Zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie samochodu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Na wstępie należy wskazać, iż prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast górna granica stanu po użyciu alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powyższe oznacza, że przy najwyższym wyniku badania alkomatem 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu Policjant zatrzyma kierującemu pojazdem mechanicznym dokument prawa jazdy. Następnie zostanie mu przedstawiony zarzut prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu – co stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Jednakże należy podkreślić, iż w sprawach gdzie najwyższy wynik badania wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu decydujące znaczenie dla odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczenia ma niepewność pomiaru alkomatu. Informacja jaką niepewność pomiaru miał konkretny alkomat znajduje się w aktach sprawy – a dokładniej na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania jest dokumentem, który znajduje się w aktach każdej sprawy o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Świadectwo wzorcowania potwierdza, czy alkomat ma aktualne świadectwo legalizacji – każdy alkomat musi być legalizowany co 6 miesięcy.

Ponadto na odwrocie świadectwa wzorcowania znajduje się tabela, w której jest zawarta informacja jaką niepewność pomiaru ma alkomat, którym kierujący został badany. Znajduje się tam również informacja o błędzie pomiaru alkomatu.

Czym różni się niepewność pomiaru alkomatu od błędu pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru wskazuje jaki margines błędu miał alkomat w dniu jego legalizacji w warunkach laboratoryjnych. Zdarza się, że błąd pomiaru alkomatu w tym konkretnym dniu kiedy był wzorcowany wynosi 0,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast za kolejne 6 miesięcy przy ponownej legalizacji alkomatu błąd pomiaru może wynosić 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Natomiast czym innym jest niepewność pomiaru alkomatu, która zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje jaki margines błędu należy wziąć pod uwagę przy wszystkich wynikach badań kierujących przeprowadzonych podczas 6 miesięcy, kiedy alkomat ma ważne świadectwo wzorcowania. Dlatego też w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu decydujące znaczenie ma niepewność pomiaru alkomatu, której uwzględnienie powinno prowadzić do uznania przez Sąd, iż obwiniony nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

W związku z powyższym informacja o niepewności jest o tyle istotna, że każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu z marginesem błędu. Zazwyczaj niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Należy podkreślić, iż można powoływać się nie niepewność pomiaru alkomatu nawet w przypadku, gdy zostały wykonane trzy badania alkomatem i każdy z tych trzech wyników wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu wynosząca 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, oznacza, że wynik badania alkomatem mógł wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Każdy z wyżej wymienionych wyników jest w równym stopniu prawdopodobny. Jeżeli w sprawie nie została pobrana krew do analizy – to brak jest w sprawie wiarygodnego dowodu, który potwierdzałby, iż kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. W takim przypadku obowiązkiem Sądu jest wzięcie pod uwagę występujących w sprawie wątpliwości na korzyść obwinionego, co powinno skutkować wydaniem przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Jak wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Jeżeli u kierującego wynik badania alkomatem wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas Policja zatrzyma mu prawo jazdy przez Policję. Następnie Policja – jako oskarżyciel publiczny – wysyła do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (Policja ma 7 dni na wysłanie do Sądu przedmiotowego wniosku).

Po wpłynięciu do Sądu akt, sprawa jest rejestrowania pod sygnaturą akt Ko. Natomiast Sąd ma 14 dni na wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy bądź o odmowie wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

W związku z powyższym obwiniony może jeszcze przed wydaniem przez Sąd postanowienia złożyć do Sądu stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Celem złożenia takiego pisma jest przedstawienie Sądowi na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie ma znaczenie dla odpowiedzialności sprawcy wykroczenia.

Musisz wiedzieć, że Sąd z urzędu nie bierze pod uwagę niepewności pomiaru alkomatu, w związku z czym zazwyczaj wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Dlatego też tak ważne jest złożenie przedmiotowego pisma, aby Sąd jeszcze przed podjęciem decyzji mógł zapoznać się z argumentami wskazanymi nie tylko przez Policję, ale również z argumentacją wskazaną przez obwinionego. Wówczas jest duża szansa, że Sąd weźmie pod uwagę niepewność pomiaru alkomatu i uzna, że niezasadne jest wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy i postanowi o jego zwrocie obwinionemu.

Wzór pisma procesowego: Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Jeżeli jednak Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, to wówczas obwiniony może złożyć zażalenie na takie postanowienie. Odpis postanowienia Sąd wysyła do obwinionego, który ma 7 dni od otrzymania takiego postanowienia, na złożenie zażalenia. W zażaleniu należy wskazać dlaczego decyzja Sądu jest błędna i dlaczego niezasadnym jest zatrzymanie obwinionemu prawa jazdy.

W uzasadnieniu zażalenia przede wszystkim należy skupić się na wytłumaczeniu Sądowi na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie ma w rozpoznawanej sprawie, gdzie zachodzą wątpliwości co do najwyższego wyniku badania alkomatem z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu.

Jeżeli Sąd przychyli się do argumentacji obwinionego, wówczas powinien uwzględnić jego zażalenie, uchylić postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazać jego zwrot obwinionemu.

Wzór zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Czy w przypadku gdy Sąd zwróci obwinionemu dokument prawa jazdy sprawa jest już zakończona?

Otóż nie. Pomimo tego, że w sytuacji gdy Sąd postanowi o nieuwzględnieniu wniosku Policji o zatrzymaniu prawa jazdy i postanowi o jego zwrocie obwinionemu, to sprawa nie jest jeszcze zakończona.

Na wstępie należy wskazać, iż Policja wysyła do Sądu dwa wnioski:

 • wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, który jest rejestrowany pod sygnaturą akt Ko,

  oraz

 • wniosek o ukaranie za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., który jest rejestrowany pod sygnaturą akt W.

Z powyższego wynika, że nawet w przypadku gdy prawo jazdy zostanie zwrócone obwinionemu, to zostanie zarejestrowania druga sprawa w przedmiocie wniosku o ukaranie pod sygnaturą akt W.

Oznacza, to że cały czas istnieje ryzyko, że Sąd nadal może uznać obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. i wymierzyć mu karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń Sąd może orzec za to wykroczenie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Dlatego też jak tylko sprawa zostanie zarejestrowania pod sygnaturą akt W – tj. gdy akta główne sprawy wpłynął z Policji do Sądu, należy złożyć wniosek o umorzenie postępowania karnego. Złożenie takiego wniosku przez obwinionego może spowodować, że Sąd zamiast skierować sprawę na rozprawę lub na posiedzenie niejawne celem wydania wyroku nakazowego, może skierować sprawę na posiedzenie celem umorzenia prowadzonego postępowania.

Oczywiście we wniosku o umorzenie sprawy należy powołać się na niepewność pomiaru alkomatu, która jak zostało wyżej wskazane przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi zazwyczaj 0,01 mg/l. Należy wskazać, że w sprawie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego stężenia alkoholu w organizmie, z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu oraz brak innych dowodów potwierdzających rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie kierującego. Co powinno skutkować wydaniem przez Sąd na podstawie art. 5 § pkt. 2 k.p.w. postanowienia o umorzeniu sprawy z uwagi na okoliczność, iż obwinionego nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Wzór wniosku o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

W związku z powyższym zanim złożysz wniosek do Sądu powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. czy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe i na jakim etapie możesz złożyć.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań – zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci wykroczenia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 Responses to Zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie samochodu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

  Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

  Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Magda pisze:

  Witam.
  Moj brat stracil dzisiaj prawo jazdy jednak mial dopuszczalna norme 0,10 a pozniej tendencje spadkowa 0,08 i 0,05. Czy powolujac sie na blad pomiaru moze odzyskac prawo jazdy i jak ma sie do tej sprawy zabrac. Z gory dziękuję za odpowiedź.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w sytuacji gdy najwyższy pomiar badania alkomatem u Pani brata wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jak najbardziej może powołać się na niepewność pomiaru alkomatu, która zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli Sąd podzieli powyższą argumentację, to jest szansa, że wyda postanowienie o umorzeniu postępowania karnego. W pierwszej kolejności Pani brat otrzyma z Sądu postanowienie o zatrzymaniu prawa jazy, wówczas w ciągu 7 dni od jego otrzymania powinien złożyć zażalenie na to postanowienie, powołując się na niepewność pomiaru alkomatu. Jeżeli Sąd uwzględni argumentację przedstawioną w zażaleniu powinien zwrócić Pani bratu dokument prawa jazdy. Następnie Pani brat powinien złożyć do Sądu wniosek o umorzenie postępowania karnego, jak tylko akta sprawy wpłynął do Sądu i sprawie zostanie nadana sygnatura akt W.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *