Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?

5
(9)

Z tego artykułu „Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?” dowiesz się:

 • czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?
 • jaka jest podstawa prawna zatrzymania prawa jazdy przez Policję za kolizję drogową?
 • co się dzieje po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przez Policję za spowodowanie kolizji?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?
 • jak przekonać Sąd do zwrócenia dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za spowodowanie kolizji drogowej?
 • jak zaskarżyć postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy nawet za drobną kolizję drogową

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Bardzo ważne jest tu sformułowanie „Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy” – oznacza ono, że Policjant nie musi, a więc nie ma obowiązku zatrzymać kierowcy prawa jazdy za spowodowanie kolizji, ale może, czyli ma prawo to zrobić.

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy?

Uprawnienie Policjanta do zatrzymania kierowcy prawa jazdy za kolizje drogową wynika z art.135 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Policjant może zatrzymać za pokwitowaniem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Czym jest spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem opisanym w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń i polega na stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności.

Art.86 par. 1 i par. 3 Kodeksu Wykroczeń

Kto na drodze publicznej strefie zamieszkania lub strefie ruchu nie zachowując należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny

W razie popełnienia wykroczenia stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów

Za wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym poprzez spowodowanie kolizji drogowej Sąd może skazać kierującego pojazdem na zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Wobec powyższego Policjant nie musi, ale może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca spowodował kolizje drogową.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Co dalej po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?

Przekazanie zatrzymanego prawa jazdy do Sądu

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Policjant przekazuje prawo jazdy do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca kolizji z wnioskiem o jego zatrzymanie.

Podjęcie prze Sąd decyzji: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy za kolizję?

Sąd w terminie 14 dni od przekazania dokumentu prawa jazdy przez Policję podejmuje decyzję: albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, albo nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Utrata prawa jazdy za kolizję”

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję – wniosek o zwrot prawa jazdy

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy powinien złożyć do Sądu wniosek o zwrócenie zatrzymanego prawa jazdy

Wniosek do Sądu o zwrócenie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję

Zdaje sobie sprawę z tego, że to, co jest proste i oczywiste dla Adwokata, może nie być ani proste ani takie oczywiste dla kierowcy, któremu Policja zatrzymała prawo jazdy za kolizję. Dlatego przystańmy na chwilę w tym kluczowym dla kierowcy momencie:

 • Policjant zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej
 • Policjant w ciągu 7 dni przekazuje zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy do Sądu
 • Sąd otrzymuje z Policji: dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy, notatkę urzędową Policji opisującą przebieg i okoliczności kolizji drogowej, czasami protokoły przesłuchania osób uczestniczących w kolizji i świadków kolizji i wniosek Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy
 • Sąd rejestruje sprawę z wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy prawa jazdy za kolizję pod sygnaturą Ko
 • Sąd w ciągu 14 dni podejmuje decyzję: albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jady albo nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy

Decyzja Sądu: zwrócić czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zapada szybko (w ciągu 14 dni od otrzymania z Policji dokumentu prawa jazdy) – na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału kierowcy. Z tego powodu kierowca nie ma możliwości stanąć przed Sądem by przekonać Sąd do zwrotu dokumentu prawa jazdy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego za kolizję?

Po pierwsze trzeba przedstawić Sądowi argumenty przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zanim Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

W tym celu kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć na biurze podawczym Sądu pismo – wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji drogowej.

Wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy musi trafić do Sądu od razu po przekazaniu przez Policję zatrzymanego prawa jazdy. Tylko wtedy Sędzia zapozna się z argumentami kierowcy przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy.

Odwołanie od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję

Jeżeli kierowca nie zdążył przedstawić Sądowi argumentów przemawiających za zwrotem prawa jazdy, albo pomimo tych argumentów Sąd zdecyduje zatrzymać kierowcy prawo jazdy, wówczas wówczas kierowca może zaskarżyć postanowienie Sądu składając zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

Więcej o odwołaniu od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizje drogową przeczytasz w artykule „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję”

Do kiedy można zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Złożenie odwołania od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy po terminie, zostanie zwrócone kierowcy bez rozpoznania, jako spóźnione.

Kto rozpoznaje odwołanie od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję należy wysłać do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy, będzie rozpoznane przez ten sam Sąd, ale innego Sędziego niż Sędzia, który podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy co dalej?

Po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd:

 • uwzględnia zażalenie i zwraca kierowcy dokument prawa jazdy

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jady
Postanowienie wydane przez Sąd odwoławczy po rozpoznaniu zażalenia kierowcy na zatrzymanie prawa jazdy jest niezaskarżalne, to znaczy nie można się od niego odwołać.

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy można składać wniosek o zwrot prawa jazdy?

Decyzja Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji ma charakter wstępny i tymczasowy – na czas trwania sprawy karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w. Wprawdzie decyzja Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizje stawia kierowcę w trudnym położeniu, to jednak nie przesądza ostatecznego wyniku sprawy. Za każdym razem, gdy w trakcie tego postępowania ujawnią się nowe okoliczności, czy to dotyczące samej kolizji drogowej, czy też dotyczące sytuacji zawodowej i rodzinnej kierowcy, należy złożyć wniosek o zwrócenie zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Wniosek o dobrowolne podanie się karze za spowodowanie kolizji

Jak odzyskać prawo jazdy za kolizję

W trakcie sprawy karnej o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić Sądowi argumenty przemawiające za nieorzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?trzeba przekonać Sąd, że nawet w razie wyroku skazującego, tj. uznania kierowcy za winnego spowodowania kolizji drogowej orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy byłoby zbyt surową karą w stosunku do:

 • rodzaju naruszonych przez kierowcę zasad ruchu drogowego
 • dotychczasowego sposobu życia kierowcy , w szczególności dotychczasowego sposobu jazdy samochodem
 • sytuacji rodzinnej i zawodowej kierowcy
 • działań podjętych przez kierowcę po spowodowaniu kolizji drogowej w celu np. przeproszenia osób poszkodowanych w kolizji.

Jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas może złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej. Wówczas taki wniosek należy złożyć od razu po wpłynięciu do Sądu wniosku Policji o ukaranie kierowcy za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Zaskarżenie wyroku skazującego za kolizję drogową

Jeżeli Sąd uzna kierowcę za winnego spowodowania kolizji drogowej, wówczas w wyroku skazującym może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sformułowanie Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów oznacza, że Sąd może, ale nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową”

Kierowca skazany przez Sąd za spowodowanie kolizji drogowej może zaskarżyć wyrok :

 • w całości – jeżeli nie zgadza się zarówno z uznaniem go za winnego kolizji drogowej jak i z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów

albo

 • w części – jeżeli przyznaje się do spowodowania kolizji, ale nie zgadza się z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 9

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zapraszam do dyskusji. Pytajcie – na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Zapraszam również do kontaktu telefonicznego pod nr 697 053 659 lub mailowego na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Możecie również skorzystać z bezpłatnej konsultacji w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie przy ul. Rymanowskiej 5

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *