Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. a wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

0
(0)

Celem niniejszego artykułu jest opisanie:

 • na czym polega przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k.

 • na czym polega wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

 • jakie są różnice pomiędzy przestępstwem z art. 180a k.k. a wykroczeniem z art. 94 § 1 k.w.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 180a k.k. jest swoistą nowością, gdyż zostało dodane do Kodeksu karnego z dniem 18 maja 2015r.

Zgodnie z art. 180a k.k.  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Innymi słowy, sprawcą tego przestępstwa jest osoba, która pomimo cofniętych uprawnień przez właściwy organ administracji publicznej (starostę, dowódcę jednostki wojskowej, marszałka województwa) nadal porusza się pojazdami mechanicznymi.

Powyższe oznacza, że sprawca przestępstwa posiadał wcześniej prawo jazdy, jednakże w drodze decyzji administracyjnej zostały mu cofnięte uprawnienia i nie zdał ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Do dnia 18 maja 2015r., tj. do dnia wejścia w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego w omawianej sytuacji, osoba taka popełniała wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. Natomiast w świetle obecnie obowiązujących przepisów popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 180a k.k.

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 2. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;

 3. niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;

 4. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;

 5. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 6. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Należy wskazać, że za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 244 k.k. tj. złamania prawomocnego zakazu sądowego, Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 94 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadząc pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”.

Powyższe oznacza, iż wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. dotyczy osób, które prowadzą pojazd mechaniczny, a nigdy nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami danej kategorii. Wówczas osoba taka popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, za które jak wyżej zostało wskazane Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Natomiast przestępstwo z art. 180a k.k. popełnia osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo iż uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały jej cofnięte w drodze decyzji przez organ administracji publicznej.

Z dniem 18 maja 2015r. został dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przed nowelizacją Kodeksu wykroczeń, Sąd za popełnienie wykroczenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień nie mógł orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Redakcja art. 94 § 3 k.w. wskazuje, iż decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, Sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to zgodnie z art. 29 § 1 k.w. wymierza zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast jak zostało wskazane w pierwszej części artykułu za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. a wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

 1. wiki pisze:

  czy art 180kk i 244 kk to przestepstwa podobne?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   zapewne w Pana zapytaniu chodziło o art. 180a czyli przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast przestępstwo z art. 244 k.k. jest przestępstwem niestosowania się do środków karnych w tym do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

   Odpowiadając na Pana pytanie przestępstwo z art. 180a k.k. nie jest przestępstwem podobnym do art. 244 k.k. ponieważ przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami jest przestępstwem wymierzonym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a przestępstwo z art. 244 k.k. jest przestępstwem niestosowania się do środków karnych wymierzonym przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. W związku z powyższym przestępstwa należą do innych rozdziałów kodeksu karnego, a co za tym idzie nie są przestępstwami podobnymi.

 2. Krzysztof pisze:

  Witam Pana.
  Zakaz prowadzenia pojazdów mech. skończył mi się w listopadzie 2015r. Zrobiłem już badania w Instytucie Medycyny Pracy ale na egzamin jeszcze nie dotarłem…
  Jeśli teraz zatrzymałaby mnie Policja, jakie konsekwencje poniosę?
  Z góry dziękuję za odp.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych skończył swój bieg, a Pan będzie się poruszał samochodem, wówczas popełnia Pan wykroczenie jazdy samochodem bez wymaganego dokumentu jakim jest prawo jazdy. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości do 250 zł, oraz policjant może zarządzić odholowanie pojazdu na parking policyjny.

   • Krzysztof pisze:

    No tak, ale Prawo jazdy zostało mi zatrzymane i teraz powinienem zdać egzamin na nowo. Dodam, że zakaz trwał 3lata. Czy to nie podchodzi przypadkiem pod jazdę bez uprawnień?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *