Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w.?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Ponadto art. 86 § 3 k.w. stwierdza, że w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”. Konstrukcja omawianego przepisu wskazuje, ze samo niezachowanie ostrożności nie jest penalizowane, konieczne jest jeszcze aby niezachowanie ostrożności skutkowało zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Zawarta w art. 86 § 3 k.w. sankcja w postaci zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny – co znaczy że jej zastosowanie jest zależne od uznania Sądu, które powstaje na podstawie analizy całokształtu okoliczności danej sprawy.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w celu wyeliminowania z ruchu drogowego osób, które za kierownicą dopuściły się naruszeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym Przesłanką od zastosowania zakazu jest istnienie znacznego prawdopodobieństwa, że dana osoba może dalej powodować zagrożenie w ruchu lądowym prowadząc pojazd w stanie po spożyciu alkoholu. Orzeczenie zakazu ma na celu zwiększenie dolegliwości sankcji karnej i odstraszenie od popełniania podobnych wykroczeń w przyszłości.

Na gruncie kodeksu wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów zgodnie z art. 29 § 1 k.w. można orzec na okres od 6 miesięcy do 3 lat i wymierza się go w miesiącach i latach. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określi jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy.

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Na czym polega wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym z art. 86 § 1 k.w.?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Na podstawie powyższego przepisu przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, które opiera się zarówno na skodyfikowanych, jak i nieskodyfikowanych wprost zasadach zapewniających to bezpieczeństwo jego uczestnikom.

Co więcej, art. 86 § 2 k.w. przedstawia typ kwalifikowany wykroczenia, polegający na tym, że sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1, będąc w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Zagrożenie karne w tym wypadku obejmuje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnę.

Wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym z art. 86 § k.w. polega na niezachowaniu należytej ostrożności, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do takich zachowań należą m.in. spowodowanie kolizji drogowej, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym. Co więcej, zasada zachowania należytej ostrożności jest wymagana szczególnie przy przejazdach przez skrzyżowanie, przy wyprzedzaniu, omijaniu. Ponadto przez pryzmat powyższego przepisu wskazać należy również zasadę ograniczonego zaufania, która podpowiada zachowanie szczególnej ostrożności w różnych sytuacjach, nie tylko formalnego przestrzegania reguł ruchu i oznakowań drogi.

Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2003 r., III KK 61/03, OSNwSK 2003, poz. 886, że dla odpowiedzialności z tego przepisu konieczne jest ustalenie, iż sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do „postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze”

Czyn zabroniony może być popełniony przez działanie, ale także przez zaniechanie. Może to być również zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym, sprowadzające w danych warunkach zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu.

Naruszenie nie każdej zasady bezpieczeństwa w ruchu powoduje odpowiedzialność za skutki. Do takiej odpowiedzialności dochodzi tylko wówczas, gdy zachodzi związek przyczynowy między naruszeniem określonej zasady a skutkiem.

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Czy policjant może zatrzymać kierującemu prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej przez kierującego pojazdem może zostać zakwalifikowane przez organ ścigania jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny.”

Wszyscy uczestnicy ruchu, czyli pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze, jak też inne osoby znajdujące się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, czyli unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Odpowiedzialność na podstawie art. 86 § 1 k.w. będzie ponosił sprawca, który przez zachowanie nienależytej ostrożności spowodował realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli groźbę wypadku drogowego czy innego niebezpieczeństwa mogącego prowadzić do kolizji drogowej. Tym bardziej wskazany sprawca będzie ponosił odpowiedzialność za spowodowanie takiej kolizji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie można wykluczyć sytuacji, iż kolizja drogowa nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W takim wypadku nie ma podstaw do przypisania odpowiedzialności na podstawie art. 86 § 1 k.w.

Odnosząc się do tematu artykułu, należy zwrócić szczególną uwagę na § 3 art. 86 k.w. wskazanego przepisu prawa, zgodnie z którym w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 (zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym) przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art.135 ust.1 p.2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym, – Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.”

Tak więc w sytuacji, kiedy funkcjonariusz Policji uzna (będzie miał uzasadnione podejrzenie), że dany sprawca popełnił wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. tj. spowodował swoim zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może dokonać zatrzymania prawa jazdy.

Samo podejrzenie oznacza, że dany organ – w tym wypadku policjant, będzie posiadał informacje, bądź dane, które pozwolą przypuszczać, że dana osoba popełniła wykroczenie.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub 502 879 552 

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Kto może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy na czym polega wprowadzona w dniu 18 maja 2015 r. instytucja skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia kto może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej.

Z nagrania dowiecie się, iż wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową mogą złożyć zarówno osoby, wobec których wyrok uprawomocnił się po dniu 18 maja 2015 r., jak również osoby, wobec których wyrok uprawomocnił się przed dniem 18 maja 2015 r.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia kiedy skazany może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykule:

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , | Skomentuj

Czy w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową?

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia czy w przypadku orzeczenia przez Sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. jest możliwość złożenia wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się, że zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w. w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. (tj. dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych) wykonywanego przez okres co najmniej 10 lat, skazany może złożyć wniosek o tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny omawia kwestię skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku dożywotniego zakazu.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykule:

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy na czym polega instytucja uregulowana w art. 182a k.k.w. a mianowicie dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową. (czyt. więcej Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia, jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku skazanego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się m.in., że Sąd może zastosować omawianą instytucję jeżeli:

  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub § 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

  • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny szczegółowo omawia w/w przesłanki.

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Który Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. (czyt. więcej Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia, do którego Sądu należy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową

Z nagrania dowiecie się, m.in. iż Sądem właściwym do złożenia wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny omawia właściwość Sądu w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową.

 

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się, że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Sądu I instancji, który wydał wyrok. Jeżeli Sąd przychyli się do Twojego wniosku, wówczas odpis takiego postanowienia przesyła do wydziału komunikacji. Następnie musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po:

  • dokument prawa jazdy w przypadku, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku.

lub

  • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż rok.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia krok po kroku procedurę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykułach:

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych pop rzez założenie blokady alkoholowej?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokady alkoholowej?

Niniejszy artykuł rozpocznie cykl nagrań dotyczących przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i § 4 k.k. oraz wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W filmach, które będą umieszczane na stronie zatrzymaneprawojazdy.pl, będziemy w przejrzysty sposób omawiać najważniejsze kwestie dotyczące tematyki bloga oraz będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane przez czytelników bloga pytania.

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia na czym polega instytucja uregulowana w art. 182a k.k.w. a mianowicie dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiesz się jakie warunki muszą zostać spełnione, abyś mógł złożyć wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, tj.:

  1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,

  2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

  3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia na czym polega tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule:

Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Postępowanie karne za ponowne przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. a zatarcie poprzedniego skazania

Poniższy artykuł został zainspirowany jednym z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie o syg. III KK 427/15.

Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była kwestia zatarcia skazania w kontekście procedowania w przedmiocie przestępstwa z art. 178 a § 4 k.k.

Wyrok Sądu Najwyższego został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 14 stycznia 2015 r. X został uznany za winnego tego, że w dniu 23 sierpnia 2014 r., będąc uprzednio prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 28 października 2011 r. , prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. W opaciu o przepis ar. 178 a § 4 k.k. Sąd wymierzył X karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższy wyrok w dniu 24 lutego 2015 r. zaskarżył obrońca oskarżonego, zarzucając mu m.in. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez nieuzasadnione przyjęcie, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie wobec oskarżonego instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w G. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację obrońcy za oczywiście bezzasadną.

Kasację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł obrońca skazanego, zarzucając mu m.in. rażącą obrazę przepisów postępowania tj. art. 440 k.p.k., art. 437 § 1 k.p.k. i art. 458 k.p.k. poprzez nieuwzględnienie z urzędu faktu zatarcia się wcześniejszych prawomocnych skazań za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. oraz 244 k.k. co w konsekwencji doprowadziło do braku zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego skazanemu czynu z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. na art. 178a § 1 k.k., a co za tym idzie orzeczenie rażąco niesprawiedliwej kary pozbawienia wolności, podczas gdy prawidłowa kwalifikacja prawna czynu pozwoliłaby na orzeczenie kary nieizolacyjnej.

Sąd Najwyższy uznając kasację za w pełni zasadną, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd II instancji.

W powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał wprost, iż: „Fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k., zaistniały w dacie wyrokowania co do czynu określonego w art. 178a § 1 k.k., uniemożliwia przyjęcie odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 178a § 4 k.k., także wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania. Prawomocność wyroku skazującego stanowi warunek konieczny do przerwania biegu terminu do zatarcia skazania za uprzedni czyn„.

Tym samym SN potwierdził jednoznacznie, iż dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 178 a § 4 k.k. konieczne jest istnienie prawomocnego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. lub art. 178 a § 4 k.k. w dacie wyrokowania przed Sądem II instancji. Oznacza to, że jeżeli prawomocne skazanie ulegało zatarciu na etapie postępowania odwoławczego, rodzi to po stronie Sądu II instancji obowiązek zmiany kwalifikacji prawnej czynu, z § 4 na § art. 178a k.k. Co istotne Sąd ma obowiązek uwzględnienia okoliczności zatarcia się skazania z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

W kontekście omawianego stanu faktycznego SN zwrócił uwagę na fakt, iż ocena okoliczności faktycznych sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa winna prowadzić do uznania, iż obydwa wcześniejsze skazania X uległy zatarciu przed procedowaniem przez Sąd II instancji, co miało miejsce 20 maja 2015 r. Zdaniem SN, Sąd Okręgowy zobligowany był – w myśl reguły intertemporalnej z art. 4 § 1 k.k. – zastosować w realiach omawianej sprawy znowelizowany w dniu 20 lutego 2015 r. przepis art. 107 § 4 k.k. – zmieniający okres zatarcia skazania na karę ograniczenia wolności z 5 do 3 lat. To powinno prowadzić Sąd do uznania iż skazanie za pierwsze przestępstwo mogło ulec zatarciu już w dniu 20 maja 2014 r. (X wykonał karę ograniczenia wolności w dniu 20 maja 2011 r. ) jednakże stało się to niemożliwe z uwagi na popełnienie przez X kolejnego przestępstwa za które został skazany w dniu 28 listopada 2011 r. na karę 6 – miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny. Wobec uiszczenia grzywny i niezarządzenia X wykonania kary pozbawienia wolności, skazanie to uległo zatarciu 5 maja 2015 r.( a wraz z nim zgodnie z regułą z art. 108 k.k. także skazanie za pierwsze przestępstwo podlegające zatarciu w dniu 20 maja 2014 r.) a więc przed wyrokowaniem przez Sądem II instancji, co z kolei winno skutkować zmianą kwalifikacji prawnej czynu skazanego z § 4 na § 1 art. 178Aa k.k.

SN podkreślił przy tym, iż takiemu rozstrzygnięciu nie stoi na przeszkodzie treść art. 108 k.k. zgodnie z którym: „Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.” SN podniósł bowiem, iż przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym- co zdaniem SN w omawianej sprawie nie nastąpiło, gdyż do prawomocnego stwierdzenia popełnienia przestępstwa mającego miejsce w dniu 23 sierpnia 2014 r. nie doszło przed dniem zatarcia skazania w dniu 5 maja 2015 r. , bowiem prawomocnie rozstrzygnął tę kwestię dopiero Sąd Okręgowy w G. w dniu 20 maja 2015 r.

Konkludując, stwierdzić zatem należy, iż popełnienie nowego przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszych skazań, nie przesądza automatycznie – w myśl reguły z art. 108 k.k. – o niemożności zatarcia się uprzednich skazań przed zatarciem nowego skazania. Przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” z art. 108 k.k. jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym.

Więcej na temat zatarcia skazania przy przestępstwie z art. 178a § 4 k.k. znajdziesz w artykule: Zatarcie skazania w trakcie procesu za jazdę po alkoholu oraz Kara za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , | 1 komentarz