdach blokady alkoholowe, aby w pojeździe takie urządzenie zamontować, a następnie udać się takim pojazdem na Stację Diagnostyczną w celu przeprowadzenia badania czy takie urządzenie działa poprawnie. Wówczas bez żadnych obaw można poruszać się samochodem.

Podsumowując, jeżeli został orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i chcesz postarać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to:

 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych musi być wykonywany przez co najmniej połowy okresu;
 • po tym okresie musisz złożyć wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową
 • po pozytywnym dla Ciebie rozstrzygnięciu musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy, jeżeli zakaz był orzeczony na okres krótszy niż rok lub musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż rok
 • po zdaniu kontrolnego egzaminu na prawo musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy, w którym będzie adnotacja, iż możesz się tylko poruszać samochodem z blokadą alkoholową.
 • Po uzyskaniu dokumentu prawa jazdy trzeba wyposażyć swój pojazd w blokadę alkoholową i następnie udać się na Stację Diagnostyczną w celu sprawdzenia czy takie urządzenie działa poprawnie.

Autor: adwokat Bartosz Nadwodny

Więcej na temat skrócenia zakazu za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Co to jest blokada alkoholowa? 

oraz w bezpłatnym poradniku do pobrania:

Blokada alkoholowa – poradnik adwokata

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 32 komentarze