Przedłużenie o 3 miesiące okresu zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

proszę mi powiedzieć taką rzecz, zostało mi zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 54 km/h w terenie zabudowanym, mandat przyjąłem zapłaciłem, jednak wczoraj musiałem prowadzić samochód no i niestety zatrzymała mnie Policja, powiedzieli że przedłużą mi okres zatrzymania prawa jazdy. Moje pytanie brzmi na jaki okres?”

Jak już wskazałem w poprzednich artykułach, procedura zatrzymania prawa jazdy wygląda zawsze tak samo, funkcjonariusz Policji dokonuje pomiaru prędkości w wyniku którego ujawnia popełnienie wykroczenia polegającego na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Kierowca zwraca Funkcjonariuszowi Policji dokument prawa jazdy, ten wystawia mu pokwitowanie na którym może poruszać się jeszcze przez 24 godziny. Policja kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, starosta wydaje tą decyzję nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Powyższe oznacza, że w przypadku wydania decyzji, kierowca poruszając się pojazdem mechanicznym naraża się na przedłużenie okresu o kolejne 3 miesiące.

Wynika to z Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami a mianowicie art. 1d, który mówi o tym, że:

Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

Odpowiadając na powyższe pytanie należy wskazać, że okres zatrzymania prawa jazdy jest przedłużany o kolejne 3 miesiące a nie np. 6 miesięcy.

Opiszę to na przykładzie:

Jan Kowalski w dniu 1 marca 2016 roku został zatrzymany do kontroli związanej z przekroczeniem prędkości o 60 km/h w terenie zabudowanym. W stosunku do Jana Kowalskiego została wydana decyzja na mocy której zostało mu zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy tj. do dnia 1 czerwca 2016 roku. Jan Kowalski w dniu 18 marca 2016 roku, został ponownie zatrzymany, tym razem do rutynowej kontroli kierujących pojazdami, okazało się, że ma zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. W związku z tym Policja skierowała do starosty wniosek o przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.

Finalnie Janowi Kowalskiemu zostaje zatrzymane prawo jazdy do dnia 1 września 2016 roku.

Podsumowując chcę wskazać, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym oraz nie podjęcia żadnych czynności związanych z zawieszeniem postępowania administracyjnego, nie opłaca się poruszać w dalszym ciągu pojazdem z uwagi na to, że w takim przypadku kierowca naraża się na przedłużenie okresu o kolejne 3 miesiące. W przypadku kolejnego zatrzymania kierowcy są cofane uprawnienia w związku z czym musi on na nowo zdawać egzamin.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: 697 053 659 oraz 22 629 00 36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Zwrot dokumentu prawa jazdy kat. C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów osobowych

Celem niniejszego artykułu jest opisanie czy w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem kat. C i C+E wydział komunikacji zwróci skazanemu za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. dokument prawa jazdy.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż wielu sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., wyraża zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. w którym zgadzają się na orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 3 lat (lub wyżej) z wyłączeniem kat. C i C+E prawa jazdy. Wydaje się, że jest to korzystne rozstrzygnięcie, gdyż zachowują prawo jazdy wyższych kategorii, a co za tym idzie będą mogli np. wrócić lub podjąć pracę, od której charakteru wymagane jest posiadanie kat. C i C+E.

Koniecznym jest wskazanie, iż na podstawie art. 42 § 2 k.k. Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów ma możliwość wyboru: rozciągnięcia tego zakazu na wszystkie pojazdy mechaniczne; ograniczenie zakazu jedynie do pewnych rodzajów pojazdów np. samochodów osobowych (kat. B prawa jazdy). W takim wypadku zakaz nie obejmuje prowadzenia samochodów ciężarowych, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kat. C i C+E.

Jednakże bez względu na okoliczność, iż Sąd na podstawie art. 42 § 2 k.k. może orzec zakaz prowadzenia pojazdów ograniczony do poszczególnych kategorii, problem pojawia się w sytuacji gdy skazany zgłasza się do wydziału komunikacji po wydanie dokumentu prawa jazdy. Wówczas wydział komunikacji odmawia wydania dokumentu powołując się na przepisy ustawy o kierujących pojazdami. W takim przypadku pojawia się pytanie czy wydział komunikacji ma rację odmawiając wydania dokumentu prawa jazdy, pomimo iż Sąd nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których prowadzenia uprawnia kat. C i C+E.

Otóż wydział komunikacji ma prawo odmówić wydania dokumentu prawa jazdy, jeżeli został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów kat. B. Innymi słowy, w okresie trwania zakazu na kat. B prawa jazdy dokument nie zostanie wydany. Powyższą zmianę do ustawy o kierujących pojazdami wprowadziła nowelizacja z maja 2015 r.

Wynika to wprost z art. 12 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami: Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

Co więcej, zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu: przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

Dlatego też pojawia się pytanie czy dobrowolne poddanie się karze, w którym Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie na kat. B prawa jazdy, natomiast odstępuje od orzeczenia wyższych kategorii, jest rozstrzygnięciem korzystnym dla sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., w sytuacji gdy wdziały komunikacji nie wydają nowego dokumentu prawa jazdy.

Przed podjęciem decyzji czy wyrazić zgodę na dobrowolne poddanie się karze, sprawca przestępstwa powinien rozważyć czy korzystniejszym rozwiązaniem nie będzie złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Należy wskazać, że pomimo znacznego zaostrzenia okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy wydaniu wyroku skazującego od 3 do 15 lat, instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego nie została znowelizowana.

Zatem Sąd ma cały czas możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne Sąd:

 • określa okres próby 1 rok, 2 lub 3 lata

 • orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – brak jest minimalnej kwoty, która Sąd wymierza

 • może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat, lub odstąpić od orzeczenia zakazu.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została uregulowana w art. 66 k.k. Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 20 komentarzy

Komu powinno być przekazane prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o 50 km/h?

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

mam pytanie, zostałem zatrzymany za rzekome przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. W związku z tym, że poruszałem się w kolumnie samochodów a dodatkowo pomiar wykonywany był na łuku drogi, nie przyjąłem mandatu, Policja odebrała mi prawo jazdy za pokwitowaniem i powiedziała że zostanie ono przesłane do starostwa powiatowego, czy to prawda?”

Na samym wstępie należy przypomnieć, iż 18 maja 2015 roku funkcjonariusze policji w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 mk/h w terenie zabudowanym, otrzymali nowe narzędzie do zatrzymywania dokumentów praw jazdy za w/w wykroczenie. Przed 18 maja 2015 roku, za przekroczenie prędkości policjant nie miał podstaw prawnych do zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Procedura zatrzymania dokumentu za w/w wykroczenie wygląda zawsze tak samo. Kierowca, wobec którego zostało ujawnione wykroczenie jazdy w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 101 km/h, gdzie ograniczenie jest do 50 km/h zostaje zatrzymany do kontroli drogowej, która w konsekwencji doprowadzi do utraty prawa jazdy na 3 miesiące. Nie ma tu znaczenia to czy kierowca przyjął mandat czy nie, w przypadku nieprzyjęcia mandatu Policja i tak kieruje do właściwego starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Jedyną możliwością ochrony przed wydaniem przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest zawieszenie postępowania administracyjnego.

Oceniając przedmiotową sprawę w pierwszej kolejności należy wskazać, że uprawnienia do zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym daje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z rozdziałem 3 zatytułowanym „Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami”, w którym znajduje się art. 135. 1. Policjant:

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (…).

Mając na uwadze powyższe nasuwa się pytanie, co jeżeli kierowca nie zgadza się z mandatem i go nie przyjmie?

Jeżeli podczas zatrzymania za przekroczenie prędkości kierowca nie zgadza się z decyzją funkcjonariuszy Policji i nie przyjmie nałożonego na niego mandatu karnego to sprawa zostanie przekazana do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia.

Pomimo powyższego Policja kieruje wniosek o zatrzymanie prawa jazdy w terminie 7 dni do odpowiedniego starosty i nie ma tu znaczenia to, czy kierowca przyjął mandat czy też nie. Starosta, który otrzymuje wniosek Policji wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy i nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności. Kierowca, który nadal porusza się pojazdem po wydaniu w stosunku do niego decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy naraża się na przedłużenie okresu o kolejne 3 miesiące. Jedyną możliwością zabezpieczenia się przed wydaniem przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest złożenie do niego wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego.

Procedurę administracyjną dotyczącą zatrzymania prawa jazdy opisałem w artykule „ … ”

Pragnę wskazać, że pomiary dokonywane przez Funkcjonariuszy Policji czy Inspekcję Transportu Drogowego niejednokrotnie wykonane są w sposób nieprawidłowy. Oznacza to, że prędkość wskazana przez powyższe jednostki, może się faktycznie różnić od prędkości z jaką poruszał się kierujący dlatego warto jest ocenić, czy zmierzona przez uprawnione do tego jednostki jest prawidłowa.

Odmowa przyjęcia mandatu karnego za przekroczenie prędkości oraz związana z tym droga sądowa niesie za sobą szereg przywilejów:

 • nie przyjmując mandatu kierujący może dochodzić swoich racji przed Sądem;

 • kierujący może doprowadzić do zawieszenia postępowania administracyjnego;

 • starosta zawieszając postępowanie nie wydaje decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;

 • w przypadku uniewinnienia może domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa za niesłuszne zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.

Podsumowując, jeżeli chodzi o wykroczenie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym i zatrzymanie prawa jazdy z tym związane, zawsze należy się zastanowić czy pomiar prędkości był przeprowadzony w sposób prawidłowy, a co za tym idzie czy decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy była słuszna. Jeżeli kierowca nie przyjmie mandatu, ponieważ będzie miał wątpliwości, wówczas powinien przed Sądem, a nie policjantem dochodzić swoich racji. Jest to o tyle ważne, że w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową istnieje większa szansa na zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatrzymania prawa jazdy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel. 697-053-659 lub 022/629-00-36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Jak wygląda procedura administracyjna związana z zatrzymaniem prawa jazdy?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie drogi administracyjnej związanej z zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.

W przypadku zatrzymania kierującego pojazdem mechanicznym w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, Funkcjonariusze Policji dokonują zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy o czym powinni poinformować kierującego. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje właściwy starosta nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. Nie ma tu znaczenia to czy kierowca przyjął mandat karny czy też nie.

Funkcjonariusze Policji przekazują prawo jazdy właściwemu staroście. Takie uprawnienie przyznaje im art. 136. 1., Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym który mówi o tym, że:

Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.”

Uprawnienie do wydania decyzji Staroście nadaje z kolei art. 102 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który mówi o tym, że:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy (…):

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;(…).”

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art 135 ust 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Starosta wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to tyle, że w momencie jej wydania osoba, której zostało zatrzymane prawo jazdy nie może poruszać się pojazdami mechanicznymi, a naruszenie tego zakazu będzie powodowało narażenie się na przedłużenie się okresu o kolejne 3 miesiące.

Należy wskazać, że w przypadku skierowania do Sądu Rejonowego wniosku o uchylenie mandatu lub nieprzyjęcia przez kierującego mandatu istnieje możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego. Taką możliwość daje art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. który mówi o tym, że:

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.”

W przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego, starosta nie wydaje decyzji dotyczącej zatrzymania prawa jazdy, która ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy jest zaskarżalna, ponieważ służy od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. Zazwyczaj otrzymujemy decyzje administracyjne pocztą, więc termin liczy się od dnia odebrania listu na poczcie. Odwołanie należy wnieść wnieść do odpowiedniego organu II instancji w tym przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu I instancji czyli Starosty. Odwołanie wnosi się na piśmie przez ten organ, który wydał twoją decyzję, do organu nadrzędnego.

Podsumowując, pragnę wskazać, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy kierującego pojazdem za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym należy podjąć niezwłoczne działania w celu zawieszenia postępowania administracyjnego. W momencie, w którym starosta zawiesza postępowanie kierujący nie naraża się na przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy na okres kolejnych 3 miesięcy. Pragnę wskazać, że działania opierające się na zawieszeniu postępowania należy podjąć niezwłocznie z uwagi na to, że Funkcjonariusz Policji dokonujący zatrzymania kierowcy przekazuje wniosek o zatrzymanie prawa jazdy w terminie 7 dni, natomiast starosta wydaje ją niezwłocznie, dlatego też po wydaniu takiej decyzji zawieszenie postępowania nie spowoduje zawieszenia skutku natychmiastowej wykonalności decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel. 697-053-659 lub 022/629-00-36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | 20 komentarzy

Czy Starosta wzywa do oddania prawa jazdy za przekroczenie prędkości ponad 50 km/h w terenie zabudowanym

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

Panie mecenasie zostałem zatrzymany za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, nie miałem przy sobie dokumentu. Policja powiedziała mi, że starosta i tak wezwie mnie do oddania prawa jazdy czy to prawda? Nadmieniam, że w internecie krążą różne pogłoski na ten temat nie wiem, która jest właściwa”

Powyższy przepis daje funkcjonariuszom Policji uprawnienia do zatrzymania prawa jazdy za ujawnienie przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Nasuwa się jednak pytanie co w przypadku gdy kierowca nie posiadał przy sobie dokumentu prawa jazdy w momencie zatrzymania? Czy starosta wezwie kierowcę do jego zwrotu?

Powyższy problem rozwiązany jest w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami a dokładniej z art. 102, który mówi o tym, że:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy (…):

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;(…).”

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art 135 ust 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z powyższym należy wskazać, że jeżeli w momencie kontroli nie posiadamy przy sobie dokumentu prawa jazdy Starosta wydając decyzję zobowiąże nas do zwrotu dokumentu natomiast termin 3 miesięczny liczy się od dnia zwrotu dokumentu. Dlatego też warto jest posiadać przy sobie dokument prawa jazdy i oddać go na wezwanie funkcjonariuszy Policji. Jeżeli jednak kierowca go nie posiada powinien zwrócić go w jak najkrótszym czasie od popełnienia wykroczenia.

Powyższe wynika to z art. 102 1e. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zgodnie z którym „Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – data tej czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji. „

Mając na uwadze treść powyższych przepisów pragnę wskazać, że jeżeli kierowca w momencie zatrzymania nie posiadał przy sobie dokumentu prawa jazdy, to starosta wezwie kierowcę do jego zwrotu a okres zatrzymania będzie biegł dopiero od dnia, w którym kierowca faktycznie zwróci dokument odpowiedniemu staroście.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel. 697-053-659 lub 022/629-00-36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Brak dokumentu prawa jazdy przy zatrzymaniu za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym

Do napisania poniższego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

Policja zatrzymała mnie za przekroczenie prędkości jadąc za mną nieoznakowanym radiowozem z wideo rejestratorem. Moja prędkość wynosiła 120 km/h w terenie zabudowanym a więc przekroczyłem prędkość o 70 km/h w związku z czym chcieli zatrzymać mi dokument prawa jazdy. Niestety nie posiadałem go przy sobie, od kiedy będzie biegł mi okres zatrzymania prawa jazdy?”

Powyższy przepis daje funkcjonariuszom Policji uprawnienia do zatrzymania prawa jazdy za ujawnienie przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Nasuwa się jednak pytanie co w przypadku gdy kierowca nie posiadał przy sobie dokumentu prawa jazdy w momencie zatrzymania?

Powyższy problem rozwiązany jest w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami a dokładniej z art. 102, który mówi o tym, że:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy (…):

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;(…).”

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art 135 ust 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z powyższym należy wskazać, że jeżeli w momencie kontroli nie posiadamy przy sobie dokumentu prawa jazdy Starosta wydając decyzję zobowiąże nas do zwrotu dokumentu natomiast termin 3 miesięczny liczy się od dnia zwrotu dokumentu.

Wynika to z art. 102 1e. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zgodnie z którym „Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – data tej czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji. „

Mając na uwadze treść powyższych przepisów pragnę wskazać, że jeżeli kierowca w momencie zatrzymania nie posiadał przy sobie dokumentu prawa jazdy, to powinien go niezwłocznie zwrócić odpowiedniemu organowi gdyż to dopiero od tego momentu będzie mu biegł okres zatrzymania prawa jazdy. Zwlekanie z oddaniem dokumentu będzie powodowało że przedłużeniu ulegnie okres na jaki zostanie zatrzymane kierującemu prawo jazdy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel. 697-053-659 lub 022/629-00-36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jakie są skutki odmowy przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie konsekwencji jakie niesie za sobą odmowa przyjęcia przez kierującego pojazdem mandatu za przekroczenie prędkości o 50 km/h na terenie zabudowanym.

Na samym początku tylko przypomnę, że w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 marca 2015 r. pojawiła się możliwość zatrzymania prawa jazdy kierującemu za przekroczenie prędkości o 50 km/h na terenie zabudowanym. Uprawnienie to zostało zamieszczone w art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. A ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym: „Policjant (…) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na (…) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (…).

Z racji tego, że regulacja ta jest stosunkowo nowa, wielu kierowców jest bardzo zaskoczonych, gdy dochodzi do zatrzymania im prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km/h. Z tego powodu pojawia się wątpliwość, czy należy taki mandat przyjąć, czy raczej odmówić przyjęcia mandatu i udowadniać swoje racje przed Sądem?

Przede wszystkim warto pamiętać, że w przypadku przyjęcia mandatu staje się on od razu prawomocny. Oznacza to, że kierujący nie może już go zaskarżyć, ani podnosić twierdzeń takich jak np. źle dokonany pomiar, które mogłyby podważyć mandat i anulować nałożoną na kierującego pojazdem karę.

Wobec tego należy bardzo głęboko się zastanowić, czy rzeczywiście warto przyjmować mandat za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym mając na uwadze możliwość dokonania przez Policję błędnego pomiaru, jak również niepewność pomiarową uprzędzeń stosowanych przez Policję. Funkcjonariusze Policji co prawda mają obowiązek pouczyć kierującego o prawie odmowy przyjęcia mandatu, jednak jednocześnie ostrzegają kierowcę, że grozi mu grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Tymczasem zgodnie z art. 24 k.w. „grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Oznacza to, że kwota 5 tys. zł jest maksymalną kwotą jaką może wymierzyć Sąd. Z doświadczenia życiowego mogę stwierdzić, że jest ona wymierzana naprawdę bardzo rzadko.

Przykładowo, jeżeli zdecydujesz się odmówić przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym będziesz mógł się bronić przed Sądem podnosząc np. niepewność pomiarową urządzeń stosowanych przez Policję do mierzenia prędkości.

Warto wiedzieć, że urządzenia stosowane przez Policję, tj. tzw. suszarki czy videorejestratory obarczone są błędem pomiaru. Niekiedy wynosi ok nawet +/- 3 km/h. Oznacza to, że jeżeli pomiar wykazał, że jechałeś z prędkością 101 km/h to równie prawdopodobne jest, że mogłeś jechać z prędkością 104 km/h, jak i 98 km/h. Warto pamiętać również o podstawowej zasadzie prawa karnego, która nakazuje rozstrzygać wątpliwości na korzyść sprawcy. W tym przypadku zastosowanie tej zasady nakazuje Sądowi przyjąć, że jechałeś z prędkością niższą tj. 98 km/h wobec tego nie przekroczyłeś prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym i nie ma podstaw by zatrzymać Ci prawo jazdy.

Jednak gdy zdecydujesz się przyjąć mandat pozbawisz się możliwości podnoszenia powyższych argumentów. Oczywiście możesz je przedstawić również funkcjonariuszom Policji, którzy będą dokonywać kontroli, jednak wątpliwe jest czy te argumenty ich przekonają. Dlatego warto przedstawić je przed Sądem.

Podsumowując, jeżeli zdecydujesz się nie przyjąć mandatu karnego za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym to:

 1. funkcjonariusz Policji sporządzi wniosek o ukaranie, który następnie zostanie przesłany do Sądu

 2. będziesz mógł bronić się przed Sądem i podnosić argumenty dotyczące np. prawidłowości pomiaru prędkości

 3. jeżeli Sąd uzna, że jesteś niewinny będziesz mógł domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa za niesłuszne zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.

 

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Wniosek o uchylenie prawomocności mandatu przyjętego przez kierowcę za złamanie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Od kiedy pojawiła się w Prawie o ruchu drogowym nowa regulacja umożliwiająca funkcjonariuszom Policji dokonanie zatrzymania prawa jazdy kierującemu za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h kierujący poszukują różnych rozwiązań prawnych, które pozwolą im się bronić w takiej sytuacji.

Przede wszystkim najpierw powinieneś dogłębnie rozważyć, czy rzeczywiście zasługujesz na mandat i powinieneś go przyjąć. Więcej na ten temat przeczytasz w moich poprzednich artykułach:

 1. Konsekwencje przyjęcia mandatu za wykroczenie przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym

 2. Co w przypadku odmowy przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym?

Jeżeli jednak zdecydowałeś się przyjąć mandat, a dopiero po czasie zdałeś sobie sprawę, że postąpiłeś niesłusznie, pamiętaj że prawo przewiduje w takiej sytuacji możliwość złożenia wniosku o uchylenie prawomocności mandatu karnego.

Instytucja ta jest uregulowana w art. 101 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wniosek o uchylenie prawomocności mandatu karnego można złożyć w następujących przypadkach:

 1. grzywnę nałożono za czyn niebędący wykroczeniem

 2. grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,

 3. ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń

 4. grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2

 5. grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość

 6. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem;

 7. potrzeba uchylenia prawomocności wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską

Warto pamiętać, że w większości wymienionych powyżej przypadków termin na złożenie wniosku o uchylenie prawomocności mandatu wynosi tylko 7 dni. Biegnie on od dnia uprawomocnienia się mandatu, tj. od jego przyjęcia.

Siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o uchylenie prawomocności mandatu nie dotyczy jedynie sytuacji wskazanych w pkt 6 i 7 powyżej tj. gdy:

 1. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem;

 2. potrzeba uchylenia prawomocności wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

Podsumowując, jeżeli zdecydowałeś się przyjąć mandat, lecz po fakcie zorientowałeś się, że źle zrobiłeś, to pamiętaj, że masz jeszcze jedną możliwość działania – złóż wniosek o uchylenie prawomocności mandatu karnego. Pamiętaj jednak by zmieścić się terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu. Złożenie wniosku o uchylenie prawomocności mandatu po upływie 7 dni od jego przyjęcia będzie bezskuteczne – Sąd zwróci wniosek jako spóźniony nie badając jego zasadności.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co możesz zrobić gdy przyjąłeś mandat za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 marca 2015 r., Policjanci są uprawnieni do odbierania kierowcom dokumentu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Odebrany kierowcy dokument prawa jazdy Policjant przekazuje w terminie do 7 dni staroście w celu wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. 

Choć o nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym było głośno w mediach kierowcy wciąż mają wiele wątpliwości, jak się zachować, gdy spotka ich taka sytuacja. Przede wszystkim są oni bardzo zaskoczeni, że grozi im zatrzymanie prawa jazdy na okres aż 3 miesięcy. Poza tym zastanawiają się czy powinni przyjąć mandat, czy raczej odmówić jego przyjęcia (więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

 1. Konsekwencje przyjęcia mandatu za wykroczenie przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym

 2. Co w przypadku odmowy przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym?

Ostatecznie większość kierowców decyduje się przyjąć mandat. Zazwyczaj chcą oni sprawę skończyć na miejscu i obawiają się „ciągania po sądach”. Nie pomaga im w tym również postawa funkcjonariuszy Policji, którzy co prawda zgodnie z prawem informują kierujących o prawie do odmowy przyjęcia mandatu, jednak od razu zaznaczają, że w przypadku skierowania sprawy do Sądu, kierującemu grozi mandat w wysokości do 5 tys. zł. Oczywiście jest to zgodne z prawdą, jednak art. 24 k.w. stanowi, że: „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Natomiast z doświadczenia zawodowego wiem, że wymierzenie przez Sąd grzywny w wysokości maksymalnej, tj. 5 tys. zł zdarza naprawdę bardzo rzadko.

Jednak należy rozważyć co w sytuacji, gdy jednak zdecydowałeś się przyjąć mandat. Czy przysługują Ci jeszcze jakieś środki prawne?

Otóż tak!

Co prawda z chwilą przyjęcia mandatu staje się on prawomocny. Oznacza to, że nie możesz już go zaskarżyć. Jednak ustawodawca przewidział jeszcze jedno istotne uprawnienie dla osób, które zdecydowały się przyjąć mandat.

Jeżeli zdecydowałeś się przyjąć mandat, a dopiero później zdałeś sobie sprawę, że postąpiłeś niesłusznie, gdyż w rzeczywistości nie popełniłeś wykroczenia to możesz złożyć do Sądu wniosek o uchylenie prawomocności mandatu. Uprawnienie takie daje Ci art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z tym przepisem prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, gdy zachodzi jedna z przedstawionych niżej okoliczności:

 1. grzywnę nałożono za czyn niebędący wykroczeniem

 2. mandat nałożono na osobę, która popełniła wykroczenie  przed ukończeniem 17 lat

 3. ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń

 4. grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2 k.p.w.

 5. grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b k.p.w., z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość

 6. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem

 7. potrzeba uchylenia prawomocności wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o uchylenie prawomocności mandatu karnego to:

 1. osoba ukarana

 2. jej przedstawiciel ustawowy

 3. lub opiekun prawny

 4. organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę,

W jakim terminie kierowca może złożyć wniosek o uchylenie prawomocności mandatu karnego?

Termin na złożenie wniosku jest bardzo, krótki i należy dopilnować by go przestrzegać. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu. 

Podsumowując, jeżeli zdecydowałeś się przyjąć mandat za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym musisz pamiętać, że taki mandat jest już prawomocny. Natomiast możesz domagać się uchylenia jego prawomocności. Pamiętaj jednak, że termin na złożenie takiego wniosku jest bardzo krótki, gdyż wynosi tylko 7 dni.

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Komu Policja przekazuje prawo jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym?

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. A) Policjanci są uprawnieni do zatrzymania prawa jazdy kierującemu, który dopuścił się przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. 

Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

Prawo jazdy odebrane kierowcy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h Policjant przekazuje staroście w celu wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

Jedynie w przypadku, gdy:

 1. odebrane kierowcy prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska

  a zarazem

 2. kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Policjant przekazuje dokument prawa jazdy staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, natomiast starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.

Przykład: Jan Kowalski posiadający prawo jazdy wydane w Wielkiej Brytanii i  na stałe mieszkający w Anglii w czasie urlopu w Polsce przekroczył prędkość o 50 km/h na terenie zabudowanym na skutek czego został zatrzymany przez Policję. Z racji tego, że kierujący nie posiada miejsca zamieszkania w Polce jego prawo jazdy zostanie przekazane staroście właściwemu ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia, a następnie przesłane do Anglii, do organu, który je wydał.

W jakim terminie Policja przekazuje staroście zatrzymane kierowcy  prawo jazdy?

Prawo jazdy powinno być przekazane staroście niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dniu od chwili zatrzymania dokumentu.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz