Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

0
(0)

Celem niniejszego artykułu jest opisanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. oraz przesłanek, które warunkują możliwość złożenia przez oskarżonego takiego wniosku do Sądu.

Zanim jednak złożysz do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie do Prokuratury wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

Na wstępie należy wskazać, iż prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo stypizowane w art. 178a § 1k.k.

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Należy wskazać, iż w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015r. przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jaki orzeka Sąd wynosi 3 lata.

Oczywiście do osób, które zostały zatrzymane za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przed dniem 18 maja 2015r. stosujemy przepisy uprzednio obowiązujące, czyli Sąd przy wydaniu wyroku skazującego ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na minimalny okres 1 roku.

Pomimo znacznego zaostrzenia przepisów Kodeksu karnego, dotyczących podniesienia minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 3 lat, ustawodawca nie znowelizował przepisów dotyczących warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W związku z powyższym jeżeli Sąd uzna, że w sprawie zachodzą szczególne przesłanki może warunkowo umorzyć postępowanie karne w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Należy wskazać, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat.

Należy wskazać, iż Sąd ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne zarówno w stosunku do sprawcy, który popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. przed dniem 18 maja 2015r., jak również po dniu 18 maja 2015r. tj. po dniu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego i wydaje wyrok, w którym warunkowo umarza prowadzone wobec sprawcy postępowanie karne.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. mają szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł ok. 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdarzają się jednak sytuacje, że Sąd nawet przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu odstępuje od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. oskarżony jedynie przeparkował samochód o klika metrów w godzinach nocnych kierując samochodem po parkingu.

Korzyści płynące z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, iż sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. pomimo wydanego wyroku warunkowo umarzającego postępowania karnego zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyśle. Innymi słowy, zachowuje czystą kartę karną.

Bez wątpienia wydanie przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne będzie miało decydujące znaczenie dla tych osób, od których praca wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, a konsekwencją wydania wyroku skazującego będzie utrata zatrudnienia np. nauczyciele, osoby zatrudnione w instytucjach finansowych lub osoby mające dostęp do informacji niejawnych.

Ponadto w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, jak zostało to wcześniej zasygnalizowane, Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub gdy uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla sprawców przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, którzy zostali zatrzymani po 18 maja 2015r., kiedy to ustawodawca podniósł minimalny okres trwania zakazu w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego z 1 roku do 3 lat.

Jakie warunki musi spełnić sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. oraz w art. 67 k.k.

Na wstępie należy wskazać, że warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe jedynie w przypadku sprawcy przestępstwa, który jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

W art. 66 k.k. zostały wskazane pozostałe przesłanki, które Sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

które uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

W wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego należy opisać:

 • wszystkie okoliczności dotyczące zarzucanego oskarżonemu przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości, powód dlaczego oskarżony pomimo spożytego wcześniej alkoholu wsiadł za kierownicę samochodu,

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa, jego dotychczasowy sposób życia,

 • jakie konsekwencje dla oskarżonego spowoduje wydanie przez Sąd wyroku skazującego oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych np. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu.

Ponadto we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:

 • określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, albo 2 lat próby. Osoby zatrzymane za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. po dniu 18 maja 2015r. Mogą wnosić o warunkowe umorzenie postępowania również na okres 3 lat próby,

 • zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

 1. Michal pisze:

  Witam dnia 22.12.2015 zostalem zatrzymany do rutynowej kontroli trzezwosci o godz. 6 rano bardzo maly ruch na ulicy i wykryto u mnie 0,30 gr/l w drugim badaniu 0,32 gr/l po przebadaniu na komendzie wynik wskazywal na 0,26 gr/l . W takim przypadku postawiono mi zarzut popełnienia przestepstwa. Jaka jest w takim wypadku kara i czy moge skorzystac z wniosku o warunkowe umorzeni postepowania?? moja opinia jest nienaganna zadnych wykroczen oprocz jednego malo znaczacego wg funkcjonariuszy ( mala przekroczona predkosc ) w 2014r . Nie bylem nigdy karany za zadne przestepstwo z KK . Jakie mam szanse

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w Pana przypadku jak najbardziej może Pan złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdyż przekroczył Pan nieznacznie wynik 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 178a par 1 k.k. Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd podejmując decyzję w danej sprawie ocenia przesłanki występujące w sprawie, więc ciężko jest ocenić jakie szanse ma Pan na takie rozstrzygnięcie. Sąd w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego bierze pod uwagę przesłanki uregulowane w art. 66 par 1 k.k. W szczególności stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu, stopień zawinienia, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia jak również jakie konsekwencje dla Pana i Pana rodziny spowoduje wydanie przez Sąd wyroku skazującego. Wszystkie te okoliczności powinien Pan szczegółowo opisać w swoim wniosku. Każdy argument dotyczący Pana osoby powinien Pan potwierdzić załączonym dokumentem, np. kopia umowy o pracę – jeżeli od charakteru Pana pracy wymagane jest posiadanie prawa jazdy.

 2. Robert pisze:

  Dostałem wyrok nakazowy z art 178 kk. Czy nadal jest szansa starać się o warunkowe odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów lub zawieszenie kary na okres trzech lat w wydychanym powietrzu miałem 0.30 po 30 minutach miałem 0.24 mg/L zatrzymany o 6. 30 rano

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   w mojej ocenie jak najbardziej istnieją szanse na to, aby Sąd umorzył warunkowo prowadzone przeciw Panu postępowanie karne. Najwyższy wynik 0,30 mg/l to nieduża wartość, ponieważ odpowiedzialność karna za to przestępstwo zaczyna się od 0,26 mg/l, co oznacza, że dosłownie nieznacznie przekroczył Pan granicę. W związku z tym w mojej ocenie jak najbardziej istnieją przesłanki do tego aby złożyć sprzeciw i walczyć o warunkowe umorzenie postępowania. W uzasadnieniu wniosku powinien Pan wskazać dlaczego jest Panu potrzebne prawo jazdy, wykazywać (jeżeli tak było) nieznaczny stopień zawinienia oraz niski stopień społecznej szkodliwości. Te okoliczności Sąd bierze pod uwagę orzekając czy umorzyć warunkowo postępowanie czy też nie.

 3. Paweł pisze:

  Witam. Dnia 14.03.2016r. o 2 w nocy przeparkowywałem samochód z parkingu płatnego na niepłatny, wszystko w ramach jednego parkingu kampusu Uniwersyteckiego. Był zerowy ruch uliczny i nie było żadnych pieszych. Pokonałem dystans 270 metrów zarejestrowany na kamerach monitoringu. Kiedy już zaparkowałem podszedł do mnie ochroniarz, wyczuł alkohol i wezwał policje. Badania już na komendzie w 20 minutowych odstępach czasowych wykazały odpowiednio 0,58 0,68 oraz 0,63 mg/l. Wiem dużo natomiast zachowywałem się całkowicie normalnie i bardzo spokojnie. Zostało mi zabrane prawo jazdy. Jestem wzorowym obywatelem i do tamtej pory nie byłem karany. Siedem lat mam prawo jazdy i do tej pory tylko fotoradar przekroczenie o 19km/h i jedno pouczenie też za prędkość. Nie mam rodziny na utrzymaniu, utrzymuje się sam i zarabiam tysiąc złotych netto. Nie mam poważnego powodu aby nie tracić prawa jazdy które mógłbym przedstawić przed sądem. Jakie są moje szanse i pole manewru. Chcę skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Bardzo proszę o radę.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   w mojej ocenie Pana czyn cechuje się znikomym stopniem społecznej szkodliwości. W związku z tym należy się zastanowić czy nie złożyć do Prokuratury na podstawie art. 17 par 1 pkt 3 wniosku o umorzenie postępowania. Przepis ten stanowi, że Nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Takie okoliczności jak przeparkowanie samochodu w ramach jednego parkingu Uniwersyteckiego oraz pokonanie dystansu jedynie 270 metrów wskazują na to, że Pana czyn charakteryzuje się znikomy stopniem społecznej szkodliwości. Jednakże jak Prokurator lub Sąd nie zgodzą się z Pana argumentami, wówczas wtedy należy spróbować z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania wraz z wnioskiem o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 4. Piotr pisze:

  Czy za wykroczenie z art 87 pkt 1 ile można ponieść kar administracyjnych

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jedyną karą administracyjną za popełnienia wykroczenia z art. 87 par 1 KW jest nałożenie 10 pkt karnych, przypisane za to wykroczenie. Jednakże dodatkowo jest odpowiedzialność karna w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3 oraz grzywna w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Niemniej jednak w przypadku wykroczenia można starać się o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 par 1 KW.

 5. Damian pisze:

  Witam. dziś 19.04.2016 przekroczyłem prędkość podobno o 30 km./h. Mandat 100zł. Zbadno mnie alkomatem i w wydychanym powietrzu wyszło 0,31 mg/l . Na komendzie wynik minimalnie się zmniejszył.Oczywiście grozi mi za to odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 178a par 1 k.k. Czy w związku z tym także mogę się starać o umorzenie postępowania karnego? Nadmienię iż nigdy wcześniej nie otzrymałem żadnego mandatu oraz nie byłem karany.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   przy tak niedużym wyniku jak najbardziej może się Pan starać o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wynik 0,31 jest przekroczeniem dopuszczalnej wartości jedynie o 0,05 mg/l. W związku z tym przy tym tak nieznacznym przekroczeniem jak najbardziej są szanse na warunkowe umorzenie postępowania. Jeżeli Pana czyn charakteryzował się nieznacznym stopniem zawinienia oraz niskim stopniem społecznej szkodliwości, wówczas Sąd powinien zgodzić się z Pana prośbą. Dodatkowo musi Pan wykazać po co jest Panu potrzebny status osoby niekaranej za przestępstwo oraz do czego wykorzystuje Pan dokument prawa jazdy.

 6. dark pisze:

  Witam. Dnia wczorajszego ok 13:30 zostalem zatrzymany do rutynowej kontroli na drodze gminnej wiejskiej przy braku ruchu alkomat wykazal 0,84, . 0.90 fakt pilem wczesniej ale nie mialem zamiaru jechac nigdzie lecz dostalem.od mamy telefon ze ma atak astmy jest dama w domu po wyjechaniu ze swojej posesji ok 200m zayrzymano mnie
  Mam 33 lata nigdy nie karany prawo jazdy B.T. bardzo potrzebuje prawa jazdy by dojezdzac do pracy dorywczej gdyz nie mam stalej . czy mam jakas szanse?

  • dark pisze:

   Dodam ze moja zona nie pracuje mamy kredyt na dom do splacania a ja jestem jedynym zrodlem dochodu pracuje po gospodarzach budowach i wcziraj mialem wolne i pietwszy raz zdaxylo mi sie wypic pracujac w obejsciu nigdy bym nie wsiadl za kierownice po alkoholu gdyby nie telefon od mamy proszacej o pomoc . jeszcze nie bylem wzywany na policje pomocy prosze:-(

   • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

    Witam,

    wszystko zależy od tego jakie stężenie alkoholu było w Pana organizmie, jednakże niezależnie od stężenia zawsze jest szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeżeli Pana zachowanie cechowało się niskim stopniem społecznej szkodliwości oraz nieznacznym stopniem zawinienia, wówczas Sąd może wydać wobec Pana wyrok warunkowo umarzający i nie orzekać wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, tylko odpowiednio mniej.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   takie okoliczności jak przejechanie samochodem odcinka zaledwie 200 metrów drogą wiejską o nikłym natężeniu ruchu oraz sytuacja, iż Pana matka zadzwoniła z prośbą o natychmiastowy przyjazd w mojej ocenie wskazują, że stopień zawinienia oraz stopień społecznej szkodliwości był znikomy, co daje podstawy do warunkowego umorzeniem postępowania karnego. Wszelkie okoliczności, które opisał Pan w zapytaniu powinien Pan przedstawić przed Sądem, w tym zaświadczenie, iż Pana mama choruje na astmę oraz np wyciąg połączeń telefonicznych, że przed zatrzymaniem faktycznie ona do Pana dzwoniła.

   • dark pisze:

    Dziękuję za odpowiedź dodam że wrocilem ok 9:30 trasy ok 200km autem peugeot partner ktorym mnie zatrzymano i od wieczora zjadlem tylko kanapke podczas podrozy , bedac w domu wypilem piwo drinki az sie uzbieralo jestem gotow nawet na wysoka kare pozbawienia wolnosci w zawieszeniu czy co miesiac placic na jakis szczytny cel byle by utrzymac uprawnienia.

    • dark pisze:

     Chodzilo mi o to ze na pusty zoladek pilem a wynik pierwszy 0,84 w wydychanym drugi 0.90 w wydychanym.nigdy nawet punktow nie mialem a prawo jazdy 15 lat.

   • dark pisze:

    Wiem że zaraz po 1 maja bede wzywany na wyjasnienia na postarunek gminny z ktorego policjanci mnie zatrzymali i co dalej? Policjant mowil ze prokurator przesle mi swoja propozycje kary i moge sie zgodzic lub nie a czy policja moze zadac mi pytanie czy dobrowolnie poddaje sie karze ? Przyznac przyznam sie jak przy kontroli bede uprzejmny spokojny szczery.

 7. dark pisze:

  Witam ponownie , a czy jesli ktos zostal zatrzymany tzn policja wjechala za kims na droge prywatna chociaz ta osoba jechala nie szosa tylko polem to czy ma prawo zabrac prawo jazdy i czy osoba ta przy zatrzymaniu podpisala ze niby na drodze publicznej to juz jest po sprawie i nie da sie cofnac tego?

 8. molo pisze:

  Witam zostalo zatrzymane mi prawo jazdy kat B na 3lata i zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych z wylaczeniem kat T . pytanie kat T to uprawnienia na ciagniki rolnicze i wolnobiezne oraz pojazdy kat AM czy gdy bede mial zostawione prawo jazdy kat T moge jezdzic motorowerem? Skuterem?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   wszystko zależy od tego jak został skonstruowany wyrok wobec Pana, a dokładniej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli w wyroku jest „orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pojazdów, do których uprawnia kat T prawa jazdy”, wówczas będzie się mógł Pan poruszać tylko traktorami rolniczymi. Gdyby poruszał się Pan skuterem, wówczas po prawomocnym wyroku jadąc skuterem złamie Pan zakaz sądowy, co jest przestępstwem stypizowanym w art. 244 KK

 9. Adam pisze:

  Na stacji CPN zostałem zatrzymany za brak świateł o godzinie 2 w nocy. Kontrola trzeźwości wykazała 0,35 i 0,34 . Pojechałem na kommisarjat i zeznałem że godzinę temu wypiłem 0,7 l piwa. wcześniej miałem 2 razy sprawę w sądzie ale zostały one umorzone i nie dotyczyły wykroczen na drodze. nie posiadam punktów karnych. prawo jazdy mam od 3 lat. obecnie pracuję bez umowy, mieszkam u rodziny. jestem w stanie zapłacić grzywne na rzecz ofiar poszkodowanych w wypadkach. zależy mi na warunkowym umorzeniu postępowania i na rozłożenium grzywny na raty. jakie mam szanse ? czy konieczne jest wynajęcie adwokata ?

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, w opisanej przez Pana sytuacji może Pan złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, z uwagi na okoliczność, iż jest Pan osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Sąd przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym orzeczeniu warunkowego umorzenia postępowania karnego bierze pod uwagę w szczególności, stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa, stopień zawinienia, Pana właściwości i warunki osobiste oraz Pana dotychczasowy sposób życia. Wszystkie te okoliczności powinien Pan opisać w złożonym przez siebie wniosku. Ciężko jest ocenić Pana szanse na takie rozstrzygnięcie, gdyż każda sprawa jest inna i Sąd każdą sprawę ocenia indywidualnie.

 10. adi pisze:

  Dzień dobry. Mam pytanie. Prokurator wyslal do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania bez orzekania zakazu prowadzenia pojazdów i kazał czekać. Czy sądy często zmieniają taki wniosek. Dodam, że zgodziłem się na 10 tysięcy kary.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, jeżeli Prokurator wysłał do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas jest szansa, że Sąd przychyli się do stanowiska Prokuratora. Sąd po wpłynięciu wniosku Prokuratora wyznaczy posiedzenie celem jego rozpoznania. Może Pan jeszcze przed terminem posiedzenia wysłać do Sądu swoje stanowisko procesowe, w którym będzie popierał Pan wniosek Prokuratora wraz z argumentacją przemawiającą za takim rozstrzygnięciem.

 11. ja pisze:

  Witam, w pierwszej kolejności opiszę swój przypadek.
  O godzinie 10 rano wypiłem 0.5 l piwa o godzinie 13 prowadziłem samochód osobowy na odległość do 500 metrów. Dojechałem na miejsce zaparkowałem, ponieważ miałem już nigdzie nie jeździć spożyłem kilka łyków piwa w samochodzie z wyłączonym silnikiem. Wysiadłem z auta i miałem wchodzić do klatki schodowej gdy podjechali policjanci twierdząc że nie miałem zapiętych pasów bezpieczeństwa. Policjantka wyczuła ode mnie alkohol i w wydychanym powietrzu wyszło 0,35mg. Zatrzymali mi prawo jazdy. Kluczyki przekazali bratu który był pasażerem. Podczas przesłuchania nie przyznałem się do winy i odmowiłem składania wyjaśnień. Zgłosiłem brata jako świadka i czekam na sprawę w sądzie. Zaraz po całym wydarzeniu odwiedziłem adwokata, który kazał mi się przyznać do winy i odmówić składania wyjaśnień. Czego mogę się spodziewać w sądzie, moją linią obrony jest brak badania alkomatem podczas prowadzenia pojazdu tylko 5 minut po wyjściu z niego.
  Mam 29 lat. Jestem nie karany. Prawo jazdy są mi potrzebne w pracy i poza nią (na codzień przejeżdżam 200 km) i dojazdy do szpitali z chorą osobą.
  Z góry dziękuję za pomoc.

 12. bergamo pisze:

  Witam. W dniu 15.09.16 zostałem zatrzymany o 2.30 w nocy do rutynowej kontroli. Badanie w radiowozie pokazało 0,22mg, następne – 0,23 i kolejne 0,24mg. Z racji, że skończyłem pić alkohol dnia poprzedniego o godz. 20 i dziwna była tendencja wzrostowa (specjalnie podkęcili ogrzewanie w samochodzie) to policjanci zaproponowali aby się zbadać na komisariacie na urządzeniu stacjonarnym. Tam badanie pokazało 0,17mg (o,35 promila) i z tego właśnie badania dostałem wydruk. Prawo jazdy zostało zabrane. Co teraz robić? Jestem w stanie zapłacić grzywnę ale nie chciałbym stracić uprawnień bo nie mieszkamy z żoną razem i prawo jazdy jest niezbędne do odwiedzania synka (trasa około 70km). Jestem niekarany, Prawo jazdy od 14 lat, jeden nieznaczny mandat z fotoradaru, zasłużony honorowy dawca krwi, członek związku zawodowego, czynny ratownik górniczy i wysokie stanowisko w zakładzie pracy. W czasie zatrzymania drogi puste (2.30 w nocy), brak pieszych, chciałem przejechać 2km aby móc samochodem rano jechać do pracy. Od ruszenia do zatrzymania przejechałem około 300m. Jakie dokumenty i kiedy złożyć by jak najbardziej udało się utrzymać prawo jazdy. Dodam, że jeszcze nie dzwonili z posterunku w sprawie przesłuchania. Proszę o pomoc

  • Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   na wstępie muszę zaznaczyć, iż wynik na poziomie 0,24 mg/l jest górną granicą wykroczenia, gdyż od 0,26 mg/l zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo. Niemniej jednak może się Pan postarać o to aby Sąd odstąpił od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, choć może być to ciężkie ze względu na poziom alkoholu. Zawsze dzieje się tak, że podczas Pana przesłuchania na policji funkcjonariusz zaproponuje wymiar kary a co za tym idzie czas zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Doświadczenie zawodowe wskazuje, że przy takim wyniku bardzo wątpliwe jest aby policjant zgodził się na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli zaproponuje zakaz a Pan będzie chciał powalczyć o odstąpienie to musi Pan złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze z wnioskiem o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wniosek taki należy złożyć do Sądu i w uzasadnieniu należy opisać wszelkie okoliczności, które wskazują, ze zakaz będzie dla Pana jak i Pana rodziny bardzo dolegliwy.

   Więcej na ten temat przeczyta Pan na: http://wzory-pism-procesowych.pl/p-70,Odstapienie-przez-sad-na-podstawie-art.-39-1-k.w.-od-zakazu-prowadzenia-pojazdow-za-wykroczenie-prowadzenia-samochodu-pod-wplywem-alkoholu-z-art.-87-1-k.w..html

 13. Mike pisze:

  Witam,
  po zatrzymaniu przez policje badanie alkomatem wykazało 0,62 w wydychanym powietrzu.
  Przyznałem się dobrowolnie do winy, byłem pod presja nie wiem czy dobrze zrobiłem. Otrzymałem wezwanie na rozprawę, gdzie ma zapaść wyrok na 3 lata odebranie prawa jazdy oczywiście zakaz prowadzenia, grzywna 3000zł . i 5000zł na penitencjarne. Po konsultacjach i rozmowach planuje złożyć odwołanie.
  Bardzo proszę o pomoc odpowiedź czy mam szansę na warunkowe umorzenie postępowania.Nadmieniam że nie byłem wcześniej karany.
  Bardzo dziękuje za odpowiedź,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *