Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

0
(0)

Czy można zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy?

Tak, na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy można złożyć zażalenie. W tym artykule opiszę:

 • kiedy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Sąd, a kiedy Prokurator?
 • kto może złożyć zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy?
 • gdzie, a więc do kogo – do którego Sądu złożyć zażalenie na decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy?
 • kiedy, czyli w jakim terminie należy wysłać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy?
 • jak napisać zażalenie na orzeczenie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy?
 • co powinno zawierać zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatrzymania dokumentu prawa jazdy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

Sąd wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np:

 • o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.,
 • o spowodowanie kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w.
 • o spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji z art.86 par. 1 k.w. , najczęściej przekroczenie dopuszczalnej administracyjnie prędkości, wyprzedzania w miejscu niedozwolonym
 • o nie zastosowanie się do sygnału Funkcjonariusza Policji nakazującego zatrzymanie pojazdu w celu uniknięcia kontroli drogowej z art.92 par. 2 k.w.

Podsumowując: w sprawach o wykroczenia drogowe Policjant po zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy przekazuje je w ciągu 7 dni do Sądu. Sąd w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy i wysyła odpis postanowienia kierowcy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy

Prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np:

 • o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 k.k.
 • o spowodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub par. 2 k.k.

W sprawach o przestępstwo Policjant po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy przekazuje je w terminie 7 dni do Prokuratora. Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Po wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy Prokurator przesyła odpis postanowienia kierowcy.

Kto może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na decyzję Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy może złożyć kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane lub reprezentujący go Adwokat lub Radca Prawny.

Zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie może złożyć osoba spokrewniona z kierowcą, którego prawo jazdy zostało zatrzymane. Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy złożone przez np. żonę, syna, czy ojca kierowcy nie zostanie rozpoznane.

Do kogo złożyć zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy

Na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy zażalenie należy złożyć do tego Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Kto rozpoznaje zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy? – ten sam Sąd, który wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, tyle, że inny Sędzia.

Dla przykładu: Postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza. Wówczas zażalenie należy złożyć do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie – do Sądu rejonowego dla Warszawy Żoliborza.

Do którego Sądu złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydane przez Prokuratora należy wnieść do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie.

Co to znaczy za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie? Otóż zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy należy wysłać nie bezpośrednio do Sądu lecz do Prokuratora. Prokurator po wpłynięciu zażalenia sprawdza czy zażalenie zostało złożone w terminie, a potem przekazuje zażalenie wraz z aktami sprawy do Sądu.

Do kiedy można złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od daty doręczenia postanowienia. Jeśli kierowca nie odebrał postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas termin 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy jest liczony od ostatniego dnia, w którym kierowca mógł odebrać postanowienie z poczty po jego awizowaniu.

Należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu terminu 7 dni na złożenie zażalenia liczonego od dnia odebrania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.  Dla przykładu, jeżeli kierowca odebrał postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w dniu 10.01.2019r., to zażalenie na to postanowienie powinien wysłać listem, tj. nadać na poczcie lub złożyć na biurze podawczym Prokuratury najpóźniej w dniu 17.01.2019r.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy po terminie

Złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy po terminie, a więc po upływie 7 dni od otrzymania postanowienia jest bezskuteczne, tj. nie zostanie rozpoznane. Jeśli kierowca nie mógł złożyć zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy z przyczyn od niego niezależnych, niezawinionych, wówczas powinien jak najszybciej wysłać zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia. We wniosku o przywrócenie terminu należy wskazać powód, który uniemożliwił kierowcy złożenie zażalenia w terminie 7 dni od odebrania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

W jaki sposób złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy na 2 sposoby:

 • wysłać zażalenie pocztą listem poleconym, zachowując dowód nadania listu poleconego
 • złożyć zażalenie na biurze podawczym Prokuratora – gdy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydał Prokuratora
 • złożyć zażalenie na biurze podawczym Sądu – gdy o zatrzymaniu prawa jazdy orzekł Sąd

Co musi zawierać zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy?

W zażaleniu na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy:

 • wskazać sygnaturę – numer sprawy widniejący na postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy
 • wskazać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, na które kierowca składa zażalenie – jego nazwę i datę wydania
 • wskazać Sąd właściwy do rozpoznania zażalenia, a więc Sąd, który będzie rozpoznawał zażalenie na orzeczenie o zatrzymaniu prawa jazdy – jego nazwę i adres
 • wskazać zarzuty, które kierowca stawia postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy, a więc wskazać jakie przepisy zostały naruszone przez Prokuratora lub Są, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • wskazać czego domaga się kierowca skarżący postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – tu uchylenia zaskarżonego postanowienia i orzeczenia zwrotu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję
 • uzasadnić zażalenie, a więc opisać, dlaczego kierowca skarży decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy
 • podpisać zażalenie własnoręcznie imieniem i nazwiskiem

Co napisać w zażaleniu na zatrzymanie prawa jazdy?

Najważniejszą częścią zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest jego uzasadnienie. Zażalenie, choćby spełniało wszystkie warunki formalne, nie odniesie skutku w postaci zwrócenia zatrzymanego kierowcy prawa jazdy, jeśli nie będzie przekonywujące.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak zatem uzasadnić zażalenie na decyzję Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy?

Uzasadnienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy najlepiej jest podzielić na 5 rozdziałów :

1. ocena społecznej szkodliwości popełnionego przez kierowcę czynu – wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Stopień społecznej szkodliwości wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji zależy od zagrożenia, jakie kierowca stworzył dla innych kierujących pojazdami oraz pieszych.

W tym rozdziale należy zatem opisać takie okoliczności, jak:

 • rodzaj naruszonych przez kierowcę zasad ruchu drogowego i stopień ich naruszenia. Dla przykładu inaczej ocenimy zachowanie kierowcy, który spowodował kolizję drogową na skutek nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, np. na skutek nie dostrzeżenia pojazdu poruszającego się sąsiednim pasem ruchu przy zmianie pasa ruchu, a inaczej ocenimy zachowanie kierowcy, który potrącił pieszego na przejściu dla pieszych na skutek przekroczenia prędkości o ponad 50 km/ha
 • natężenie ruchu kołowego i pieszych, a w konsekwencji jak duże grono osób kierowca naraził na niebezpieczeństwo popełniając wykroczenie lub przestępstwo drogowe
 • rodzaj drogi, którą poruszał się kierowca w czasie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, czy była to autostrada, droga ekspresowa, czy podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu, czy w terenie zabudowanym, czy niezabudowanym. Dla przykładu inne zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji stworzy kierowca, który przekroczył prędkość administracyjną o 30 km/ha na autostradzie lub drodze ekspresowej, a inne, znacznie większe kierowca, który przekroczył prędkość administracyjną o 30 km/ha w centrum dużego miasta albo na drodze osiedlowej.
 • rodzaj pojazdu, którym poruszał się kierowca – sprawca wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dla przykładu kierowca samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego z naczepą stwarza, który narusza przepisy ruchu drogowego stwarza większe zagrożenie dla innych użytkowników drogi niż kierowca niewielkiego samochodu osobowego lub motocykla.
 • warunki atmosferyczne i drogowe panujące w czasie popełnienia wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przyczynienie się poszkodowanego do wypadku albo kolizji drogowej

To tylko przykładowe wyliczenie okoliczności popełnienia wykroczenia albo przestępstwa drogowego, które wpływają na ocenę zagrożenia stworzonego przez kierowcę, a w konsekwencji na stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. 

2. ocena stopnia zawinienia kierowcy w zakresie popełnionego czynu – wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji stworzony przez kierowcę nie jest jedynym czynnikiem, jaki Sąd bierze pod uwagę przy ocenie zasadności zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy. Kolejnym elementem podlegającym ocenie Sądu jest stopień  zawinienia kierowcy, który zależy od przyczyny, dla której kierujący pojazdem naruszył zasady ruchu drogowego, a w konsekwencji popełnił wykroczenie albo przestępstwo drogowe. Zilustruję to na następującym przykładzie: kierowca samochodu chce szybko zawieść do szpitala małoletnia córkę, która przewróciła się i prawdopodobnie złamała rękę. Córka płacze z powodu bólu reki, kierowca jest zdenerwowany sytuacją i na skutek nieuwagi doprowadza do kolizji drogowej wymuszając pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu. 

3. ocena właściwości i warunków osobistych kierowcy oraz jego dotychczasowego sposobu życia, w tym dotychczasowego sposobu jazdy samochodem

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy ma na celu natychmiastowe wyeliminowanie kierowcy z ruchu drogowego. Z tego powodu Prokurator albo Sąd powinie zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji. By to ocenić należy ustalić, czy kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane był już karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Należy także wziąć pod uwagę ilość i rodzaj wykroczeń drogowych, jakie zdobył kierowca. Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane, a który nie jest karany za przestępstwa lub poważne wykroczenia drogowe powinien to mocno podkreślić w uzasadnieniu zażalenia na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.

4.opis działań podjętych przez kierowcę po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za spowodowanie kolizji lub wypadku powinien podjąć działania w celu przeproszenia osoby poszkodowanej. Przeproszenie osoby poszkodowanej ma wpływ na wynik zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

5. konsekwencje zatrzymania prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny

Często się zdarza, że samochód i prawo jazdy są dla kierowcy narzędziem pracy. W przypadku zatrzymania prawa jazdy kierowca może stracić pracę, a jego rodzina źródło utrzymania. W takim przypadku w zażaleniu na zatrzymanie prawa jazdy należy opisać konsekwencje utraty prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny oraz załączyć do zażalenia dokumenty to potwierdzające.

To tylko przykładowe wyliczenie argumentów, jakie należy opisać w uzasadnieniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy. Każda sprawa zatrzymania kierowcy prawa jazdy jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Należy również pamiętać, by do zażalenia dołączyć dokumenty na potwierdzenie podniesionych w zażaleniu argumentów.

Przykładowy wzór zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za można pobrać klikając na poniższy link:

jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

Po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd:

 • uwzględnia zażalenie i orzeka zwrot dokumentu prawa jazdy – wówczas kierowca odbiera zatrzymany przez Policje dokument prawa jazdy z Sekretariatu Sądu

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – wówczas dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję jest przesyłany do Wydziału Komunikacji

Postanowienie Sądu o zwrocie kierowcy dokumentu prawa jazdy albo o utrzymaniu w mocy postanowienia o zatrzymaniu prawo jazdy wydane po rozpoznaniu zażalenia jest prawomocne, czyli nie zaskarżalne – nie można się od niego odwołać.

Należy tylko pamiętać, że postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy ma charakter tymczasowy – jest wydane na czas trwania postępowania o przestępstwo albo wykroczenie drogowe. Oznacza to, że:

 • Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane może składać w trakcie sprawy kolejne wnioski o zwrot dokumentu prawa jazdy
 • Pomimo zatrzymania kierowcy prawa jazdy Sąd w wyroku kończącym postępowanie w sprawie o przestępstwo albo wykroczenie drogowe może odstąpić od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów
 • Pomimo nie zatrzymania kierowcy prawa jazdy przez Policję Sąd w wyroku kończącym postępowanie może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

27 odpowiedzi na Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

 1. Mario pisze:

  Witam.
  14 listopada 2014 roku Prokurator zatrzymał mi prawo jazdy. Złożyliśmy zażalenie. 12 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie, na którym to sąd postanowił zażalenie uwzględnić i uchylić zaskarżone postanowienie. W ciągu bodajże 6 dni dostałem odpis postanowienia sądu. Moim głównym pytaniem jest to kiedy będę mógł odebrać dokument z wydziału komunikacji ? Dziś mija 14 dni od posiedzenia. W wydziale komunikacji nadal nie otrzymano żadnego pisma z sądu. I nikt nie chce mi prawa jazdy wydać. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w pierwszej kolejności powinien Pan wiedzieć, że postanowienie Sądu w Pana sprawie o uchyleniu zatrzymania prawa jazdy jest prawomocne z datą jego wydania, a więc z datą 12.02.2015r. Z ta datą powinno podlegać bezzwłocznemu wykonaniu, a więc w praktyce przesłaniu do Wydziału Komunikacji celem umożliwienia Panu jak najszybciej odbioru dokumentu prawa jazdy.

   Powinien Pan jak najszybciej dowiedzieć się w Sądzie, który wydał postanowienie nakazujące Panu zwrot prawa jazdy, czy sekretariat tego Sadu wysłał odpis postanowienia do Wydziału Komunikacji. Jeśli Sąd nie wysłał dotąd odpisu postanowienia, wówczas powinien Pan wysłać lub złożyć na biurze podawczym Sądu pismo – wniosek o pilne przesłanie postanowienia oraz wniosek o wyjaśnienie ze strony Sądu, czemu dotąd czynność ta nie została wykonana.

   Z mojego doświadczenia wynika, że takie pismo podziała i sąd od razu prześle postanowienie do Wydziału Komunikacji.

 2. Maks pisze:

  Witam,
  9 lutego z powodu niewielkiej stłuczki zostało mi zatrzymane prawo jazdy. 10 marca otrzymałem postanowienie Sądu o nieuwzględnieniu wniosku Policji i zwróceniu mi prawa jazdy. W ciągu 7 dni Policja nie złożyła zażalenia i dziś dowiedziałem się, że Sąd ma aż 21 dni na uprawomocnienie. Chciałbym się upewnić czy faktycznie tak jest, bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.

  I druga sprawa. Na postanowieniu Sądu nie ma żadnej wzmianki o karze finansowej. Jest tylko informacja, że prawo jazdy zostanie mi zwrócone. Czy to ostateczne postanowienie Sądu czy kara dopiero zostanie nałożona?

  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w pierwszej kolejności powinien Pan wiedzieć, że postanowienie Sadu o nieuwzględnieniu wniosku Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy nie podlega zaskarżeniu, tzn. Policji nie służy na nie zażalenie. W konsekwencji to postanowienie jest prawomocne i wykonalne z dniem jego wydania. Powinien pan wysłać do Sądu pismo – wniosek o bezzwłoczne przesłanie odpisu tego postanowienia jako prawomocnego z data wydania Wydziałowi Komunikacji i bezzwłoczny zwrot na pana rzecz dokumentu prawa jazdy.

 3. Michał pisze:

  Witam.
  W dniu 19.03.2015r. prowadziłem samochód osobowy na drodze miejskiej i zauważyłem radiowóz, którym policjant dokonywał pomiaru prędkości za pomocą tzw. „suszarki” i w tym czasie wykonał ruch ręką, w której trzymał lizak. Odwróciło to moją uwagę i w ostatniej chwili dostrzegłem rowerzystę, który w tym czasie jechał przejazdem dla rowerów. Droga hamowania była niestety za krótka i w konsekwencji zahaczyłem zderzakiem o tylne koło roweru w wyniku czego rowerzysta przerwócił się na jezdnię jednak nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci z miejsca zatrzymali mi prawo jazdy za pokwitowaniem z art 86 kw. Na tą chwilę czekam na wydanie postanowienia Sądu Rejonowego. W przypadku zatrzymania przez Sąd prawa jazdy czy moge w treści zażalenia uwzględnić to, że pośrednią przyczyną powyższego zdarzenia był fakt odwrócenia mojej uwagi przez policjanta. Dodam, że jechałem wraz z bratankiem, który może potwierdzić moje zeznania.
  Serdecznie pozdrawiam.

  • Damian Paduch pisze:

   Dzień dobry.
   Oczywiście może Pan zawrzeć taką argumentację w zażaleniu, jednakże w mojej ocenie nie jest ona zbyt korzystna. Sąd może to odebrać jako próbę zrzucenia winy na funkcjonariusza Policji. Pomiar prędkości i znak do zatrzymania absolutnie nie zwalnia Pana z obowiązku obserwowania całej drogi. Moim zdaniem w Pana sprawie należy skupić się na tym, aby wywalczyć odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bowiem zostanie przeciwko Panu skierowany wniosek o ukaranie do Sądu, a na podstawie art. 86 § 3 k.w. Sąd będzie mógł taki zakaz orzec. Tutaj w grę wchodzi już zupełnie inna argumentacja.

 4. aga pisze:

  witam,

  01.04. w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu zabrano mi prawo jazdy. dostałam postanowienie sądu o podtrzymaniu decyzji funkcjonariusza o zatrzymaniu i złożyłam na nie zażalenie 22.04. Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie mojego zażalenia? termin wyznaczono dopiero na 19 maja? moge go jakoś przyspieszyć ?

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, niestety Sąd nie ma zakreślonego terminu na rozpoznanie Pani zażalenia. Jednkaże może Pani złożyć do Sądu wniosek o pilne rozpoznanie złożonego przez Panią zażalenia. W uzasadnnieu takiego wniosku powinna Pani wskazać dlaczego zależy Pani na szybkiej decyzji Sądu, tj. należy wskazać wszelkie agrumenty, uzasadniające posiadanie przez Panią prawa jazdy.

 5. Michu pisze:

  Dobry wieczór, a czy zażalenie na postanowieniu sądu o zatrzymaniu prawa jazdy dokonanego przez policję może złożyć adwokat, którego bym wynajął? W części o zatrzymaniu przez prokuratora napisaliście Państwo, że mogę to zrobić sam lub przez mojego adwokata, a w części następnej już nie ma o tym mowy, czy jest to wykluczone?

  Pozdrawiam!
  Michal

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, ma Pan pełne prawo do ustanowienia Adwokata swoim obrońcą na etapie wydania przez Sąd postanowienia o zatrzymaniu Panu dokumentu prawa jazdy na wniosek Policji, a więc w sprawie o wykroczenie. Podsumowując, może Pan ustanowić swoim obrońcą adwokata, który w Pana imieniu złoży zażalenie na postanowienie Sadu o zatrzymaniu Pana prawa jazdy.

 6. Anna pisze:

  Witam,
  Dwa dni temu Sąd wydał postanowienie o niezatrzymywaniu prawa jazdy (sprawa o sygn. Ko) i tego samego dnia wydał wyrok nakazowy (sprawa o sygn. W) o ukaraniu karą grzywny za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. Dokumenty (wszystko razem spięte) zostały odebrane przez obwinionego osobiście w sądzie w dniu dzisiejszym ale prawo jazdy nie zostało zwrócone ponieważ wg informacji pani w sekretariacie, odbiór dokumentu będzie możliwy za ok 10 dni (już po uprawomocnieniu). Czy w tej sytuacji sąd nie musi oddać dokumentu od razu ? Czy postanowienie w odróżnieniu od wyroku nakazowego nie jest prawomocne od razu ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   W pełni przyznaję Panu rację. Postanowienie o nie zatrzymywaniu dokumentu prawa jazdy, podobnie postanowienie o zwrocie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego wcześniej to orzeczenia niezaskarżalne, a więc prawomocne i wykonalne z datą ich wydania. Sekretariat Sądu powinien niezwłocznie wysłać do Wydziału Komunikacji odpis postanowienia, w którym Sąd nie uwzględnił wniosku Policji o zatrzymanie Pana dokumentu prawa jazdy z informacją, że postanowienie to jest prawomocne. Pana problem wynika nie tyle z przepisów co z błędu Sekretariatu Sądu. powinien Pan złożyć w Sądzie wniosek o niezwłoczne przesłanie do Wydziału Komunikacji odpisu postanowienia z klauzula jego prawomocności, a w piśmie wyjaśnić, że to postanowienie, jako niezaskarżalne jest już prawomocne, a Pan nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji zwłoki sekretariatu Sądu..

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   postanowienie o odmowie zatrzymania dokumentu prawa jazdy tak samo jak wyrok nakazowy uprawomocnia się w terminie 7 dni od daty doręczenia takich pism stronom postępowania. W związku z tym dokument prawa jazdy zostanie Pani oddany dopiero po uprawomocnieniu się takiego postanowienia. Niestety z odbiorem dokumentu trzeba będzie trochę poczekać, ponieważ Sądy czekają kilka dni dłużej niż 7 dni, ponieważ czekają czy ktoś nie złożył zażalenia na postanowienie lub sprzeciwu od wyroku nakazowego pocztą, co oczywiście wydłuża całą procedurę, ponieważ list jest doręczony do Sądu w przeciągu kilku dni. Niemniej jednak należy się dowiadywać telefonicznie czy w Pani przypadku funkcjonariusz Policji złożył zażalenie na postanowienie lub sprzeciw od wyroku nakazowego.

   • Anna pisze:

    Dzień Dobry,
    Bardzo dziękuje za odpowiedź. Nie do końca zrozumiałam jednak czy w takim razie to postanowienie jest prawomocne od razu czy po 7 dniach ? Pod moim postem z 12.06 pojawiły się dwie, w moim odczuciu sprzeczne, odpowiedzi. Czy postanowienie o odmowie zatrzymania prawa jazdy to coś innego niż postanowienie o niezatrzymywaniu prawa jazdy ? Pozdrawiam serdecznie

 7. Łukasz pisze:

  Dzień dobry Panie Adwokacie,

  otrzymałem postanowienie o uwzględnieniu przez sąd wniosku skierowanego przez Policję o zatrzymanie prawa jazdy z Art. 86. § 1 kw. W uzasadnieniu napisane jest, cyt.: „Jak wynika z okoliczności sprawy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku z powyższym należało zatrzymać prawo jazdy do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy…” Co oznacza to uzasadnienie. Z rozmowy z policjantem, który kierował wniosek do sądu, dowiedziałem się, że prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres wskazany we wniosku. Czy w mojej sprawie będą prowadzane dalsze czynności sądowe. Brak jest w postanowieniu terminu na jaki zostało owo prawo jazdy zatrzymane. Nadmienię, że byłem sprawcą kolizji w ruchu w miejskim. Byłem trzeźwy i nie pod wpływem narkotyków. Auta zostały nieznacznie uszkodzone. Proszę o komentarz.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, Sąd w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie wskazuje na jaki okres jest zatrzymane prawo jazdy. Sąd zatrzymuje prawo jazdy do wyjaśnienia sprawy, tj. do wydania wyroku. Dopiero w wyroku Sąd wskazuje na jaki okres orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy wskazać, że w przypadku wykroczenia z art. 86 par 1 k.w. orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest obligatoryjne. Sąd biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności występujące w sprawie może orzec zakaz bądź odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
   Jak tylko wpłynie do Sądu z Policji wniosek o ukaranie – sprawa będzie zarejestrowana pod sygnaturą akt W – to Sąd może skierować Pana sprawę na posiedzenie niejawne celem wydania wyroku nakazowego lub skierować sprawę na rozprawę, o której terminie zostanie Pan powiadomiony.

 8. Maciej pisze:

  Czy oprócz zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, trzeba napisać jeszcze jakieś inne pismo? Już opisuję sytuację: zwrócono mi prawo jazdy, ale sędzina zasygnalizowała, że muszę odwołać się jeszcze od całego wyroku, bo jak wyrok się uprawomocni to i tak będę znowu musiał te oddane prawo jazdy zwrócić.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   wszystko zależy od tego jaki wyrok Pan dostał. Jeżeli w wyroku jest zawarty zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas może Pan składać od tego wyroku apelację zarzucając niewspółmierność orzeczonego środka karnego. Natomiast jeżeli w wyroku nie ma orzeczonego wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas pozostaje pytanie czy jest sens od takiego wyroku się odwoływać.

 9. zosia pisze:

  Witam .Opisze Panu naszą sytuacje .Mężowi 12.03 zatrzymano prawo jazdy,( 0,10 pierwszy pomiar drugi 0,9) Policjanci mówili ze to w granicy błędu i oddadzą prawo jazdy, mąż tym się sugerując nic nie robił.Niestety 22.03 wydano postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy które przyszło 29.03. Adwokat napisał nam zażalenie złożone 1.04 mówiąc że do 10 dni prawo jazdy powinni zwrócić.Trzy dni po złożeniu zażalenia policja wezwała go na komendę, właściwie z pytaniami o dochody i prace. Wczoraj tj 18.03 niespodzianka przyszło zawiadomienie wydane 14.04 o rozprawie na 26.04 i teraz pytanie: Czy sąd w ogóle nie rozpatrzy tego zażalenia? Czy trzeba składać jakieś nowe wnioski? Proszę Pana szybką odpowiedź za którą z góry dziękuję .Mam uczucie że mąż dostał się w ,, tryby „nikt na nic nie patrzy tylko wydaje swoje decyzje .Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie mąż ma 50 lat prawo jazdy kategorii B,C bez mandatów ,kategoria B od 16 roku życia.Z poważaniem Zosia

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   w związku z całą sytuacją Pani mąż powinien złożyć przed terminem rozprawy wniosek o umorzenie postępowania karnego, w uzasadnieniu którego powinien powołać się na niepewność pomiarową alkomatu. Każdy alkomat stosowany przez funkcjonariuszy Policji obarczony jest pewnym marginesem błędu. Co oznacza, że pokazany wynik nie jest 100% odzwierciedleniem ilości alkoholu w organizmie. Każdy alkomat ma niepewność pomiarową na poziomie co najmniej 0,01 mg/l nawet do 0,03 mg/l. Powyższe wskazuje, że przy niepewności 0,01 Pani mąż mógł mieć w organizmie zarówno 0,11 mg/l jak i 0,09 mg/l przy pierwszym badaniu. Jeżeli nie została pobrana krew, wówczas żadnymi środkami dowodowymi nie uda się usunąć tejże wątpliwości.

 10. Damian pisze:

  Witam, Przewodniczący SSR po rozpoznaniu na posiedzeniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia na podstawie art. 137 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
  , poz. 998 z późn. zm.) zatrzymać prawo jazdy kategorii B . Teraz moje pytanie jak wygladaja szanse na odzyskanie prawa jazdy?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   zapewne otrzymał Pan postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. Od dnia odebrania postanowienia ma Pan 7 dni na złożenie zażalenia do innego składu Sądu. Niestety nie mam wiedzy za co prawo jazdy zostało zatrzymane, niemniej jednak w zażaleniu powinien Pan podnosić okoliczności, które wskazują na to, że zatrzymanie było niesłuszne oraz przedwczesne i dopiero postępowanie dowodowe wyjaśni, czy należy orzekać wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 11. Grzegorz pisze:

  Witam.

  Złożyłem zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, ale policjantka mnie po informowała, że w momencie złożenia zażalenia straciłem szanse na umorzenie postępowania karnego, czy to prawda?
  Pozdrawiam.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, złożenie przez Pana zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy nie przesądza o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy. Dlatego też jeżeli w Pana sprawie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania karnego, złożenie zażalenia nie ma to wpływu.

 12. Zosia pisze:

  Pisałam już do pana i serdecznie dziękuje za darmową poradę,prawo jazdy oddane po zlożeniu zażalenia. Dziś przyszło zawiadomienie cytuje :zawiadomienie o posiedzeniu a sprawie W/… w przedmiocie rozważenia możliwości umorzenia postępowania odbędzie się…itd ( dodam jeszcze że chodzi o zawartość 0,1 w pierwszym pomiarze i 0,9 w drugim) i teraz moje pytanie Czy mam pisać jakiś wniosek o to umorzenie przed rozprawą ?Czy tylko czekać do posiedzenia? Z góry dziękuje za odpowiedź.
  Z poważaniem Zosia

 13. Piotr pisze:

  Witam
  Gdzie należy kierować zażalenie na postanowienie o zabraniu prawa jazdy przez policjanta. Wiem że policja skierowała moją sprawę do działu wykroczeń. Chodzi o kolizje w ruchu drogowym.Wiem już co napisać w zażaleniu, podejrzewam też że trzeba je złożyć do SR właściwego dla miejsca zdarzenia, ale nie mam żadnej sygnatury sprawy a wiem ze bez tego mogą mi go w biurze podawczym nie przyjąć

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Panie Piotrze, zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową można wysłać dopiero po odebraniu postanowienia Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. Gdy otrzyma Pan z Sądu postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas pozna Pan sygnaturę sprawy – będzie ona wskazana na postanowieniu.

   Doradzam jednocześnie, by nie czekał Pan na decyzję Sądu, lecz wcześniej złożył na biurze podawczym Sądu pismo – wniosek o nie zatrzymywanie dokumentu prawa jazdy. Tu pojawia się sygnalizowany przez Pana problem – do którego Sądu i pod jaką sygnaturą.
   Te problemy są jednak do rozwiązania:

   1. do którego Sądu wysłać wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy? – do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca kolizji drogowej.
   2. pod jaką sygnaturą – tu trzeba się bardziej postarać, trzeba najpierw ustalić telefonicznie właściwy Komisariat Policji, w Warszawie będzie to albo komisariat właściwy dla miejsca kolizji albo Komenda Policji na Waliców – trzeba dzwonić, nie dać się zbyć, ustalić Policjanta prowadzącego sprawę, ustalić dzień, w którym Pana prawo jazdy trafi do Sądu, potem trzeba dzwonić, albo jeździć do Sądu,ustalić sygnaturę Ko i na tą sygnaturę powołać się w piśmie.

   Wiem, że to nie jest proste i wymaga dużej determinacji, Adwokatowi jest znacznie łatwiej ale tak już jest. Życzę powodzenia, gdyby potrzebował Pan pomocy prawnej, proszę o mail na biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl lub telefon 697 053 659.

   Pozdrawiam
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *