Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

W tym artykule opiszę, jakie elementy powinno zawierać zażalenie na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

Na wstępie kilka podstawowych informacji proceduralnych dotyczących zaskarżania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy:

Funkcjonariusz Policji nie jest organem uprawnionym do zatrzymania dokumentu prawa jazdy, a jedynie do dokonania czynności faktycznej odebrania dokumentu prawa jazdy kierującemu pojazdem.

Decyzję o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy podejmuje:

 • Sąd w sprawie o popełnienie przez kierowcę wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w., wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji z art.86 par. 1 k.w. (np. przekroczenia dopuszczalnej administracyjnie prędkości, spowodowania kolizji drogowej, wyprzedzania w miejscu niedozwolonym) lub nie zastosowania się do sygnału Funkcjonariusza Policji nakazującego zatrzymanie pojazdu w celu uniknięcia kontroli drogowej z art.92 par. 2 k.w.

albo

 • Prokurator w sprawie o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k., spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub par. 2 k.k.

W każdym przypadku właściwym miejscowo do wydania postanowienia w przedmiocie zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy jest Sąd (w sprawie o wykroczenie drogowe) albo Prokurator (w sprawie o przestępstwo drogowe), w którego okręgu doszło do popełnienia wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dla przykładu, jeżeli kierujący pojazdem popełnił wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, czyli zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w. na terenie dzielnicy Żoliborz w Warszawie, to organem właściwym rzeczowo i miejscowo do podjęcia decyzji w przedmiocie zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie.

Postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest decyzją zaskarżalną. Kierowcy, którego decyzja dotyczy przysługuje  na nią zażalenie.

Zażalenie na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od daty doręczenia orzeczenia skarżącemu.

Zaskarżenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy

Zażalenie na postanowienie Prokuratora  o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego  według miejsca popełnienia przestępstwa, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie.

Wyrażenie „za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie” oznacza, że zażalenie należy wysłać listem poleconym na adres Prokuratury lub złożyć na biurze podawczym Prokuratury, której Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Tenże Prokurator przekaże akta sprawy wraz ze złożonym zażaleniem do Sadu Rejonowego celem jego rozpoznania przez Sąd.

Zażalenie może złożyć kierowca lub reprezentujący go adwokat (na podstawie udzielonego mu przez kierowce upoważnienia do obrony).

Należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu terminu 7 dni na złożenie zażalenia liczonego od dnia odebrania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.  Dla przykładu, jeżeli kierowca odebrał postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w dniu 10.01.2015r., to zażalenie na to postanowienie powinien wysłać listem, tj. nadać na poczcie lub złożyć na biurze podawczym Prokuratury najpóźniej w dniu 17.01.2015r. Złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy po terminie, a wiec według podanego przykładu w dniu 18.01.2015r. będzie bezskuteczne, tj. nie zostanie rozpoznane. Działając na podstawie art.429 par. 1 k.p.k. Prokurator wyda zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy złożonego po terminie 7 dni od daty jego doręczenia skarżącemu.

Zaskarżenie postanowienia Sądu o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu  prawa jazdy należy złożyć do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Dla przykładu, jeśli postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, to zażalenie należy złożyć w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa.

Do skarżącego należy wybór sposobu wniesienia zażalenia. Zażalenie można wysłać pocztą listem poleconym albo złożyć na biurze podawczym Sądu.

W zażaleniu należy wskazać sygnaturę – numer sprawy widniejący na postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy. Na sygnaturę – oznaczenie sprawy składa się:

 • cyfra rzymska stanowiąca numer Wydziału Karnego Sądu, w którym zapadło postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, np. V – co oznacza piąty wydział karny
 • oznaczenie Ko, oznaczające rodzaj sprawy, w tym wypadku postępowanie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
 • cyfra – liczba porządkowa sprawy w danym roku, np. 10/2015, co oznacza dziesiąta sprawę, jaka wpłynęła do Wydziału Karnego w 2015 roku.

Dla przykładu sygnatura sprawy będzie następująca: V Ko 10/2015

Należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu terminu 7 dni na złożenie zażalenia liczonego od dnia odebrania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.  Jeżeli kierowca odebrał postanowienie Sadu o zatrzymaniu prawa jazdy w dniu 05.01.2015r., to zażalenie na to postanowienie powinien wysłać listem, tj. nadać na poczcie lub złożyć na biurze podawczym Sądu najpóźniej w dniu 12.01.2015r. Złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy po terminie, a wiec według podanego przykładu w dniu 13.01.2015r. będzie bezskuteczne, tj. nie zostanie rozpoznane. Działając na podstawie art.429 par. 1 k.p.k. Sędzia – Przewodniczący Wydziału wyda zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy złożonego po terminie 7 dni od daty jego doręczenia skarżącemu.

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o zatrzymaniu prawa jazdy rozpoznaje ten sam Sąd, tyle, że w innym równorzędnym składzie. Oznacza to, że Sędzia, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy nie może rozpoznać zażalenia na to postanowienie.

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

W wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd:

 • uwzględnia zażalenie i orzeka wówczas bezzwłoczny zwrot dokumentu prawa jazdy

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Uzasadnienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

Uzasadnienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy najlepiej jest podzielić na 5 rozdziałów :

1. ocena stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez kierowcę czynu – wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Stopień społecznej szkodliwości wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji zależy od zagrożenia, jakie kierowca stworzył dla innych kierujących pojazdami oraz pieszych.

W tym rozdziale należy zatem opisać takie okoliczności, jak:

rodzaj naruszonych zasad ruchu drogowego i stopień ich naruszenia. Dla przykładu inaczej ocenimy zachowanie kierowcy, który spowodował kolizję drogową na skutek nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, np. na skutek nie dostrzeżenia pojazdu poruszającego się sąsiednim pasem ruchu przy zmianie pasa ruchu, a inaczej ocenimy zachowanie kierowcy, który doprowadził do kolizji drogowej na skutek przekroczenia prędkości o ponad 50 km/ha

natężenie ruchu kołowego i pieszych, a w konsekwencji jak duże grono osób kierowca naraził na niebezpieczeństwo popełniając wykroczenie lub przestępstwo drogowe

rodzaj drogi, którą poruszał się kierowca w czasie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, czy była to autostrada, droga ekspresowa, czy podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu, czy w terenie zabudowanym, czy niezabudowanym. Dla przykładu inne zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji stworzy kierowca, który przekroczył prędkość administracyjną o 30 km/ha na autostradzie lub drodze ekspresowej, a inne, znacznie większe kierowca, który przekroczył prędkość administracyjną o 30 km/ha w centrum dużego miasta albo na drodze osiedlowej.

rodzaj pojazdu, którym poruszał się sprawca wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dla przykładu kierowca samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego z naczepą stwarza, który narusza przepisy ruchu drogowego stwarza większe zagrożenie dla innych użytkowników drogi niż kierowca niewielkiego samochodu osobowego lub motocykla.

warunki atmosferyczne i drogowe panujące w czasie popełnienia wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

To tylko przykładowe wyliczenie okoliczności popełnienia wykroczenia albo przestępstwa drogowego, które wpływają na ocenę zagrożenia stworzonego przez kierowcę, a w konsekwencji na stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. 

2. ocena stopnia zawinienia kierowcy w zakresie popełnionego czynu – wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji stworzony przez kierowcę nie jest jedynym czynnikiem, jaki Sąd bierze pod uwagę przy ocenie zasadności zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy. Kolejnym elementem podlegającym ocenie Sądu jest stopień  zawinienia kierowcy, który zależy od przyczyny, dla której kierujący pojazdem naruszył zasady ruchu drogowego, a w konsekwencji popełnił wykroczenie albo przestępstwo drogowe. Zilustruję to na następującym przykładzie: kierowca samochodu chce szybko zawieść do szpitala małoletnia córkę, która  przewróciła się i prawdopodobnie złamała rękę. Córka płacze z powodu bólu reki, kierowca jest zdenerwowany sytuacją i na skutek nieuwagi doprowadza do kolizji drogowej wymuszając pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu. 

3. ocena właściwości i warunków osobistych kierowcy oraz jego dotychczasowego sposobu życia

4.opis działań podjętych przez kierowcę po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

5. przedstawienie konsekwencji dla kierowcy i jego rodziny w razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa.

Wzór zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

25 odpowiedzi na „Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

 1. Mario pisze:

  Witam.
  14 listopada 2014 roku Prokurator zatrzymał mi prawo jazdy. Złożyliśmy zażalenie. 12 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie, na którym to sąd postanowił zażalenie uwzględnić i uchylić zaskarżone postanowienie. W ciągu bodajże 6 dni dostałem odpis postanowienia sądu. Moim głównym pytaniem jest to kiedy będę mógł odebrać dokument z wydziału komunikacji ? Dziś mija 14 dni od posiedzenia. W wydziale komunikacji nadal nie otrzymano żadnego pisma z sądu. I nikt nie chce mi prawa jazdy wydać. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w pierwszej kolejności powinien Pan wiedzieć, że postanowienie Sądu w Pana sprawie o uchyleniu zatrzymania prawa jazdy jest prawomocne z datą jego wydania, a więc z datą 12.02.2015r. Z ta datą powinno podlegać bezzwłocznemu wykonaniu, a więc w praktyce przesłaniu do Wydziału Komunikacji celem umożliwienia Panu jak najszybciej odbioru dokumentu prawa jazdy.

   Powinien Pan jak najszybciej dowiedzieć się w Sądzie, który wydał postanowienie nakazujące Panu zwrot prawa jazdy, czy sekretariat tego Sadu wysłał odpis postanowienia do Wydziału Komunikacji. Jeśli Sąd nie wysłał dotąd odpisu postanowienia, wówczas powinien Pan wysłać lub złożyć na biurze podawczym Sądu pismo – wniosek o pilne przesłanie postanowienia oraz wniosek o wyjaśnienie ze strony Sądu, czemu dotąd czynność ta nie została wykonana.

   Z mojego doświadczenia wynika, że takie pismo podziała i sąd od razu prześle postanowienie do Wydziału Komunikacji.

 2. Maks pisze:

  Witam,
  9 lutego z powodu niewielkiej stłuczki zostało mi zatrzymane prawo jazdy. 10 marca otrzymałem postanowienie Sądu o nieuwzględnieniu wniosku Policji i zwróceniu mi prawa jazdy. W ciągu 7 dni Policja nie złożyła zażalenia i dziś dowiedziałem się, że Sąd ma aż 21 dni na uprawomocnienie. Chciałbym się upewnić czy faktycznie tak jest, bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.

  I druga sprawa. Na postanowieniu Sądu nie ma żadnej wzmianki o karze finansowej. Jest tylko informacja, że prawo jazdy zostanie mi zwrócone. Czy to ostateczne postanowienie Sądu czy kara dopiero zostanie nałożona?

  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w pierwszej kolejności powinien Pan wiedzieć, że postanowienie Sadu o nieuwzględnieniu wniosku Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy nie podlega zaskarżeniu, tzn. Policji nie służy na nie zażalenie. W konsekwencji to postanowienie jest prawomocne i wykonalne z dniem jego wydania. Powinien pan wysłać do Sądu pismo – wniosek o bezzwłoczne przesłanie odpisu tego postanowienia jako prawomocnego z data wydania Wydziałowi Komunikacji i bezzwłoczny zwrot na pana rzecz dokumentu prawa jazdy.

 3. Michał pisze:

  Witam.
  W dniu 19.03.2015r. prowadziłem samochód osobowy na drodze miejskiej i zauważyłem radiowóz, którym policjant dokonywał pomiaru prędkości za pomocą tzw. „suszarki” i w tym czasie wykonał ruch ręką, w której trzymał lizak. Odwróciło to moją uwagę i w ostatniej chwili dostrzegłem rowerzystę, który w tym czasie jechał przejazdem dla rowerów. Droga hamowania była niestety za krótka i w konsekwencji zahaczyłem zderzakiem o tylne koło roweru w wyniku czego rowerzysta przerwócił się na jezdnię jednak nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci z miejsca zatrzymali mi prawo jazdy za pokwitowaniem z art 86 kw. Na tą chwilę czekam na wydanie postanowienia Sądu Rejonowego. W przypadku zatrzymania przez Sąd prawa jazdy czy moge w treści zażalenia uwzględnić to, że pośrednią przyczyną powyższego zdarzenia był fakt odwrócenia mojej uwagi przez policjanta. Dodam, że jechałem wraz z bratankiem, który może potwierdzić moje zeznania.
  Serdecznie pozdrawiam.

  • Damian Paduch pisze:

   Dzień dobry.
   Oczywiście może Pan zawrzeć taką argumentację w zażaleniu, jednakże w mojej ocenie nie jest ona zbyt korzystna. Sąd może to odebrać jako próbę zrzucenia winy na funkcjonariusza Policji. Pomiar prędkości i znak do zatrzymania absolutnie nie zwalnia Pana z obowiązku obserwowania całej drogi. Moim zdaniem w Pana sprawie należy skupić się na tym, aby wywalczyć odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bowiem zostanie przeciwko Panu skierowany wniosek o ukaranie do Sądu, a na podstawie art. 86 § 3 k.w. Sąd będzie mógł taki zakaz orzec. Tutaj w grę wchodzi już zupełnie inna argumentacja.

 4. aga pisze:

  witam,

  01.04. w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu zabrano mi prawo jazdy. dostałam postanowienie sądu o podtrzymaniu decyzji funkcjonariusza o zatrzymaniu i złożyłam na nie zażalenie 22.04. Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie mojego zażalenia? termin wyznaczono dopiero na 19 maja? moge go jakoś przyspieszyć ?

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, niestety Sąd nie ma zakreślonego terminu na rozpoznanie Pani zażalenia. Jednkaże może Pani złożyć do Sądu wniosek o pilne rozpoznanie złożonego przez Panią zażalenia. W uzasadnnieu takiego wniosku powinna Pani wskazać dlaczego zależy Pani na szybkiej decyzji Sądu, tj. należy wskazać wszelkie agrumenty, uzasadniające posiadanie przez Panią prawa jazdy.

 5. Michu pisze:

  Dobry wieczór, a czy zażalenie na postanowieniu sądu o zatrzymaniu prawa jazdy dokonanego przez policję może złożyć adwokat, którego bym wynajął? W części o zatrzymaniu przez prokuratora napisaliście Państwo, że mogę to zrobić sam lub przez mojego adwokata, a w części następnej już nie ma o tym mowy, czy jest to wykluczone?

  Pozdrawiam!
  Michal

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, ma Pan pełne prawo do ustanowienia Adwokata swoim obrońcą na etapie wydania przez Sąd postanowienia o zatrzymaniu Panu dokumentu prawa jazdy na wniosek Policji, a więc w sprawie o wykroczenie. Podsumowując, może Pan ustanowić swoim obrońcą adwokata, który w Pana imieniu złoży zażalenie na postanowienie Sadu o zatrzymaniu Pana prawa jazdy.

 6. Anna pisze:

  Witam,
  Dwa dni temu Sąd wydał postanowienie o niezatrzymywaniu prawa jazdy (sprawa o sygn. Ko) i tego samego dnia wydał wyrok nakazowy (sprawa o sygn. W) o ukaraniu karą grzywny za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. Dokumenty (wszystko razem spięte) zostały odebrane przez obwinionego osobiście w sądzie w dniu dzisiejszym ale prawo jazdy nie zostało zwrócone ponieważ wg informacji pani w sekretariacie, odbiór dokumentu będzie możliwy za ok 10 dni (już po uprawomocnieniu). Czy w tej sytuacji sąd nie musi oddać dokumentu od razu ? Czy postanowienie w odróżnieniu od wyroku nakazowego nie jest prawomocne od razu ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   W pełni przyznaję Panu rację. Postanowienie o nie zatrzymywaniu dokumentu prawa jazdy, podobnie postanowienie o zwrocie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego wcześniej to orzeczenia niezaskarżalne, a więc prawomocne i wykonalne z datą ich wydania. Sekretariat Sądu powinien niezwłocznie wysłać do Wydziału Komunikacji odpis postanowienia, w którym Sąd nie uwzględnił wniosku Policji o zatrzymanie Pana dokumentu prawa jazdy z informacją, że postanowienie to jest prawomocne. Pana problem wynika nie tyle z przepisów co z błędu Sekretariatu Sądu. powinien Pan złożyć w Sądzie wniosek o niezwłoczne przesłanie do Wydziału Komunikacji odpisu postanowienia z klauzula jego prawomocności, a w piśmie wyjaśnić, że to postanowienie, jako niezaskarżalne jest już prawomocne, a Pan nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji zwłoki sekretariatu Sądu..

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   postanowienie o odmowie zatrzymania dokumentu prawa jazdy tak samo jak wyrok nakazowy uprawomocnia się w terminie 7 dni od daty doręczenia takich pism stronom postępowania. W związku z tym dokument prawa jazdy zostanie Pani oddany dopiero po uprawomocnieniu się takiego postanowienia. Niestety z odbiorem dokumentu trzeba będzie trochę poczekać, ponieważ Sądy czekają kilka dni dłużej niż 7 dni, ponieważ czekają czy ktoś nie złożył zażalenia na postanowienie lub sprzeciwu od wyroku nakazowego pocztą, co oczywiście wydłuża całą procedurę, ponieważ list jest doręczony do Sądu w przeciągu kilku dni. Niemniej jednak należy się dowiadywać telefonicznie czy w Pani przypadku funkcjonariusz Policji złożył zażalenie na postanowienie lub sprzeciw od wyroku nakazowego.

   • Anna pisze:

    Dzień Dobry,
    Bardzo dziękuje za odpowiedź. Nie do końca zrozumiałam jednak czy w takim razie to postanowienie jest prawomocne od razu czy po 7 dniach ? Pod moim postem z 12.06 pojawiły się dwie, w moim odczuciu sprzeczne, odpowiedzi. Czy postanowienie o odmowie zatrzymania prawa jazdy to coś innego niż postanowienie o niezatrzymywaniu prawa jazdy ? Pozdrawiam serdecznie

 7. Łukasz pisze:

  Dzień dobry Panie Adwokacie,

  otrzymałem postanowienie o uwzględnieniu przez sąd wniosku skierowanego przez Policję o zatrzymanie prawa jazdy z Art. 86. § 1 kw. W uzasadnieniu napisane jest, cyt.: „Jak wynika z okoliczności sprawy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku z powyższym należało zatrzymać prawo jazdy do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy…” Co oznacza to uzasadnienie. Z rozmowy z policjantem, który kierował wniosek do sądu, dowiedziałem się, że prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres wskazany we wniosku. Czy w mojej sprawie będą prowadzane dalsze czynności sądowe. Brak jest w postanowieniu terminu na jaki zostało owo prawo jazdy zatrzymane. Nadmienię, że byłem sprawcą kolizji w ruchu w miejskim. Byłem trzeźwy i nie pod wpływem narkotyków. Auta zostały nieznacznie uszkodzone. Proszę o komentarz.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, Sąd w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie wskazuje na jaki okres jest zatrzymane prawo jazdy. Sąd zatrzymuje prawo jazdy do wyjaśnienia sprawy, tj. do wydania wyroku. Dopiero w wyroku Sąd wskazuje na jaki okres orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy wskazać, że w przypadku wykroczenia z art. 86 par 1 k.w. orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest obligatoryjne. Sąd biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności występujące w sprawie może orzec zakaz bądź odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
   Jak tylko wpłynie do Sądu z Policji wniosek o ukaranie – sprawa będzie zarejestrowana pod sygnaturą akt W – to Sąd może skierować Pana sprawę na posiedzenie niejawne celem wydania wyroku nakazowego lub skierować sprawę na rozprawę, o której terminie zostanie Pan powiadomiony.

 8. Maciej pisze:

  Czy oprócz zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, trzeba napisać jeszcze jakieś inne pismo? Już opisuję sytuację: zwrócono mi prawo jazdy, ale sędzina zasygnalizowała, że muszę odwołać się jeszcze od całego wyroku, bo jak wyrok się uprawomocni to i tak będę znowu musiał te oddane prawo jazdy zwrócić.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   wszystko zależy od tego jaki wyrok Pan dostał. Jeżeli w wyroku jest zawarty zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas może Pan składać od tego wyroku apelację zarzucając niewspółmierność orzeczonego środka karnego. Natomiast jeżeli w wyroku nie ma orzeczonego wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas pozostaje pytanie czy jest sens od takiego wyroku się odwoływać.

 9. zosia pisze:

  Witam .Opisze Panu naszą sytuacje .Mężowi 12.03 zatrzymano prawo jazdy,( 0,10 pierwszy pomiar drugi 0,9) Policjanci mówili ze to w granicy błędu i oddadzą prawo jazdy, mąż tym się sugerując nic nie robił.Niestety 22.03 wydano postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy które przyszło 29.03. Adwokat napisał nam zażalenie złożone 1.04 mówiąc że do 10 dni prawo jazdy powinni zwrócić.Trzy dni po złożeniu zażalenia policja wezwała go na komendę, właściwie z pytaniami o dochody i prace. Wczoraj tj 18.03 niespodzianka przyszło zawiadomienie wydane 14.04 o rozprawie na 26.04 i teraz pytanie: Czy sąd w ogóle nie rozpatrzy tego zażalenia? Czy trzeba składać jakieś nowe wnioski? Proszę Pana szybką odpowiedź za którą z góry dziękuję .Mam uczucie że mąż dostał się w ,, tryby „nikt na nic nie patrzy tylko wydaje swoje decyzje .Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie mąż ma 50 lat prawo jazdy kategorii B,C bez mandatów ,kategoria B od 16 roku życia.Z poważaniem Zosia

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   w związku z całą sytuacją Pani mąż powinien złożyć przed terminem rozprawy wniosek o umorzenie postępowania karnego, w uzasadnieniu którego powinien powołać się na niepewność pomiarową alkomatu. Każdy alkomat stosowany przez funkcjonariuszy Policji obarczony jest pewnym marginesem błędu. Co oznacza, że pokazany wynik nie jest 100% odzwierciedleniem ilości alkoholu w organizmie. Każdy alkomat ma niepewność pomiarową na poziomie co najmniej 0,01 mg/l nawet do 0,03 mg/l. Powyższe wskazuje, że przy niepewności 0,01 Pani mąż mógł mieć w organizmie zarówno 0,11 mg/l jak i 0,09 mg/l przy pierwszym badaniu. Jeżeli nie została pobrana krew, wówczas żadnymi środkami dowodowymi nie uda się usunąć tejże wątpliwości.

 10. Damian pisze:

  Witam, Przewodniczący SSR po rozpoznaniu na posiedzeniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia na podstawie art. 137 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
  , poz. 998 z późn. zm.) zatrzymać prawo jazdy kategorii B . Teraz moje pytanie jak wygladaja szanse na odzyskanie prawa jazdy?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   zapewne otrzymał Pan postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. Od dnia odebrania postanowienia ma Pan 7 dni na złożenie zażalenia do innego składu Sądu. Niestety nie mam wiedzy za co prawo jazdy zostało zatrzymane, niemniej jednak w zażaleniu powinien Pan podnosić okoliczności, które wskazują na to, że zatrzymanie było niesłuszne oraz przedwczesne i dopiero postępowanie dowodowe wyjaśni, czy należy orzekać wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 11. Grzegorz pisze:

  Witam.

  Złożyłem zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, ale policjantka mnie po informowała, że w momencie złożenia zażalenia straciłem szanse na umorzenie postępowania karnego, czy to prawda?
  Pozdrawiam.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, złożenie przez Pana zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy nie przesądza o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy. Dlatego też jeżeli w Pana sprawie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania karnego, złożenie zażalenia nie ma to wpływu.

 12. Zosia pisze:

  Pisałam już do pana i serdecznie dziękuje za darmową poradę,prawo jazdy oddane po zlożeniu zażalenia. Dziś przyszło zawiadomienie cytuje :zawiadomienie o posiedzeniu a sprawie W/… w przedmiocie rozważenia możliwości umorzenia postępowania odbędzie się…itd ( dodam jeszcze że chodzi o zawartość 0,1 w pierwszym pomiarze i 0,9 w drugim) i teraz moje pytanie Czy mam pisać jakiś wniosek o to umorzenie przed rozprawą ?Czy tylko czekać do posiedzenia? Z góry dziękuje za odpowiedź.
  Z poważaniem Zosia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *