Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej? 5 (24)

Z tego artykułu Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję – co dalej? dowiesz się:

 • za co Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?
 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?
 • kto podejmuje decyzję, czy zatrzymać prawo jazdy: Policjant, Prokurator czy Sąd?
 • czy Sąd może uchylić zatrzymanie prawa jazdy przez Policję?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?
 • jak złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy?
 • czym się różni zatrzymanie prawa jazdy od zakazu prowadzenia pojazdów?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?

Do zatrzymania kierowcy prawa jazdy przez Policję dochodzi najczęściej w następujących przypadkach:

 • zatrzymanie prawa jazdy za alkohol lub narkotyki, a więc za popełnienie przestępstwa albo wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego, np. samochodu czy motocykla pod wpływem alkoholu lub narkotyków – art.178a k.k.
 • zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego – art.177 k.k.
 • zabranie prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej – art.86 k.w.
 • odebranie prawa jazdy za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym– art.86 k.w.

Utrata prawa jazdy za alkohol

Za kierowanie pojazdem mechanicznym, np. samochodem lub motocyklem po alkoholu Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Art.  135 ust.1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym [Zatrzymanie prawa jazdy] Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu

Sformułowanie zatrzyma prawo jazdy oznacza, że w razie zatrzymania kierowcy na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu Policjant musi, tzn. nie może, ale musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Więcej o odebraniu prawa jazdy za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol”.

Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego

Za spowodowanie wypadku drogowego Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy na podstawie art.135 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Art.  135 ust.2  Ustawy Prawo o ruchu drogowym [Zatrzymanie prawa jazdy] Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Sformułowanie Policjant może zatrzymać prawo jazdy oznacza, że za spowodowanie wypadku Policjant nie musi, ale może zabrać kierowcy dokument prawa jazdy ( a więc inaczej niż w przypadku kierowania samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków, kiedy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy)

Policjant powinien zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku tylko wówczas, gdy dotychczasowy sposób jazdy samochodem przez kierowcę i okoliczności wypadku prowadzą do wniosku, że dalsze prowadzenie samochodu przez kierowcę zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Więcej o zabraniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego dowiesz się po przeczytaniu artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego”.

Odebranie prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej

Za spowodowanie kolizji drogowej Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy na podstawie art.135 ust.2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podobnie, jak za spowodowanie wypadku drogowego Policjant może, ale nie musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za doprowadzenie do kolizji drogowej.

Policjant powinien zatrzymać kierowcy, który spowodował kolizję, prawo jazdy tylko wówczas, gdy dalsze prowadzenie samochodu przez kierowcę stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową” oraz Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję”

Zabranie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy również wtedy, gdy kierowca na skutek naruszenia zasad ruchu drogowego stworzył bezpośrednie i realne zagrożenie w ruchu drogowym, choć nie doszło ani do wypadku, ani do kolizji drogowej.

Podstawą prawną zatrzymania kierowcy prawa jazdy za wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym jest, tak samo jak za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej, art.135 ust.2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu „Utrata prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej?

Procedura zatrzymania dokumentu prawa jazdy jest podobna zarówno w przypadku zabrania kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego, kolizji drogowej czy kierowanie samochodem po alkoholu.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?
 • kto podejmuje decyzję o zwrocie albo zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy: Policja, Prokurator czy Sąd?
 • jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane przez Policję?
 • jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję – co dalej się dzieje z prawem jazdy?

Zacznijmy od tego, że Policjant jest uprawniony tylko i wyłącznie do przeprowadzenia czynności faktycznej, tj. faktycznego zatrzymania kierowcy prawa jazdy za pokwitowaniem. Od 05 grudnia 2020r. zatrzymanie kierowcy prawa jazdy przez Policję następuje poprzez wpis o zatrzymaniu prawa jazdy w ewidencji kierowców. Policjant nie jest uprawniony do podjęcia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kto podejmuje decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy?

Decyzję: zatrzymać kierowcy prawo jazdy czy nakazać jego zwrot kierowcy podejmuje:

 • Prokurator – jeśli Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k.czy kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z art.178a k.k.
 • Sąd – jeśli Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy za wykroczenie drogowe, np. spowodowanie kolizji z art.86 k.w., czy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 k.w.

Co robi Policjant po zatrzymaniu prawa jazdy?

Policjant przekazuje zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy Prokuratorowi (w sprawie o przestępstwo) albo Sądowi (w sprawie o wykroczenie) w terminie 7 dni od daty jego odebrania.

Prokurator albo Sąd ma w terminie 14 dni od przekazania z Policji dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym:

 • zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję

albo

 • nie uwzględnia wniosku Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane prawo jazdy

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Postanowienie Prokuratora albo Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne.

Prokurator albo Sąd przesyła odpis wydanego postanowienia kierowcy, któremu Policjant odebrał dokument prawa jazdy. Kierowca, którego dotyczy postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy ma prawo zaskarżyć ta decyzję w drodze zażalenia.

Do kiedy trzeba złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym Prokuratora albo Sądu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania postanowienia.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy złożone po terminie nie zostanie rozpoznane. Jeżeli kierowca nie złożył zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w ciągu 7 dni od jego otrzymania, wówczas powinien złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, dołączając do wniosku zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

Do kogo złożyć zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy należy złożyć:

 • do Sądu Rejonowego właściwego dla prowadzenia sprawy, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • bezpośrednio do Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie – gdy kierowca skarży postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Sąd rozpoznaje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Jeżeli Sąd uwzględni zażalenie złożone na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, wówczas nakazuje jego zwrot skarżącemu, tj. kierowcy, któremu Policja odebrała dokument prawa jazdy.

Jeżeli Sąd nie uwzględni zażalenia wówczas utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Postanowienie Sądu o oddaleniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest prawomocne, tzn. nie przysługuje od niego zażalenie.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Sąd może zwrócić kierowcy zatrzymane prawo jazdy?

Kierowca może w każdym czasie w trakcie postępowania o przestępstwo albo wykroczenie drogowe (gdy pojawią się nowe okoliczności, nowe argumenty przemawiające za zwróceniem kierowcy dokumentu prawa jazdy) składać kolejne wnioski o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy. Za każdym razem postanowienie o oddaleniu wniosku o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne zażaleniem.

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej krok po kroku

Dla pełnej jasności przedstawiam poniżej poszczególne czynności podejmowane po zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy:

 1. zatrzymanie kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję za pokwitowaniem za przestępstwo albo wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 2. przekazanie przez Policję  w ciągu 7 dni odebranego dokumentu prawa jazdy do Prokuratora (za przestępstwo) albo Sądu (za wykroczenie) – przy czym pamiętajcie, że od 5 grudnia 2020r. zatrzymanie prawa jazdy następuje elektronicznie – poprzez wpis do ewidencji kierowców
 3. w tym momencie kierujący powinien złożyć wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy i orzeczenie zwrotu prawa jazdy
 4. wydanie przez Prokuratora lub Sądu w terminie 14 dni postanowienia o zwrocie kierowcy odebranego dokumentu albo o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania karnego o przestępstwo albo wykroczenie drogowe
 5. w tym momencie kierowca powinien złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie o zatrzymania prawa jazdy – w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy
 6. rozpoznanie przez Sąd zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, a w konsekwencji utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia albo nakazanie  zwrotu dokumentu prawa jazdy.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane prze Policję?

Kierowca, który chce odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję powinien:

 • złożyć do Sądu lub Prokuratora wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję – od razu po przekazaniu przez Policje do Prokuratury albo Sądu informacji o zatrzymaniu prawa jazdy
 • złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli Prokurator albo Sąd uwzględni wniosek Policji i wyda postanowienie o zatrzymanie prawa jazdy
 • złożyć ponownie wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy w trakcie sprawy o przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – jeżeli po zatrzymaniu prawa jazdy pojawiły się nowe okoliczności uzasadniające zwrot prawa jazdy albo okres zatrzymania prawa jazdy przekracza przewidywany okres zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy ma charakter tymczasowy – na czas trwania postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. To ostatecznie Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne decyduje, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo albo wykroczenie. To również Sąd w wyroku skazującym – w razie uznania kierowcy za winnego zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia – decyduje, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej o zakazie prowadzenia pojazdów przeczytasz w artykułach:

O skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów przeczytasz w artykułach:

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie wypadku, zatrzymane prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy | Otagowano , , , , , , , | 166 komentarzy

Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy 0 (0)

Z tego artykułu „Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy” dowiesz się:

 • na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
 • co grozi za spowodowanie wypadku drogowego?
 • dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego co to takiego?
 • kiedy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie wypadku drogowego?
 • czy warto pójść do adwokata przed dobrowolnym poddaniem się karze za wypadek drogowy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym osoba inna niż sprawca wypadku zginęła, albo odniosła obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni.

Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego to przestępstwo opisane w art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego polegające na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna niż sprawca wypadku osoba zginęła albo odniosła obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni.

Więcej o tym, czym jest wypadek drogowy i jak odróżnić kolizję drogową od wypadku drogowego przeczytasz w artykule Czym się różni kolizja i wypadek drogowy?

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Za spowodowanie śmiertelnego lub ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego, a więc takiego, w którym inna osoba poniosła śmierć, albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat oraz grzywna i obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego opisanego w art.177 par. 1 Kodeksu karnego kierowcy grozi kara pobawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat oraz grzywna i obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Więcej o tym, co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego przeczytasz w artykułach:

Warunkowe umorzenie sprawy karnej o wypadek drogowy

W sprawie o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu karnego Sąd może odstąpić od skazania kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku i warunkowo umorzyć postępowanie karne.

Z tego powodu kierowca, który spowodował zwykły wypadek drogowy powinien złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowanie karne zamiast dobrowolnie poddawać się karze za spowodowanie wypadku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego jest korzystniejsze od dobrowolnego poddania się karze, gdyż kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo – zachowuje tzw. czystą kartę karną.

Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy, nawet na samą karę grzywny oznacza dla kierowcy wpis w Krajowym Rejestrze Karnym i utratę czystej karty karnej.

Warunkowe umorzenie sprawy o śmiertelny lub ciężki wypadek drogowy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest możliwe w sprawie o przestępstwo spowodowania ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego, to jest takiego wypadku, w którym inna osoba zginęła, albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Z tego powodu kierowca, który spowodował ciężki lub śmiertelny wypadek drogowy nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dobrowolne poddanie się karze za ciężki lub śmiertelny wypadek drogowy może być korzystne, jeśli kara uzgodniona z Prokuratorem nie jest zbyt surowa, w szczególności gdy nie zawiera zakazu prowadzenia pojazdów.

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego to porozumienie zawarte pomiędzy kierowcą – sprawcą wypadku drogowego a Prokuratorem co do kary za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

W razie dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy Prokurator wysyła do Sądu zamiast aktu oskarżenia albo wraz z aktem oskarżenia wniosek o skazanie kierowcy – sprawcy wypadku na uzgodnioną karę bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Po wpłynięciu aktu oskarżenia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy Sąd wyznacza posiedzenie, o którym zawiadamia Prokuratora, kierowcę oskarżonego o spowodowanie wypadku i jego obrońcę oraz osobę pokrzywdzoną w wypadku drogowym.

Jeśli kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego podtrzymuje wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek i nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, wówczas Sąd może wydać wyrok skazujący kierowcę na karę uzgodnioną wcześniej z Prokuratorem.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za wypadek na Policji ?

W sprawach o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego dochodzenie prowadzi Policja pod nadzorem Prokuratora – dlatego dobrowolne poddanie się karze odbywa się na Policji.

W sprawach o spowodowanie śmiertelnego lub ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego śledztwo prowadzi Prokuratura – dlatego do dobrowolnego poddania się karze dochodzi w Prokuraturze. Zdarza się jednak, że Prokurator zleca Policji przesłuchanie kierowcy – sprawcy wypadku drogowego, a wówczas dobrowolne poddanie się karze może odbyć się na Policji.

Do dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy, a więc do uzgodnienia kary za przestępstwo spowodowania wypadku pomiędzy kierowcą – sprawcą wypadku a Prokuratorem najczęściej dochodzi podczas przesłuchania kierowcy na Policji lub w Prokuraturze.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego, wówczas w czasie przesłuchania Policjant albo Prokurator proponuje kierowcy dobrowolne poddanie się karze.

Jeśli kierowca zgadza się na zaproponowaną przez Prokuratora karę za spowodowanie wypadku drogowego wówczas:

 • Policjant lub Prokurator wpisuje do protokołu przesłuchania oświadczenie kierowcy, w którym kierowca wyraża zgodę na skazanie za popełnione przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na karę uzgodnioną z Prokuratorem
 • Prokurator wysyła do Sądu wniosek o skazanie kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego na karę uzgodnioną z kierowcą, który spowodował wypadek
 • Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za spowodowanie wypadku na uzgodnioną z Prokuratorem karę

Sąd zawiadamia o posiedzeniu wyznaczonym w celu rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego:

 • kierowcę oskarżonego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego
 • obrońcę kierowcy oskarżonego o wypadek
 • Prokuratora
 • pokrzywdzonego, a więc osobę, która odniosła w wypadku obrażenia ciała, albo osobę najbliższą dla pokrzywdzonego, który zmarł na skutek wypadku

Sąd może uwzględnić wniosek Prokuratora o wydanie wyroku skazującego wobec kierowcy oskarżonego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jeśli:

 • kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego nie cofnął zgody na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy
 • pokrzywdzony nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się karze za wypadek drogowy uzgodnionej między kierowcą a Prokuratorem

Co zrobić gdy Policjant proponuje dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Zawsze warto poznać propozycję, a więc karę, jaką Policjant lub Prokurator proponuje jako dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy.

Na pytanie Policjanta, czy chce się dobrowolnie poddać karze, kierowca powinien zapytać, jaką karę proponuje mu Policjant.

Po wysłuchaniu kary zaproponowanej przez Policjanta za spowodowanie wypadku drogowego, kierowca powinien powiedzieć Policjantowi, że za 3 dni da mu odpowiedź. Nie należy poddawać się presji. Sprawa karna o spowodowanie wypadku drogowego to nie zakup butów w Internecie. Zawsze warto pomyśleć, a najlepiej umówić się na wizytę do Adwokata, by przedyskutować wszystkie za i przeciw poddaniu się karze za wypadek drogowy.

Warunkowe umorzenie postepowania za wypadek drogowy jest lepsze niż dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Czy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca, który zgodził się na Policji lub w Prokuraturze na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Do kiedy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy najpóźniej na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem rozpoznania wniosku Prokuratora o dobrowolne poddanie się karze.

Kierowca, który poddał się dobrowolnie karze za spowodowanie wypadku drogowego podczas przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze na jeden z dwóch sposobów:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – oświadczenie o wycofaniu zgody na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy
 • ustnie – podczas posiedzenia Sąd wyznaczonego w celu rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy na uzgodnioną z nim karę za spowodowanie wypadku drogowego

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy w Sądzie?

Kierowca, który nie skorzystał z dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego na Policji lub w Prokuraturze może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy bezpośrednio w Sądzie, po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

albo

 • ustnie – do protokołu rozprawy w czasie składania wyjaśnień w Sądzie

Sąd może uwzględnić wniosek kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego jeśli Prokurator i Pokrzywdzony nie sprzeciwią się uwzględnieniu wniosku kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za wypadek.

Do kiedy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego najpóźniej do zakończenia składania pierwszych wyjaśnień na rozprawie sądowej.

Czy Sąd może się nie zgodzić na dobrowolne podanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego?

Sąd może nie wyrazić zgody na wniosek Prokuratora lub kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Sąd może uzależnić wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego od zmiany kary.

dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Przykład: Sąd może poinformować kierowcę oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze przez kierowcę pod warunkiem nałożenia na kierowcę obowiązku zapłaty na rzecz pokrzywdzonego np. 2000 zł. tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.

Przykład: Sąd może oznajmić kierowcy, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku, jeśli kierowca zgodzi się na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Czy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie wypadku?

Z dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego warto skorzystać, gdy:

 • kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego
 • kierowca nie chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, bo nie zależy mu na niekaralności za przestępstwo, albo nie może (np. jest oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym)
 • kara uzgodniona z Prokuratorem nie jest zbyt surowa, w szczególności nie zawiera zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie są zalety dobrowolnego poddania się karze w sprawie o wypadek drogowy?

Podstawową zaletą dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy jest szybkie i proste zakończenie sprawy karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na jednym posiedzeniu, bez konieczności stawiennictwa w Sądzie.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za spowodowanie wypadku drogowego podczas przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze:

 • zostanie zawiadomiony przez Sąd o terminie posiedzenia celem rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na karę uzgodnioną z Prokuratorem
 • nie musi się stawiać na posiedzenie Sądu celem rozpoznania wniosku Prokuratora o dobrowolne poddanie się karze

Innymi słowy, jeśli kierowca uzgodnił z Prokuratorem karę za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, to sprawa może się zakończyć na jednym posiedzeniu Sądu, na które kierowca może, ale nie musi się stawić.

Jakie są wady dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy?

Trudno mówić o wadach dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Nikt przecież kierowcy nie zmusza, by wyraził zgodę na karę zaproponowaną przez Prokuratora. Zdarza się wprawdzie, że Policjant nakłaniając kierowcę do dobrowolnego poddania się karze zapewnia go (nie zawsze zgodnie z prawdą), że to najlepsza opcja, a zaproponowana kara jest łagodniejsza od tej, jaką usłyszy w Sądzie, to jednak kierowca decyduje czy na zaproponowaną karę się zgodzić czy nie.

Jeśli kierowca wyraził zgodę na Policji lub w Prokuraturze na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego, a potem zmienił zdanie, wówczas może cofnąć zgodę na skazanie, a więc wycofać się z dobrowolnego poddania się karze.

Główną wadą dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest pozbawienie się możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W sprawach karnych o zwykły wypadek drogowy z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego Sąd może wydać wobec kierowcy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Dzięki temu kierowca pozostaje osobą nie karaną za przestępstwo – zachowuje czystą kartę karną. Tymczasem dobrowolne poddanie się karze, nawet najłagodniejszej, czyli karze grzywny oznacza zgodę na wyrok skazujący, a w konsekwencji karalność i wpis do Krajowego Rejestru Karnego.

Dlatego w sprawach o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego zawsze warto, zamiast dobrowolnego poddania się karze, złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Drugą wadą dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego jest ograniczenie możliwości zaskarżenia przez kierowcę wyroku skazującego w drodze apelacji.

Apelacja od wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego zapadłego na skutek dobrowolnego poddania się karze przez kierowcę nie może zostać oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych ani na zarzucie niewspółmierności kary i środków karnych.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za wypadek drogowy nie może później zaskarżyć wyroku skazującego go na karę uzgodnioną z Prokuratorem zarzucając wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych albo surowość kary lub środka karnego.

Przykład: kierowca skazany za wypadek drogowy w wyniku dobrowolnego poddania się karze na 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów nie może później zaskarżyć wyroku zarzucając w apelacji, że zakaz prowadzenia pojazdów jest zbyt surową dolegliwością w stosunku do popełnionego przestępstwa spowodowania wypadku drogowego

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, dobrowolne poddanie się karze, dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Dobrowolne poddanie się karze za kolizję 0 (0)

Z tego artykułu „Dobrowolne poddanie się karze za kolizję” dowiesz się:

 • co to jest kolizja drogowa?
 • na czym polega dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej?
 • jak wygląda dobrowolne poddanie się karze w sprawie o kolizję drogową?
 • czy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie kolizji?
 • kiedy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie kolizji?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym nikt, poza sprawcą kolizji, nie odniósł obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie polegające na stworzeniu zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w którym nikt poza sprawcą nie odniósł obrażeń ciała, albo wprawdzie odniósł obrażenia ciała ale na okres do 7 dni.

Więcej o tym, czym jest kolizja drogowa i jak odróżnić kolizję drogową od wypadku drogowego przeczytasz w artykule Czym się różni kolizja i wypadek drogowy?

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie drogowe z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, za które sprawcy kolizji grozi grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej o tym, co grozi za spowodowanie kolizji drogowej oraz o zatrzymaniu prawa jazdy i zakazie prowadzenia pojazdów za kolizję drogową przeczytasz w artykułach:

Co to jest dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej to porozumienie zawarte pomiędzy kierowcą – obwinionym o spowodowanie kolizji drogowej a Policją co do kary za popełnienie wykroczenia spowodowania kolizji drogowej.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za kolizję na Policji?

Do uzgodnienia kary za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej pomiędzy kierowcą – obwinionym a Policją – oskarżycielem może dojść podczas przesłuchania kierowcy na Policji.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas w czasie przesłuchania Policjant proponuje kierowcy wymierzenie kary za popełnione przez kierowcę wykroczeniewykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Jeśli kierowca zgadza się na zaproponowaną przez Policję karę za spowodowanie kolizji, wówczas:

 • Policjant wpisuje do protokołu przesłuchania oświadczenie kierowcy, w którym kierowca wyraża zgodę na skazanie za popełnione wykroczenie spowodowania kolizji drogowej na karę uzgodnioną z Policją
 • Policja wysyła do Sądu wniosek o skazanie kierowcy za spowodowanie kolizji na karę uzgodnioną z kierowcą, który spowodował kolizję
 • Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za spowodowanie kolizji na uzgodnioną z Policją karę

Sąd zawiadamia o posiedzeniu wyznaczonym w celu rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej:

 • kierowcę obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej
 • obrońcę obwinionego
 • Policję – oskarżyciela publicznego
 • pokrzywdzonego, jeśli pokrzywdzony przystąpił do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Sąd może uwzględnić wniosek Policji o skazanie kierowcy obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, jeśli:

 • kierowca obwiniony o spowodowanie kolizji nie cofnął zgody na skazanie za kolizję drogową na karę uzgodnioną z Policją
 • pokrzywdzony, który przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy nie sprzeciwił się wnioskowi Policji o skazanie kierowcy – sprawcy kolizji drogowej o skazanie kierowcy na uzgodnioną z Policją karę.

Czy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze złożoną na Policji?

Kierowca, który zgodził się na Policji na dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Do kiedy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Kierowca może wycofać się z dobrowolnego poddania się karze za kolizję, to jest cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji najpóźniej na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem rozpoznania wniosku Policji o dobrowolne poddanie się karze.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za kolizję w Sądzie?

Kierowca, który nie skorzystał z dobrowolnego poddania się karze za kolizję na Policji może złożyć wniosek o skazanie za wykroczenie spowodowania kolizji bezpośrednio do Sądu, po wpłynięciu do Sądu akt sprawy o wykroczenie spowodowania kolizji z Policji.

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej

albo

 • ustnie – do protokołu rozprawy w czasie składania wyjaśnień w Sądzie

Sąd może uwzględnić wniosek kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej jeśli:

 • Policja – oskarżyciel publiczny nie sprzeciwia się uwzględnieniu wniosku kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za kolizję
 • pokrzywdzony, który przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy nie sprzeciwia się wnioskowi kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej

Do kiedy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej najpóźniej do zakończenia składania pierwszych wyjaśnień na rozprawie sądowej.

Czy Sąd może się nie zgodzić na dobrowolne podanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej?

Sąd może nie wyrazić zgody na wniosek Policji lub kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej.

Sąd może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek o dobrowolne poddanie się karze złożony przez Policję lub kierowcę od zmiany kary.

dobrowolne poddanie się karze za kolizję

Przykład: Sąd może poinformować Policję i kierowcę obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze przez kierowce pod warunkiem zwiększenia zaproponowanej kary grzywny z 1000 zł. do np. 1500 zł.

Przykład: Sąd może oznajmić Policji i kierowcy, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej od zmiany wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję na 6 miesięcy

Czy warto dobrowolnie poddać się karze za kolizje drogową?

Z dobrowolnego poddania się karze za kolizję drogową warto skorzystać, gdy kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej i jednocześnie zgadza się z karą zaproponowaną przez Policję.

Nie warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, jeśli kara zaproponowana przez Policję jest zbyt surowa, np. obejmuje zakaz prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie są zalety dobrowolnego poddania się karze w sprawie o kolizję drogową?

Główną zaletą dobrowolnego poddania się karze za kolizję drogową jest szybkie i proste zakończenie sprawy karnej o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej.

Kierowca, który dobrowolnie podda się karze za kolizję drogową podczas przesłuchania na Policji:

 • zostanie zawiadomiony przez Sąd o terminie posiedzenia celem rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za wykroczenie drogowe spowodowania kolizji drogowej na karę uzgodnioną z Policją
 • nie musi się stawiać na posiedzenie Sądu celem rozpoznania wniosku Policji o dobrowolne poddanie się karze

Jakie są wady dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej?

Trudno mówić o wadach dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej. Koniec końców kierowca podejmuje świadomą decyzję czy zgadza się na karę zaproponowaną przez Policję za kolizję drogową.

Jeśli kierowca wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze za kolizję, a potem zmienił zdanie, wówczas może cofnąć zgodę na skazanie, a więc wycofać się z dobrowolnego poddania się karze.

Doradzam natomiast skonsultować karę zaproponowaną przez Policję z Adwokatem, by dowiedzieć się, czy kara zaproponowana przez Policję w ramach dobrowolnego poddania się karze jest korzystna dla kierowcy obwinionego o spowodowanie kolizji.

Jedyną wadą dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej jest ograniczenie możliwości zaskarżenia przez kierowce wyroku skazującego w drodze apelacji.

Apelacja od wyroku skazującego za spowodowanie kolizji drogowej zapadłego na skutek dobrowolnego poddania się karze przez kierowcę nie może zostać oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych ani na zarzucie niewspółmierności kary i środków karnych.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za kolizję drogową nie może później zaskarżyć wyroku skazującego go na karę uzgodnioną z Policję zarzucając wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych albo surowość kary lub środka karnego.

Przykład: kierowca skazany za kolizję drogową w wyniku dobrowolnego poddania się karze na 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów nie może później zaskarżyć wyroku zarzucając w apelacji, że zakaz prowadzenia pojazdów jest zbyt surową dolegliwością w stosunku do popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji drogowej..

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, dobrowolne poddanie się karze, dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu 5 (1)

Z tego artykułu „Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu” dowiesz się:

 • jak wygląda przesłuchanie na Policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 • ile się czeka na wezwanie na Policję po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • w jaki sposób Policja wzywa kierowcę na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu?
 • czy na przesłuchanie na Policji w sprawie o jazdę po alkoholu można przyjść z Adwokatem?
 • jak wygląda przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu?
 • jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Wezwanie na przesłuchanie na Policji po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Pierwszą czynnością po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol jest wezwanie kierowcy na Policję celem przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego

W jaki sposób Policja wzywa kierowce na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Policja wzywa kierowcę zatrzymanego na prowadzeniu samochodu po alkoholu na przesłuchanie w jeden z następujących sposobów:

 • wręczenie wezwania kierowcy na przesłuchanie na Policji od razu po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy – Policjant wystawia i wręcza kierowcy pisemne wezwanie na przesłuchanie na Policji od razu po zakończeniu badania trzeźwości i zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. W wezwaniu znajduje się informacja o dacie – dniu i godzinie przesłuchania oraz Komisariacie Policji, do którego ma się zgłosić kierowca celem przesłuchania w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego
 • telefoniczne wezwanie kierowcy na przesłuchanie w charakterze osoby podejrzanej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości – na żądanie Policjanta kierowca podaje nr swojego telefonu, następnie, zazwyczaj w ciągu tygodnia Policjant dzwoni do kierowcy i wzywa go do stawiennictwa w określonym dniu i godzinie do Komisariatu Policji celem przesłuchania kierowcy w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości
 • wezwanie kierowcy na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu pocztą – po badaniu trzeźwości i zatrzymaniu prawa jazdy kierowca przekazuje Policji adres zamieszkania, a następnie w ciągu tygodnia do 2 tygodni Policjant wysyła kierowcy poczta wezwanie do stawiennictwa na Policję celem przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości
 • przesłuchanie kierowcy w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości połączone z zatrzymaniem kierowcy na 24 godziny – rzadko, bo rzadko, ale wciąż się zdarza, że Policja zatrzymuje kierowcę na 24 godziny po badaniu trzeźwości, a jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości następuje następnego dnia

Czy można przesunąć przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Kierowca lub ustanowiony przez niego Adwokat może zmienić termin przesłuchania kierowcy na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu.

Wynika to chociażby z art.325 g par. 3 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym podejrzanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony, a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy.

przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

Wystarczy, że kierowca lub reprezentujący go Adwokat zadzwoni na Komisariat Policji i telefonicznie uzgodni z Policjantem nowy termin przesłuchania kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Więcej o udziale Adwokata w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu przeczytasz w artykule „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy”

Czy na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu można przyjść z Adwokatem?

Na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu kierowca może przyjść z Adwokatem

Każda osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, w tym przypadku kierowca podejrzany o popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego może ustanowić Adwokata swoim obrońcą.

Adwokat reprezentujący kierowcę podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu może uczestniczyć w przesłuchaniu kierowcy na Policji.

Kto przesłuchuje kierowcę podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu?

Wieli kierowców błędnie myśli, że przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu prowadzi Prokurator.

Tak jednak nie jest.

Przesłuchanie kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości prowadzi Policjant.

Od czego zaczyna się przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Przesłuchanie na Policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zaczyna się od przedstawienia kierowcy przez Policjanta zarzutu popełnienia przestępstwa.

Przedstawienie kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości to nic innego, jak poinformowanie kierowcy o zarzucanym mu przestępstwie – w tym przypadku przestępstwie jazdy samochodem pod wpływem alkoholu z art.178 a par. 1 Kodeksu karnego.

Najczęściej Policjant wręcza kierowcy postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a kierowca własnoręcznym podpisem kwituje odbiór postanowienia o przedstawieniu zarzutu.

W sprawach o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Policjant nie musi, to jest nie ma obowiązku sporządzenia na piśmie postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Policjant może ograniczyć się do ustnego poinformowania kierowcy o zarzucanym mu przestępstwie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Postanowienie o przedstawieniu kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powinno zawierać: datę i miejsce zarzucanego kierowcy przestępstwa jazdy po alkoholu, ilość alkoholu w organizmie kierowcy w mg na litr lub w promilach we krwi i kwalifikację prawną przestępstwa, a więc art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.

Jak wygląda przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu obejmuje następujące czynności:

 • okazanie Policjantowi dowodu osobistego i potwierdzenie tożsamości kierowcy wezwanego na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • odebranie od kierowcy danych osobowych
 • przedstawienie kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178 a par. 1 Kodeksu karnego
 • wręczenie kierowcy pouczenia o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa
 • zapytanie kierowcy czy zrozumiał treść zarzutu oraz pouczenie o przysługujących mu prawach
 • zapytanie kierowcy czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • złożenie przez kierowcę wyjaśnień
 • wydrukowanie protokołu przesłuchania kierowcy w charakterze podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu
 • podpisanie protokołu przesłuchania kierowcy przez kierowcę (podejrzanego) oraz Policjanta i Adwokata (obrońcy podejrzanego kierowcy) jeśli Adwokat brał udział w przesłuchaniu kierowcy

Odebranie danych osobowych od kierowcy podejrzanego o przestępstwo jazdy po alkoholu

Po przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Policjant odbiera od kierowcy dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania i adres zamieszkania i numer telefonu do kontaktu
 • adres dla doręczania wezwań i pism procesowych
 • miejsce zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • dochody i majątek
 • ilość osób na utrzymaniu
 • miejsce zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz dochody małżonka
 • przynależność do WKU
 • czy kierowca jest osobą karaną za przestępstwo
 • czy kierowca leczył się lub leczy psychiatrycznie, czy był lub jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków, czy leczył lub leczy się psychiatrycznie bądź z uzależnienia od alkoholu czy narkotyków

Pouczenie kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu o prawach i obowiązkach

Po odebraniu danych osobowych i przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant informuje kierowcę o przysługujących mu prawach, między innymi o prawie do składania wyjaśnień, prawie do odmowy składania wyjaśnień, prawie do odmowy odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny, prawie do zaznajomienia się z aktami sprawy i prawie do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo.

Po pouczeniu o prawach Policjant poucza kierowcę o obowiązkach osoby podejrzanej o przestępstwo, w tym przypadku przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, w tym o obowiązku poinformowania Policji, a później Sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub adresu dla doręczeń trwającej dłużej niż 7 dni pod rygorem uznania pism kierowanych na podany do protokołu adres do doręczeń za skutecznie doręczone.

W praktyce pouczenie kierowcy na przesłuchaniu na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu o prawach i obowiązkach następuje przez wręczenie kierowcy druku zawierającego pisemną informację o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o przestępstwo. Kierowca potwierdza odbiór pisemnego pouczenia o prawach i obowiązkach własnoręcznym podpisem.

Złożenie wyjaśnień podczas przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

Na początku przesłuchania Policjant poucza kierowcę podejrzanego o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości o prawie do złożenia wyjaśnień oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień.

Jeszcze przed wezwaniem na Policję w celu przesłuchania w charakterze podejrzanego o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu kierowca powinien sam lub w porozumieniu z Adwokatem podjąć decyzję czy przyzna się do popełnienia przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu oraz czy złoży wyjaśnienia czy też odmówi składania wyjaśnień.

Jeśli kierowca nie kwestionuje popełnienia przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości i zamierza wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu, wówczas powinien złożyć wyjaśnienia na Policji.

Zdarza się, że Policjanci w czasie przesłuchania kierowców w sprawach o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu przekonują kierowców, by nie składali wyjaśnień, albo namawiają kierowców do złożenia krótkich wyjaśnień ograniczonych do przyznania się do winy. Policjanci tłumaczą kierowcom, że zawsze mogą złożyć uzupełniające wyjaśnienia w Sądzie. Potem w Sądzie, Sędziowie uznają wyjaśnienia kierowców za niewiarygodne co do okoliczności podniesionych dopiero w czasie wyjaśnień złożonych w Sądzie. Na nic się wówczas zdają tłumaczenia kierowców, że nie przedstawili wszystkich okoliczności na Policji, stosując się do uwag Policjanta.

Zatem kierowcy, którzy przyznają się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powinni przedstawić wszystkie działające na ich korzyść okoliczności już podczas pierwszego przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu.

Jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu?

Po zatrzymaniu na kierowaniu samochodem po alkoholu, jeszcze przed przesłuchaniem na Policji w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości kierowca powinien:

 • umówić się na poradę do Adwokata by dowiedzieć się, co grozi kierowcy za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, o co może wnosić do Sądu, czy ma szansę na warunkowe umorzenie postępowanie i nieorzekanie o zakazie prowadzenia pojazdów, jakie dokumenty powinien przygotować na przesłuchanie na Policji
 • podjąć decyzję, czy przyzna się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • podjąć decyzję, czy złoży wyjaśnienia czy też odmówi składania wyjaśnień w czasie czekającego go przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu
 • zmienić, to jest przesunąć termin przesłuchania na Policji, jeśli wyznaczony termin przesłuchania jest zbyt krótki, by kierowca przygotował się do przesłuchania
 • w razie podjęcia decyzji o złożeniu wyjaśnień przygotować się do przesłuchania, a więc zastanowić się jakie wyjaśnienia złożyć, co powiedzieć do protokołu przesłuchania na Policji
 • w razie podjęcia decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości – zastanowić się na jaka karę, na jak długi zakaz prowadzenia pojazdów się zgodzi
 • w razie podjęcia decyzji, że będzie występował o warunkowe umorzenie postępowania karnego przygotować wcześniej i złożyć na Policji podczas przesłuchania pismo – wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • zgromadzić i złożyć razem z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego dokumenty przemawiające na korzyść kierowcy.

Największym błędem, jakie może popełnić kierowca w czasie przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu, to pójść na przesłuchanie na Policji nieprzygotowany i dopiero podczas przesłuchania pod presją czasu i przesłuchującego Policjanta podejmować decyzję, czy przyznać się do popełnienia przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu, czy złożyć wyjaśnienia, co powiedzieć do protokołu przesłuchania, czy zgodzić się na zaproponowaną kare i zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu przeczytasz w artykule „Warunkowe umorzenie sprawy o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu”

O dobrowolnym poddaniu się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przeczytasz w artykule „Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii adwokat, artykuły, przesłuchanie na Policji | Otagowano , , , | Jeden komentarz