Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak wcześniej odzyskać prawo jazdy za alkohol?

 • Co trzeba zrobić aby ubiegać się o odzyskanie prawa jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol, nie musi oznaczać, że Sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, dlatego też każdą sprawę o kierowanie samochodem po alkoholu należy przeanalizować pod kątem ubiegania się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz kilkaset prowadzonych spraw o jazdę samochodem pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających wskazuje, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na zwrot zatrzymanego prawa jazdy, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów i warto o to wnioskować.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak wcześniej odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol?

 • w przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. (od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu) jedyna możliwość, aby odzyskać prawo jazdy, to złożenie do Sądu wniosku o dobrowolne poddanie się karze na grzywnę i odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 § 1 k.w.

 • w przypadku przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu lub pod wpływem narkotyków z art. 178a § 1 k.k. (od 0,26 mg/l alkoholu) jedyna możliwość, aby odzyskać prawo jazdy, to złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Jaki zakaz prowadzenia pojazdów grozi za jazdę po alkoholu?

Jeżeli Sąd nie odstąpi od zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas:

 • za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 • za przestępstwo jazdy po alkoholu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres 0d 3 lat do lat 15.

  Uwaga!

  W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata

Z artykułu dowiesz się:

 • ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu
 • czy da się uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata

Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata grozi kierowcy, który jechał samochodem po alkoholu i alkomat wskazał u niego wynik co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W takim przypadku kierowca popełnia przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 k.k. Za ten czyn grozi utrata prawa jazdy na okres od lat 3 do lat 15.

Czy da się uniknąć zakazu na 3 lata?

Aby kierowca mógł uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata powinien ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu Sąd może:

 • odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów

lub

 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest, gdy Sąd całkowicie odstąpi od zakazu prowadzenia pojazdów, ale zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok jest również korzystny dla kierowcy, ponieważ nie będzie musiał ponownie zadawać egzaminu na prawo jazdy.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, polega na tym, że Sąd uznaje, oskarżonego za winnego kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, ale z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące popełnionego przestępstwa oraz jego właściwości i warunki osobiste, nie wydaje wyroku skazującego a wyrok warunkowo umarzający postępowania karne. Warunkowe umorzenie postępowania zapada w formie wyroku, a więc tylko Sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne.

Czy Sąd z urzędu rozważa warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że Sąd z urzędu nie rozważa zastosowania wobec nietrzeźwego kierowcy warunkowego umorzenia postępowania karnego. To kierowca musi wykazać się inicjatywą i złożyć do Sądu dobrze umotywowany wniosek o warunkowe umorzenie.

Różnica pomiędzy wyrokiem skazującym a warunkowo umarzającym postępowanie za jazdę po alkoholu

Wyrok skazujący oznacza:

 • karę grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15
 • świadczenie pieniężne w wysokości minimum 5 tys. zł
 • karalność za przestępstwo

Wyrok warunkowo umarzający oznacza:

 • okres próby 1 rok, 2 lub 3 lata
 • odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów lub zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok bądź 2 lata
 • brak minimalnego świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tys zł
 • zachowanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podsumowując, zastosowanie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu jest bardzo korzystne dla kierowcy zatrzymanego za jazdę po alkoholu. Dlatego też każdy kierowca, który został zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu – jeżeli jest dotychczas osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie – powinien przeanalizować swoją sprawę samodzielnie lub z obrońcą (adwokatem lub radca prawnym) pod kątem ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.


NASZE DOŚWIADCZENIE:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o jazdę samochodem po alkoholu. Nasza Kancelaria zajmuje się zarówno sporządzeniem wniosków do Sądu, jak i reprezentowaniem w toczącym się postępowaniu.

Zapraszamy do kontaktu:

lub

Konsultacja jest bezpłatna!

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w.?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Ponadto art. 86 § 3 k.w. stwierdza, że w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”. Konstrukcja omawianego przepisu wskazuje, ze samo niezachowanie ostrożności nie jest penalizowane, konieczne jest jeszcze aby niezachowanie ostrożności skutkowało zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Zawarta w art. 86 § 3 k.w. sankcja w postaci zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny – co znaczy że jej zastosowanie jest zależne od uznania Sądu, które powstaje na podstawie analizy całokształtu okoliczności danej sprawy.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w celu wyeliminowania z ruchu drogowego osób, które za kierownicą dopuściły się naruszeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym Przesłanką od zastosowania zakazu jest istnienie znacznego prawdopodobieństwa, że dana osoba może dalej powodować zagrożenie w ruchu lądowym prowadząc pojazd w stanie po spożyciu alkoholu. Orzeczenie zakazu ma na celu zwiększenie dolegliwości sankcji karnej i odstraszenie od popełniania podobnych wykroczeń w przyszłości.

Na gruncie kodeksu wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów zgodnie z art. 29 § 1 k.w. można orzec na okres od 6 miesięcy do 3 lat i wymierza się go w miesiącach i latach. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określi jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Na czym polega wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym z art. 86 § 1 k.w.?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Na podstawie powyższego przepisu przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, które opiera się zarówno na skodyfikowanych, jak i nieskodyfikowanych wprost zasadach zapewniających to bezpieczeństwo jego uczestnikom.

Co więcej, art. 86 § 2 k.w. przedstawia typ kwalifikowany wykroczenia, polegający na tym, że sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1, będąc w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Zagrożenie karne w tym wypadku obejmuje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnę.

Wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym z art. 86 § k.w. polega na niezachowaniu należytej ostrożności, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do takich zachowań należą m.in. spowodowanie kolizji drogowej, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym. Co więcej, zasada zachowania należytej ostrożności jest wymagana szczególnie przy przejazdach przez skrzyżowanie, przy wyprzedzaniu, omijaniu. Ponadto przez pryzmat powyższego przepisu wskazać należy również zasadę ograniczonego zaufania, która podpowiada zachowanie szczególnej ostrożności w różnych sytuacjach, nie tylko formalnego przestrzegania reguł ruchu i oznakowań drogi.

Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2003 r., III KK 61/03, OSNwSK 2003, poz. 886, że dla odpowiedzialności z tego przepisu konieczne jest ustalenie, iż sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do „postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze”

Czyn zabroniony może być popełniony przez działanie, ale także przez zaniechanie. Może to być również zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym, sprowadzające w danych warunkach zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu.

Naruszenie nie każdej zasady bezpieczeństwa w ruchu powoduje odpowiedzialność za skutki. Do takiej odpowiedzialności dochodzi tylko wówczas, gdy zachodzi związek przyczynowy między naruszeniem określonej zasady a skutkiem.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Czy policjant może zatrzymać kierującemu prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej przez kierującego pojazdem może zostać zakwalifikowane przez organ ścigania jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny.”

Wszyscy uczestnicy ruchu, czyli pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze, jak też inne osoby znajdujące się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, czyli unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Odpowiedzialność na podstawie art. 86 § 1 k.w. będzie ponosił sprawca, który przez zachowanie nienależytej ostrożności spowodował realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli groźbę wypadku drogowego czy innego niebezpieczeństwa mogącego prowadzić do kolizji drogowej. Tym bardziej wskazany sprawca będzie ponosił odpowiedzialność za spowodowanie takiej kolizji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie można wykluczyć sytuacji, iż kolizja drogowa nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W takim wypadku nie ma podstaw do przypisania odpowiedzialności na podstawie art. 86 § 1 k.w.

Odnosząc się do tematu artykułu, należy zwrócić szczególną uwagę na § 3 art. 86 k.w. wskazanego przepisu prawa, zgodnie z którym w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 (zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym) przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art.135 ust.1 p.2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym, – Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.”

Tak więc w sytuacji, kiedy funkcjonariusz Policji uzna (będzie miał uzasadnione podejrzenie), że dany sprawca popełnił wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. tj. spowodował swoim zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może dokonać zatrzymania prawa jazdy.

Samo podejrzenie oznacza, że dany organ – w tym wypadku policjant, będzie posiadał informacje, bądź dane, które pozwolą przypuszczać, że dana osoba popełniła wykroczenie.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub 502 879 552 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Postępowanie karne za ponowne przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. a zatarcie poprzedniego skazania

Poniższy artykuł został zainspirowany jednym z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie o syg. III KK 427/15.

Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była kwestia zatarcia skazania w kontekście procedowania w przedmiocie przestępstwa z art. 178 a § 4 k.k.

Wyrok Sądu Najwyższego został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 14 stycznia 2015 r. X został uznany za winnego tego, że w dniu 23 sierpnia 2014 r., będąc uprzednio prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 28 października 2011 r. , prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. W opaciu o przepis ar. 178 a § 4 k.k. Sąd wymierzył X karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższy wyrok w dniu 24 lutego 2015 r. zaskarżył obrońca oskarżonego, zarzucając mu m.in. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez nieuzasadnione przyjęcie, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie wobec oskarżonego instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w G. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację obrońcy za oczywiście bezzasadną.

Kasację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł obrońca skazanego, zarzucając mu m.in. rażącą obrazę przepisów postępowania tj. art. 440 k.p.k., art. 437 § 1 k.p.k. i art. 458 k.p.k. poprzez nieuwzględnienie z urzędu faktu zatarcia się wcześniejszych prawomocnych skazań za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. oraz 244 k.k. co w konsekwencji doprowadziło do braku zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego skazanemu czynu z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. na art. 178a § 1 k.k., a co za tym idzie orzeczenie rażąco niesprawiedliwej kary pozbawienia wolności, podczas gdy prawidłowa kwalifikacja prawna czynu pozwoliłaby na orzeczenie kary nieizolacyjnej.

Sąd Najwyższy uznając kasację za w pełni zasadną, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd II instancji.

W powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał wprost, iż: „Fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k., zaistniały w dacie wyrokowania co do czynu określonego w art. 178a § 1 k.k., uniemożliwia przyjęcie odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 178a § 4 k.k., także wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania. Prawomocność wyroku skazującego stanowi warunek konieczny do przerwania biegu terminu do zatarcia skazania za uprzedni czyn„.

Tym samym SN potwierdził jednoznacznie, iż dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 178 a § 4 k.k. konieczne jest istnienie prawomocnego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. lub art. 178 a § 4 k.k. w dacie wyrokowania przed Sądem II instancji. Oznacza to, że jeżeli prawomocne skazanie ulegało zatarciu na etapie postępowania odwoławczego, rodzi to po stronie Sądu II instancji obowiązek zmiany kwalifikacji prawnej czynu, z § 4 na § art. 178a k.k. Co istotne Sąd ma obowiązek uwzględnienia okoliczności zatarcia się skazania z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

W kontekście omawianego stanu faktycznego SN zwrócił uwagę na fakt, iż ocena okoliczności faktycznych sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa winna prowadzić do uznania, iż obydwa wcześniejsze skazania X uległy zatarciu przed procedowaniem przez Sąd II instancji, co miało miejsce 20 maja 2015 r. Zdaniem SN, Sąd Okręgowy zobligowany był – w myśl reguły intertemporalnej z art. 4 § 1 k.k. – zastosować w realiach omawianej sprawy znowelizowany w dniu 20 lutego 2015 r. przepis art. 107 § 4 k.k. – zmieniający okres zatarcia skazania na karę ograniczenia wolności z 5 do 3 lat. To powinno prowadzić Sąd do uznania iż skazanie za pierwsze przestępstwo mogło ulec zatarciu już w dniu 20 maja 2014 r. (X wykonał karę ograniczenia wolności w dniu 20 maja 2011 r. ) jednakże stało się to niemożliwe z uwagi na popełnienie przez X kolejnego przestępstwa za które został skazany w dniu 28 listopada 2011 r. na karę 6 – miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny. Wobec uiszczenia grzywny i niezarządzenia X wykonania kary pozbawienia wolności, skazanie to uległo zatarciu 5 maja 2015 r.( a wraz z nim zgodnie z regułą z art. 108 k.k. także skazanie za pierwsze przestępstwo podlegające zatarciu w dniu 20 maja 2014 r.) a więc przed wyrokowaniem przez Sądem II instancji, co z kolei winno skutkować zmianą kwalifikacji prawnej czynu skazanego z § 4 na § 1 art. 178Aa k.k.

SN podkreślił przy tym, iż takiemu rozstrzygnięciu nie stoi na przeszkodzie treść art. 108 k.k. zgodnie z którym: „Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.” SN podniósł bowiem, iż przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym- co zdaniem SN w omawianej sprawie nie nastąpiło, gdyż do prawomocnego stwierdzenia popełnienia przestępstwa mającego miejsce w dniu 23 sierpnia 2014 r. nie doszło przed dniem zatarcia skazania w dniu 5 maja 2015 r. , bowiem prawomocnie rozstrzygnął tę kwestię dopiero Sąd Okręgowy w G. w dniu 20 maja 2015 r.

Konkludując, stwierdzić zatem należy, iż popełnienie nowego przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszych skazań, nie przesądza automatycznie – w myśl reguły z art. 108 k.k. – o niemożności zatarcia się uprzednich skazań przed zatarciem nowego skazania. Przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” z art. 108 k.k. jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym.

Więcej na temat zatarcia skazania przy przestępstwie z art. 178a § 4 k.k. znajdziesz w artykule: Zatarcie skazania w trakcie procesu za jazdę po alkoholu oraz Kara za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , | 1 komentarz

Dlaczego należy sprowadzić czy pomiary badania trzeźwości kierowcy zostały wykonane przez Policję prawidłowo?

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony kwestii jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kurującego oraz kiedy wydruki z badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód potwierdzający fakt popełnienia przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu.

W związku z powyższym analizę akt sprawy powinieneś zacząć od zapoznania się z dołączonymi do protokołu badania trzeźwości wydrukami z alkomatu. Umożliwi Ci to ocenę wiarygodności tego najważniejszego dowodu w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Przy analizie akt sprawy należy zwrócić szczególną uwagę m.in. na:

 • niepewność pomiaru alkomatu
 • czas oraz objętość wydechu, czystość próby
 • czy dołączone jest świadectwo wzorcowania i czy jest aktualne
 • odstęp czasowy pomiędzy badaniami

Policja z przeprowadzonego badania alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierującego pojazdem mechanicznym sporządza protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym. Do protokołu badania trzeźwości dołączane są wydruki z alkomatu, które wskazują wynik badania trzeźwości kierującego.

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu

oraz

 • Alkometr A 2.0 stacjonarny analizator wydechu

Każdy z tych alkomatów wyposażony w urządzenie, które drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Następnie Policjant załącza je do protokołu badania trzeźwości kierującego, który znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Protokół badania trzeźwości wraz z załączonymi wydrukami jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Dlatego też ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu celem sprawdzenia czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami wskazanymi w:

 • Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r
 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii
 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem


Należy wskazać, że tylko badanie, które zostało przeprowadzone zgodnie z w/w dokumentami jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeżeli jednak badanie trzeźwości kierującego pojazdem zostało przeprowadzone niezgodnie ze wskazanymi dokumentami, wówczas zachodzi poważna wątpliwość co do wiarygodności tego dowodu.

W przypadku powstania wątpliwości w zakresie wiarygodności dowodu w postaci badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu, Sąd powinien na podstawie art. 193 par. 1 k.p.k. dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu toksykologii lub z zakresu mechaniki i budowy maszyn celem ustalenia wpływu uchybienia Funkcjonariusza Policji w sposobie przeprowadzenia badania trzeźwości na uzyskane wyniki badania trzeźwości.

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu popełnienia przestępstwa czy wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa czy wykroczenia.

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Dlaczego Policjanci nakłaniają kierowców do dobrowolnego poddania się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie dlaczego Policjanci namawiają podejrzanych o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. do dobrowolnego poddania się karze.

Otóż ciężko jest mi znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie. Być może Policjanci mają polecenie służbowe, aby namawiać podejrzanych do wyrażenia zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., być może związane jest to z tym, że w przypadku skazania w trybie art. 335 § 1 k.p.k. organy ścigania mogą ograniczyć postępowanie dowodowe, a co się z tym wiąże szybsze zakończenie postępowania przygotowawczego oraz wysłanie aktu oskarżenia do Sądu.

Wielu czytelników bloga pisze, że Policjanci mówią im na przesłuchaniu, iż jedyną możliwością uzyskania łagodnego wyroku za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jest wyrażenie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Natomiast w przypadku, gdy nie wyrażą zgody na „samoukarnie”, to w Sądzie na pewno wyrok będzie surowszy. Dlatego też wielu podejrzanych wyraża zgodę na propozycję Prokuratora.

Dopiero później po przesłuchaniu na Policji dowiadują się, że dobrowolne poddanie się karze nie jest jedyną możliwością na zakończenie postępowania karnego, a co za tym idzie mogą ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest znacznie korzystniejszym rozstrzygnięciem od wyroku skazującego.

Dlatego też pojawiają się pytania ze strony podejrzanych, dlaczego Policjanci nie informują ich na przesłuchaniu o możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego. Otóż, Policjanci nie mają takiego obowiązku. To w gestii podejrzanego leży podjęcie się aktywnej obrony i złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W artykule Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r. napisałem na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz kiedy sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Natomiast w tym miejscu przedstawię główne różnice pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym.

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne:

 • sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo – natomiast w przypadku wyroku skazującego sprawca przestępstwa w okresie próby jest osobą karną za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzania pojazdów mechanicznych lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat – w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat,

 • brak minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w przypadku wyroku skazującego minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 5.000 zł.

 

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jak przygotować się do przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego o prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Przesłuchanie sprawcy przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na Policji jest bardzo ważną czynnością procesową. To właśnie na przesłuchaniu na Policji podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących popełnionego przez niego przestępstwa. Jest to o tyle istotne, gdyż Sąd rozpoznający Twoją sprawę jeszcze przed terminem rozprawy lub posiedzenia będzie mógł poznać okoliczności popełnionego przez Ciebie czynu, Twoje właściwości i warunki osobiste, jakie konsekwencje spowoduje dla Ciebie wydanie wyroku skazującego oraz orzeczenie wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Więcej na temat jak wygląda przesłuchanie na Policji znajdziesz w artykule Jak przebiega przesłuchanie kierowcy na Policji podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Natomiast niniejszy artykuł poświęcę kwestii przygotowania się podejrzanego do przesłuchania. W pierwszej kolejności możesz przygotować sobie konspekt swoich wyjaśnień, tzn. zastanowić się nad okolicznościami, które chcesz wskazać w swoich wyjaśnieniach. W sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. powinieneś przede wszystkim skupić się na opisaniu:

 • okoliczności, w jakich prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem Twojego zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • okoliczności, które spowodowały, iż prowadziłeś samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że musisz pilnie stawić się w pracy pomimo wolnego dnia,

 • Twoje właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, na czym polega Twoja praca, czy masz kogoś na utrzymaniu,

 • do jakich celów wykorzystujesz samochód, np. praca, wożenie chorego członka rodziny na wizyty lekarskie.

Jeżeli chcesz ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego możesz już na przesłuchaniu złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Najlepiej jest przygotować dwa egzemplarze wniosku. Jeden należy złożyć Policjantowi do akt, a na drugim poprosić go o podpis i pieczątkę na potwierdzenie, że złożyłeś przedmiotowe pismo. Następnie Policjant wraz z aktami sprawy wyśle do Prokuratury złożony przez Ciebie wniosek.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

 

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda uzgadnianie kary z Prokuratorem za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Do napisania niniejszego artykułu skłoniły mnie częste pytania czytelników dotyczące przesłuchania na Policji, a mianowicie jak wygląda uzgadnianie kary przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oraz czy podejrzany będzie miał możliwość osobistego porozmawiania z Prokuratorem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż wielu podejrzanych sądzi, iż na przesłuchaniu na Policji będą mogli bezpośrednio porozmawiać z Prokuratorem i przedstawić mu argumenty przemawiające za łagodniejszym wymiarem kary. Jednakże w praktyce sytuacja wygląda odmiennie. Otóż na przesłuchaniu na Policji podejrzany nie będzie miał możliwości osobistego porozmawiania z Prokuratorem. To Policjant wykonuje telefon do Prokuratora i przekazuje podejrzanemu propozycję kary w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas Prokurator wyśle do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Natomiast gdy podejrzany nie wyrazi zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora, wówczas Prokurator kieruje do Sądu zwykły akt oskarżenia.

Należy wskazać, iż w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, minimalny okres zakazu wynosi 3 lata. Natomiast maksymalny okres zakazu wynosi 15 lat. Ponadto obligatoryjnym elementem wyroku w tym trybie jest świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w minimalnej kwocie 5.000 zł.

Jednakże musisz wiedzieć, iż nie musisz przyjmować propozycji Prokuratora jeżeli uważasz, że kara jest zbyt surowa w stosunku do okoliczności popełnionego przez Ciebie przestępstwa, jak również stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu. W sytuacji gdy nie wyrażasz zgody na dobrowolne poddanie się karze, wówczas już na przesłuchaniu możesz złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

 

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz