Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w.?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Ponadto art. 86 § 3 k.w. stwierdza, że w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”. Konstrukcja omawianego przepisu wskazuje, ze samo niezachowanie ostrożności nie jest penalizowane, konieczne jest jeszcze aby niezachowanie ostrożności skutkowało zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Zawarta w art. 86 § 3 k.w. sankcja w postaci zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny – co znaczy że jej zastosowanie jest zależne od uznania Sądu, które powstaje na podstawie analizy całokształtu okoliczności danej sprawy.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w celu wyeliminowania z ruchu drogowego osób, które za kierownicą dopuściły się naruszeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym Przesłanką od zastosowania zakazu jest istnienie znacznego prawdopodobieństwa, że dana osoba może dalej powodować zagrożenie w ruchu lądowym prowadząc pojazd w stanie po spożyciu alkoholu. Orzeczenie zakazu ma na celu zwiększenie dolegliwości sankcji karnej i odstraszenie od popełniania podobnych wykroczeń w przyszłości.

Na gruncie kodeksu wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów zgodnie z art. 29 § 1 k.w. można orzec na okres od 6 miesięcy do 3 lat i wymierza się go w miesiącach i latach. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określi jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Mariusz Sidor

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub 502 879 552 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Na czym polega wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym z art. 86 § 1 k.w.?

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Na podstawie powyższego przepisu przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, które opiera się zarówno na skodyfikowanych, jak i nieskodyfikowanych wprost zasadach zapewniających to bezpieczeństwo jego uczestnikom.

Co więcej, art. 86 § 2 k.w. przedstawia typ kwalifikowany wykroczenia, polegający na tym, że sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1, będąc w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Zagrożenie karne w tym wypadku obejmuje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnę.

Wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym z art. 86 § k.w. polega na niezachowaniu należytej ostrożności, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do takich zachowań należą m.in. spowodowanie kolizji drogowej, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym. Co więcej, zasada zachowania należytej ostrożności jest wymagana szczególnie przy przejazdach przez skrzyżowanie, przy wyprzedzaniu, omijaniu. Ponadto przez pryzmat powyższego przepisu wskazać należy również zasadę ograniczonego zaufania, która podpowiada zachowanie szczególnej ostrożności w różnych sytuacjach, nie tylko formalnego przestrzegania reguł ruchu i oznakowań drogi.

Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2003 r., III KK 61/03, OSNwSK 2003, poz. 886, że dla odpowiedzialności z tego przepisu konieczne jest ustalenie, iż sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do „postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze”

Czyn zabroniony może być popełniony przez działanie, ale także przez zaniechanie. Może to być również zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym, sprowadzające w danych warunkach zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu.

Naruszenie nie każdej zasady bezpieczeństwa w ruchu powoduje odpowiedzialność za skutki. Do takiej odpowiedzialności dochodzi tylko wówczas, gdy zachodzi związek przyczynowy między naruszeniem określonej zasady a skutkiem.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Mariusz Sidor

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub 502 879 552 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Czy policjant może zatrzymać kierującemu prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej przez kierującego pojazdem może zostać zakwalifikowane przez organ ścigania jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.w. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny.”

Wszyscy uczestnicy ruchu, czyli pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze, jak też inne osoby znajdujące się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, czyli unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Odpowiedzialność na podstawie art. 86 § 1 k.w. będzie ponosił sprawca, który przez zachowanie nienależytej ostrożności spowodował realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli groźbę wypadku drogowego czy innego niebezpieczeństwa mogącego prowadzić do kolizji drogowej. Tym bardziej wskazany sprawca będzie ponosił odpowiedzialność za spowodowanie takiej kolizji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie można wykluczyć sytuacji, iż kolizja drogowa nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W takim wypadku nie ma podstaw do przypisania odpowiedzialności na podstawie art. 86 § 1 k.w.

Odnosząc się do tematu artykułu, należy zwrócić szczególną uwagę na § 3 art. 86 k.w. wskazanego przepisu prawa, zgodnie z którym w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 (zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym) przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art.135 ust.1 p.2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym, – Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.”

Tak więc w sytuacji, kiedy funkcjonariusz Policji uzna (będzie miał uzasadnione podejrzenie), że dany sprawca popełnił wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. tj. spowodował swoim zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może dokonać zatrzymania prawa jazdy.

Samo podejrzenie oznacza, że dany organ – w tym wypadku policjant, będzie posiadał informacje, bądź dane, które pozwolą przypuszczać, że dana osoba popełniła wykroczenie.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub 502 879 552 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne w sprawach o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w Płocku

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5  oraz w Płocku przy ul. Stary Rynek 13.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania mogą Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy:

  • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 502 879 552 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  • porada prawna w Krakowie: nr tel. 502 879 577 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

  • porada prawna w Płocku: nr tel. 502 879 549 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne w sprawach karnych o wykroczenie i przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu w Kancelarii w Krakowie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania możecie Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie postępowania.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

  • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  • porada prawna w Krakowie: nr tel. 508 149 706 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil informuje o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych przez Kancelarię w Krakowie.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne w sprawach karnych o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania możecie Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie postępowania.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

  • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  • porada prawna w Krakowie: nr tel. 508 149 706 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk informuje o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych przez Kancelarię.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kto może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy na czym polega wprowadzona w dniu 18 maja 2015 r. instytucja skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia kto może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej.

Z nagrania dowiecie się, iż wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową mogą złożyć zarówno osoby, wobec których wyrok uprawomocnił się po dniu 18 maja 2015 r., jak również osoby, wobec których wyrok uprawomocnił się przed dniem 18 maja 2015 r.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia kiedy skazany może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykule:

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , | Skomentuj

Czy w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową?

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia czy w przypadku orzeczenia przez Sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. jest możliwość złożenia wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się, że zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w. w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. (tj. dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych) wykonywanego przez okres co najmniej 10 lat, skazany może złożyć wniosek o tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny omawia kwestię skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku dożywotniego zakazu.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykule:

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy na czym polega instytucja uregulowana w art. 182a k.k.w. a mianowicie dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową. (czyt. więcej Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia, jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku skazanego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się m.in., że Sąd może zastosować omawianą instytucję jeżeli:

  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub § 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

  • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny szczegółowo omawia w/w przesłanki.

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Który Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. (czyt. więcej Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia, do którego Sądu należy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową

Z nagrania dowiecie się, m.in. iż Sądem właściwym do złożenia wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny omawia właściwość Sądu w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową.

 

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj