Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

5
(1)

Z tego artykułu „Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu” dowiesz się:

 • jak wygląda przesłuchanie na Policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 • ile się czeka na wezwanie na Policję po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • w jaki sposób Policja wzywa kierowcę na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu?
 • czy na przesłuchanie na Policji w sprawie o jazdę po alkoholu można przyjść z Adwokatem?
 • jak wygląda przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu?
 • jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Wezwanie na przesłuchanie na Policji po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Pierwszą czynnością po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol jest wezwanie kierowcy na Policję celem przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego

W jaki sposób Policja wzywa kierowce na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Policja wzywa kierowcę zatrzymanego na prowadzeniu samochodu po alkoholu na przesłuchanie w jeden z następujących sposobów:

 • wręczenie wezwania kierowcy na przesłuchanie na Policji od razu po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy – Policjant wystawia i wręcza kierowcy pisemne wezwanie na przesłuchanie na Policji od razu po zakończeniu badania trzeźwości i zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. W wezwaniu znajduje się informacja o dacie – dniu i godzinie przesłuchania oraz Komisariacie Policji, do którego ma się zgłosić kierowca celem przesłuchania w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego
 • telefoniczne wezwanie kierowcy na przesłuchanie w charakterze osoby podejrzanej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości – na żądanie Policjanta kierowca podaje nr swojego telefonu, następnie, zazwyczaj w ciągu tygodnia Policjant dzwoni do kierowcy i wzywa go do stawiennictwa w określonym dniu i godzinie do Komisariatu Policji celem przesłuchania kierowcy w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości
 • wezwanie kierowcy na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu pocztą – po badaniu trzeźwości i zatrzymaniu prawa jazdy kierowca przekazuje Policji adres zamieszkania, a następnie w ciągu tygodnia do 2 tygodni Policjant wysyła kierowcy poczta wezwanie do stawiennictwa na Policję celem przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości
 • przesłuchanie kierowcy w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości połączone z zatrzymaniem kierowcy na 24 godziny – rzadko, bo rzadko, ale wciąż się zdarza, że Policja zatrzymuje kierowcę na 24 godziny po badaniu trzeźwości, a jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości następuje następnego dnia

Czy można przesunąć przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Kierowca lub ustanowiony przez niego Adwokat może zmienić termin przesłuchania kierowcy na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu.

Wynika to chociażby z art.325 g par. 3 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym podejrzanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony, a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy.

przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

Wystarczy, że kierowca lub reprezentujący go Adwokat zadzwoni na Komisariat Policji i telefonicznie uzgodni z Policjantem nowy termin przesłuchania kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Więcej o udziale Adwokata w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu przeczytasz w artykule „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy”

Czy na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu można przyjść z Adwokatem?

Na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu kierowca może przyjść z Adwokatem

Każda osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, w tym przypadku kierowca podejrzany o popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego może ustanowić Adwokata swoim obrońcą.

Adwokat reprezentujący kierowcę podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu może uczestniczyć w przesłuchaniu kierowcy na Policji.

Kto przesłuchuje kierowcę podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu?

Wieli kierowców błędnie myśli, że przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu prowadzi Prokurator.

Tak jednak nie jest.

Przesłuchanie kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości prowadzi Policjant.

Od czego zaczyna się przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Przesłuchanie na Policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zaczyna się od przedstawienia kierowcy przez Policjanta zarzutu popełnienia przestępstwa.

Przedstawienie kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości to nic innego, jak poinformowanie kierowcy o zarzucanym mu przestępstwie – w tym przypadku przestępstwie jazdy samochodem pod wpływem alkoholu z art.178 a par. 1 Kodeksu karnego.

Najczęściej Policjant wręcza kierowcy postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a kierowca własnoręcznym podpisem kwituje odbiór postanowienia o przedstawieniu zarzutu.

W sprawach o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Policjant nie musi, to jest nie ma obowiązku sporządzenia na piśmie postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Policjant może ograniczyć się do ustnego poinformowania kierowcy o zarzucanym mu przestępstwie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Postanowienie o przedstawieniu kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powinno zawierać: datę i miejsce zarzucanego kierowcy przestępstwa jazdy po alkoholu, ilość alkoholu w organizmie kierowcy w mg na litr lub w promilach we krwi i kwalifikację prawną przestępstwa, a więc art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.

Jak wygląda przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu obejmuje następujące czynności:

 • okazanie Policjantowi dowodu osobistego i potwierdzenie tożsamości kierowcy wezwanego na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • odebranie od kierowcy danych osobowych
 • przedstawienie kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178 a par. 1 Kodeksu karnego
 • wręczenie kierowcy pouczenia o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa
 • zapytanie kierowcy czy zrozumiał treść zarzutu oraz pouczenie o przysługujących mu prawach
 • zapytanie kierowcy czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • złożenie przez kierowcę wyjaśnień
 • wydrukowanie protokołu przesłuchania kierowcy w charakterze podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu
 • podpisanie protokołu przesłuchania kierowcy przez kierowcę (podejrzanego) oraz Policjanta i Adwokata (obrońcy podejrzanego kierowcy) jeśli Adwokat brał udział w przesłuchaniu kierowcy

Odebranie danych osobowych od kierowcy podejrzanego o przestępstwo jazdy po alkoholu

Po przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Policjant odbiera od kierowcy dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania i adres zamieszkania i numer telefonu do kontaktu
 • adres dla doręczania wezwań i pism procesowych
 • miejsce zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • dochody i majątek
 • ilość osób na utrzymaniu
 • miejsce zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz dochody małżonka
 • przynależność do WKU
 • czy kierowca jest osobą karaną za przestępstwo
 • czy kierowca leczył się lub leczy psychiatrycznie, czy był lub jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków, czy leczył lub leczy się psychiatrycznie bądź z uzależnienia od alkoholu czy narkotyków

Pouczenie kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu o prawach i obowiązkach

Po odebraniu danych osobowych i przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant informuje kierowcę o przysługujących mu prawach, między innymi o prawie do składania wyjaśnień, prawie do odmowy składania wyjaśnień, prawie do odmowy odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny, prawie do zaznajomienia się z aktami sprawy i prawie do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo.

Po pouczeniu o prawach Policjant poucza kierowcę o obowiązkach osoby podejrzanej o przestępstwo, w tym przypadku przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, w tym o obowiązku poinformowania Policji, a później Sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub adresu dla doręczeń trwającej dłużej niż 7 dni pod rygorem uznania pism kierowanych na podany do protokołu adres do doręczeń za skutecznie doręczone.

W praktyce pouczenie kierowcy na przesłuchaniu na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu o prawach i obowiązkach następuje przez wręczenie kierowcy druku zawierającego pisemną informację o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o przestępstwo. Kierowca potwierdza odbiór pisemnego pouczenia o prawach i obowiązkach własnoręcznym podpisem.

Złożenie wyjaśnień podczas przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

Na początku przesłuchania Policjant poucza kierowcę podejrzanego o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości o prawie do złożenia wyjaśnień oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień.

Jeszcze przed wezwaniem na Policję w celu przesłuchania w charakterze podejrzanego o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu kierowca powinien sam lub w porozumieniu z Adwokatem podjąć decyzję czy przyzna się do popełnienia przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu oraz czy złoży wyjaśnienia czy też odmówi składania wyjaśnień.

Jeśli kierowca nie kwestionuje popełnienia przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości i zamierza wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu, wówczas powinien złożyć wyjaśnienia na Policji.

Zdarza się, że Policjanci w czasie przesłuchania kierowców w sprawach o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu przekonują kierowców, by nie składali wyjaśnień, albo namawiają kierowców do złożenia krótkich wyjaśnień ograniczonych do przyznania się do winy. Policjanci tłumaczą kierowcom, że zawsze mogą złożyć uzupełniające wyjaśnienia w Sądzie. Potem w Sądzie, Sędziowie uznają wyjaśnienia kierowców za niewiarygodne co do okoliczności podniesionych dopiero w czasie wyjaśnień złożonych w Sądzie. Na nic się wówczas zdają tłumaczenia kierowców, że nie przedstawili wszystkich okoliczności na Policji, stosując się do uwag Policjanta.

Zatem kierowcy, którzy przyznają się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powinni przedstawić wszystkie działające na ich korzyść okoliczności już podczas pierwszego przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu.

Jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu?

Po zatrzymaniu na kierowaniu samochodem po alkoholu, jeszcze przed przesłuchaniem na Policji w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości kierowca powinien:

 • umówić się na poradę do Adwokata by dowiedzieć się, co grozi kierowcy za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, o co może wnosić do Sądu, czy ma szansę na warunkowe umorzenie postępowanie i nieorzekanie o zakazie prowadzenia pojazdów, jakie dokumenty powinien przygotować na przesłuchanie na Policji
 • podjąć decyzję, czy przyzna się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • podjąć decyzję, czy złoży wyjaśnienia czy też odmówi składania wyjaśnień w czasie czekającego go przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu
 • zmienić, to jest przesunąć termin przesłuchania na Policji, jeśli wyznaczony termin przesłuchania jest zbyt krótki, by kierowca przygotował się do przesłuchania
 • w razie podjęcia decyzji o złożeniu wyjaśnień przygotować się do przesłuchania, a więc zastanowić się jakie wyjaśnienia złożyć, co powiedzieć do protokołu przesłuchania na Policji
 • w razie podjęcia decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości – zastanowić się na jaka karę, na jak długi zakaz prowadzenia pojazdów się zgodzi
 • w razie podjęcia decyzji, że będzie występował o warunkowe umorzenie postępowania karnego przygotować wcześniej i złożyć na Policji podczas przesłuchania pismo – wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • zgromadzić i złożyć razem z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego dokumenty przemawiające na korzyść kierowcy.

Największym błędem, jakie może popełnić kierowca w czasie przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu, to pójść na przesłuchanie na Policji nieprzygotowany i dopiero podczas przesłuchania pod presją czasu i przesłuchującego Policjanta podejmować decyzję, czy przyznać się do popełnienia przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu, czy złożyć wyjaśnienia, co powiedzieć do protokołu przesłuchania, czy zgodzić się na zaproponowaną kare i zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu przeczytasz w artykule „Warunkowe umorzenie sprawy o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu”

O dobrowolnym poddaniu się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przeczytasz w artykule „Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii adwokat, artykuły, przesłuchanie na Policji i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *