Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie kolizji

5
(2)

Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej.

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie kolizji?

Podstawą prawną, na jakiej Policjant może zatrzymać praw0 jazdy za spowodowanie kolizji drogowej jest art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia, za które Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Podsumowując: Na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji, gdyż za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej (z art.86 par. 1 k.w.) Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Tak więc jeśli Policjant uzna (ma uzasadnione podejrzenie), że kierowca spowodował kolizję drogową, a więc popełnił wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji z art.86 par. 1 k.w., może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kolizja drogowa – podstawa zatrzymania prawa jazdy

Spowodowanie kolizji drogowej to spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji na skutek nie zachowania należytej ostrożności. Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem z art.86 par. 1 k.w., zgodnie z którym ” Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu nie zachowując szczególnej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art.86 par. 3 k.w. za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji, Sąd może wymierzyć kierowcy, oprócz kary grzywy, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Policjant zatrzymał prawo jazdy za to, kierowca odmówił przyjęcia mandatu

Zdarza się, że Policjanci grożą zatrzymaniem prawa jazdy kierowcy, który uparcie i wbrew ich namowom, nie przyznaje się do spowodowania kolizji. i nie chce przyjąć mandatu Zdarza się również, że zatrzymanie prawa jazdy prze Policjanta jest swojego rodzaju karą dla kierowcy za to, że nie chciał się przyznać do spowodowania kolizji drogowej i odmówił przyjęcia mandatu. Nie mówię, że takie sytuacje zdarzają się nagminnie, ale jednak się zdarzają. Oczywiście żaden Policjant nigdy się nie przyzna do szantażowania kierowcy zatrzymaniem prawa jazdy w celu zmuszenia go do przyjęcia mandatu za spowodowanie kolizji. Oznaczałoby to bowiem przyznanie się do popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Dlatego warto pamiętać: Na całe szczęście Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji, ale to Sąd podejmuje ostateczną decyzję czy zatrzymanie kierowcy prawa jazdy było uzasadnione.

Policjanci zatrzymują prawo jazdy nawet za niegroźne kolizje drogowe

Od rozpoczętej w kwietniu 2014r. akcji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego” Policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego zatrzymują kierowcom dokumenty prawa jazdy nawet za popełnienie błahego wykroczenia drogowego, takiego jak zwykła niegroźna kolizja drogowa.

Zależy mi na tym, byście mnie dobrze zrozumieli. Jestem zwolennikiem zarówno zwiększonej ilości kontroli drogowych w zakresie badania trzeźwości kierowców, jak i skutecznej walki Policji z piratami drogowymi. Problem jednak w tym, że  w każdym działaniu podejmowanym przez Policję kluczowe znaczenie ma rozsądek policjantów, w tym wypadku policjantów Wydziałów Ruchu Drogowego. Odnoszę nieodparte wrażenie, że tego rozsądku przy realizacji akcji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego” Policjantom zabrakło.  W konsekwencji akcja Policji, która powinna być wymierzona tylko w piratów drogowych doprowadziła do masowego odbierania dokumentów prawa jazdy kierowcom, którzy popełnili niegroźne kolizje drogowe. Świadczą o tym jednoznacznie statystyki ilości zatrzymanych dokumentów prawa jazdy w 2013r. oraz w okresie od kwietnia 2014r., które przedstawiłem w jednym z poprzednich artykułów zatytułowanym „O akcji Policji „zero tolerancji dla piratów drogowych”

Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie kolizji

Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie kolizji – co dalej?

Poniżej opiszę krok po kroku, co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za spowodowanie kolizji drogowej:

 • Policjant zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej.
 • Następnie w ciągu 7 dni Policjant przekazuje zatrzymany dokument prawa jazdy do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca kolizji drogowej wraz z wnioskiem o wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu.
 • W tym momencie kierowca lub jego Adwokat powinien złożyć do Sądu pismo – wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji i zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy
 • Sąd w ciągu 14 od od otrzymania dokumentu prawa jazdy podejmuje decyzję: albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, albo nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany za kolizję drogową
 • Jeśli Sąd zadecyduje o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy, wówczas przesyła kierowcy odpis postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy z pouczeniu o prawie i terminie jego zaskarżenia.
 • W tym momencie Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane powinien złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • Sąd rozpoznaje zażalenie kierowcy za postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową

Po rozpoznaniu zażalenia kierowcy na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd:

 • uwzględnia zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymany przez Policję dokument prawa jazdy

albo

 • nie uwzględnia zażalenia kierowcy na zatrzymanie prawa jazdy i wysyła dokument prawa jazdy do Wydziału Komunikacji

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za spowodowanie kolizji?

Po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję lub reprezentujący go Adwokat, powinien złożyć do Sądu pismo – wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy i zwrócenie prawa jazdy kierowcy. Pismo to należy złożyć do Sądu od razu, jak tylko do Sądu trafi z Policji zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy. Tylko wówczas Sąd, przed podjęciem decyzji, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy, zapozna się z argumentami przemawiającymi za zwróceniem kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Jeśli Sąd zdecyduje o o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, wówczas kierowca powinien złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję?

Zgodnie z art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia, w tym przypadku wykroczenia spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w.

Co to znaczy: uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia spowodowania kolizji drogowej?

Warunkiem zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy jest ustalenie przez Policjanta, że kierowca spowodował kolizje drogową na skutek nie zachowania należytej ostrożności, a więc naruszenia zasad ruchu drogowego. Wszyscy wiemy, jak wygląda w praktyce ustalanie przez Policje na miejscu zdarzenia okoliczności, przyczyny kolizji drogowej i wskazanie osoby, która spowodowała kolizję. Policjant rozpytuje osoby uczestniczące w kolizji drogowej i świadków kolizji, dokonuje oględzin miejsca kolizji i uszkodzeń samochodów uczestniczących w kolizji. Na tej podstawie wskazuje kierowcę, który jego zdaniem doprowadził do kolizji. W konsekwencji zdarza się, że Policjant uznaje za winnego spowodowania kolizji kierowcę, który kolizji nie spowodował.

Kierowca, któremu Policjant zatrzymał prawo jazdy za spowodowanie kolizji, a który kolizji nie spowodował kolizji drogowej powinien w piśmie do Sądu – wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy opisać okoliczności i przyczynę kolizji, by wykazać, że nie naruszył zasad ruchu drogowego. Ważne jest, by przekonać Sąd, że na na obecnym etapie brak jest dowodów wskazujących na popełnienie przez niego wykroczenia spowodowania kolizji, a więc brak jest podstaw do zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie kolizji i przyznaje się do spowodowania kolizji powinien w piśmie do Sądu – wniosku o zwrot dokumentu zatrzymanego przez Policję – przedstawić argumenty przemawiające za tym, że:

 • zagrożenie, jakie stworzył powodując kolizję drogowa nie było znaczne i przez to nie uzasadnia zatrzymania dokumentu prawa jazdy
 • do spowodowania kolizji doszło na skutek chwili nieuwagi, a nie w wyniku rażącego, umyślnego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego
 • dotychczasowy sposób jazdy samochodem przez kierowcę prowadzi do wniosku, że dalsze prowadzenie przez niego samochodu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji
 • konsekwencje, jakie na skutek zatrzymania prawa jazdy poniesie kierowca i jego rodzina

W uproszczeniu chodzi o to, by przekonać Sąd, by zwrócił kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy gdyż:

 • kierowca nie dopuścił się rażącego naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego
 • dotychczasowy sposób jazdy samochodem przez kierowcę prowadzi do wniosku, że nie ma potrzeby natychmiastowego wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego
 • w wyniku zatrzymania prawa jazdy kierowca i jego rodzina poniosą dotkliwe konsekwencje niewspółmierne do wagi popełnionego wykroczenia

Czy w trakcie sprawy o wykroczenie spowodowania kolizji można składać wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

Postanowienie Sądu dotyczące zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy za kolizję drogową ma charakter tymczasowy – na czas trwania postępowania o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej. Dopiero w wyroku kończącym sprawę karną o spowodowanie kolizji Sąd decyduje, czy kierowca popełnił wykroczenie polegające na spowodowaniu kolizji drogowej, a jeśli tak, to czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej na temat temat przeczytasz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji”

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za spowodowanie kolizji może w w trakcie postępowania karnego o spowodowanie kolizji drogowej składać wnioski o zwrot dokumentu prawa jazdy.

Wyjaśnię to przykładzie: Policjant zatrzymał kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej. Policja przekazała zatrzymany dokument prawa jazdy do Sądu. Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy. Kierowca nie złożył zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Później Policja złożyła wniosek do Sądu o ukaranie kierowcy za popełnienie wykroczenia spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w. Po wpłynięciu do Sądu wniosku o ukaranie, przez cały czas trwania sprawy przed Sądem kierowca może składać wnioski o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Kierowca może złożyć wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji niezależnie od tego czy skarżył czy nie zaskarżył postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie kolizji

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zapraszam do dyskusji. Pytajcie – na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Zapraszam również do kontaktu telefonicznego pod nr 697 053 659 lub mailowego na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Możecie również skorzystać z bezpłatnej konsultacji w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie przy ul. Rymanowskiej 5

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *