Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku dotyczącej kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego

0
(0)

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadziła także zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym, które to przepisy tej ustawy wchodzą w życie w dniu 18 maja 2015 roku. W obecnym stanie prawnym czyli przed 18 maja 2015 roku ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 135 ust. 1 pkt 1 przewidywała, że Policjant zatrzyma dokument prawa jazdy za pokwitowaniem w razie:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduję się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność;
  podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy;
 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;
 • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy;
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 puntów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Jak wynika z powyższego do dnia 17 maja 2015 roku funkcjonariusz Policji w w/w sytuacjach zatrzyma kierowcy dokument prawa jazdy za pokwitowaniem. Niemniej jednak po 18 maja 2015 roku w art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawa prawo o ruchu drogowym wprowadza dodatkowe przesłanki, w których policjant na drodze zatrzyma za pokwitowaniem dokument prawa jazdy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz i ustawy prawo o ruchu drogowym Policjant zatrzyma dokument prawa jazdy za pokwitowaniem w razie:

 • stwierdzenia na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy kierowca popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 k.w. (stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym), 87 § 1 k.w. (jazda w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka), art. 92a k.w. (niestosowanie się do ograniczenia prędkości) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 k.w. (niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych)
 • stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a (brak dokumentu stwierdzającego legalizację blokady alkoholowej w samochodzie lub brak dokumentu stwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej w pojeździe) ustawy o kierujących pojazdami lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku orzeczenia o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.
 • ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym
  przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Jak pokazuje powyższe funkcjonariusz policji po 17 maja 2015 roku zgodnie z nowelizacją zatrzyma dokument prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym lub przewożeniu większej ilości osób niż przewiduje dowód rejestracyjny pojazdu oraz za brak dokumentów związanych z blokadą alkoholową lub popełnieniu trzech wykroczeń opisanych powyżej. Szerzej o tych kwestiach w artykule Za jakie wykroczenia funkcjonariusz policji zatrzyma dokument prawa jazdy po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku.

Dodatkowo nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym przewiduje, iż za wykroczenia opisane powyżej czyli przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, przewożeniu większej ilości osób niż przewiduje dowód rejestracyjny pojazdu lub popełnieniu trzech wykroczeń, policjant zatrzyma dokument prawa jazdy za pokwitowaniem, na którym to pokwitowaniu będzie można jeździć tylko przez okres 24 godzin.

Natomiast, jeżeli funkcjonariusz policji zatrzyma prawo jazdy obcego Państwa, wówczas taki kierowca będzie mógł się poruszać na pokwitowaniu przez okres 72 godzin. Trzeba także zaznaczyć, iż zatrzymane prawo jazdy obcego Państwa w przypadku kiedy kierowca nie ma miejsca zamieszkania w Polsce przesyła się najpierw do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejsca popełnienia wykroczenia, a następnie Starosta niezwłocznie przesyła zatrzymany dokument do właściwego organu Państwa, w którym zostało ono wydane.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku dotyczącej kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

  Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

  Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Maciej pisze:

  uważam że zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/godz jest nie zgodne z konstytucja.Kierowcą zawodowym zabiera się możliwości zarobkowania i utrzymania siebie i rodziny. Ustawa ta jest kompromitującym posunięciem państwa prawa i sprawiedliwości. Zgodnie z konstytucją nie wolno nikomu zabierać środków utrzymania, a policji zezwolenie na wyżywanie się na kierowcach z ukrycia .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *