Zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie po alkoholu

5
(5)

Z tego artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie po alkoholu” dowiesz się:

 • kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?
 • kiedy kierowanie samochodem, motocyklem lub innym pojazdem mechanicznym po alkoholu jest wykroczeniem?
 • na jakiej podstawie prawnej Policjant zatrzymuje prawo jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu?
 • czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • co się dzieje dalej po zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie po alkoholu?
 • czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy za alkohol?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane za jazdę po alkoholu?
 • na ile Sąd zabiera prawo jazdy za kierowanie po alkoholu?
 • czy można odzyskać prawo jazdy utracone za jazdę po pijanemu?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie po alkoholu obejmuje 2 sytuacje:

 • zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym – np. samochodem, motocyklem w stanie nietrzeźwości określone w art.178 a Kodeksu Karnego – gdy stężenie alkoholu było wyższe niż 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,5 promila alkoholu we krwi
 • zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń – gdy stężenie alkoholu wynosiło co najmniej 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila alkoholu we krwi

Zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie po alkoholu – na jakiej podstawie prawnej?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu na podstawie art.135 ust.1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

Czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kierowanie po alkoholu?

Użyte w art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyrażenie ” Policjant zatrzyma prawo jazdy” oznacza, że:

 • Policjant musi, to znaczy ma obowiązek zatrzymać kierowcy prawo jazdy w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia prowadzenia pojazdu mechanicznego po alkoholu, a więc w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu
 • Policjant nie może, to jest nie wolno mu zatrzymać kierowcy prawa jazdy gdy nie zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania przez kierowcę pojazdem mechanicznym po alkoholu
zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie po alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie po alkoholu za pokwitowaniem

Po zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu Policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kierowcy, któremu Policjant zatrzymał prawo jazdy
 • oznaczenie zatrzymanego dokumentu prawa jazdy
 • podstawę prawną zatrzymania kierowcy prawa jazdy – art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy prawo o ruchu drogowym ze wskazaniem, o co jest podejrzewany kierowca: o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a k.k., czy o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.

Zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu – co dalej?

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu?

Po zatrzymaniu kierowcy  prawa jazdy Policjant  w ciągu 7 dni przekazuje dokument prawa jazdy do:

 • Sądu Rejonowego  – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę  wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy wyniosło od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

albo

 • Prokuratury Rejonowej – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to jest wówczas gdy stężenie alkoholu u kierującego pojazdem przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio dla badania krwi 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu?

Policjant dokonuje jedynie faktycznego zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy za kierowanie autem po alkoholu. To własnie dlatego Policjant w ciągu 7 dni po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy ma obowiązek przesłać dokument prawa jazdy do Sądu albo Prokuratora celem podjęcia decyzji: zatrzymać czy nakazać zwrócić kierowcy zatrzymany przez Policję dokument prawa jazdy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu

Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu) lub Prokurator ( w sprawie o przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości) wydaje postanowienie, w którym:

 • zatrzymuje kierującemu dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzi uzasadnione wynikami badania trzeźwości kierowcy podejrzenie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy, jeśli oceni, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a więc wyniki badania trzeźwości kierowcy nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Kiedy Prokurator lub Sąd wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za alkohol?

Policjant przekazuje Prokuratorowi lub Sądowi zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy wraz z protokołem badania trzeźwości kierowcy.

Prokurator i Sąd dokonuje oceny, czy zgromadzone w sprawie dowody, to jest protokół badania trzeźwości z załączonymi do niego wydrukami z alkomatu uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa albo wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Dokonując oceny zasadności zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję Sąd lub Prokurator powinni ocenić :

 • czy badania trzeźwości kierującego pojazdem zostały przeprowadzone prawidłowo, a więc zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Policji nr 496 z późn. zm. w sprawie badania trzeźwości kierujących pojazdami, wytycznymi toksykologicznymi opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i instrukcją obsługi analizatora wydechu użytego do badania trzeźwości kierowcy.
 • Sąd i Prokurator powinni również wziąć pod uwagę rzeczywisty błąd pomiaru alkomatu wynoszący +/- 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jeżeli zachodzą poważne wątpliwości co do popełnienia przez kierowcę przestępstwa albo wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, wówczas Prokurator lub Sąd powinien nakazać zwrócenie kierowcy zatrzymanego prawa jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie po alkoholu – jak to wygląda w praktyce?

W praktyce ani Sąd ani Prokurator nie analizują protokołu badania trzeźwości pod kątem niepewności pomiaru alkomatu, błędu pomiaru alkomatu, czy błędów popełnionych przez Policję przy badaniu trzeźwości kierowcy. Wystarczy, jeśli jeden z wyników badania trzeźwości wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, by zapadło postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane za jazdę po alkoholu?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien:

Jeszcze więcej o możliwości odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za kierowanie autem po alkoholu przeczytasz w artykule „Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol”.

Wniosek o zwrócenie zatrzymanego prawa jazdy

Kierowca, która nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien złożyć do właściwego Sądu albo Prokuratury pismo – wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy  i nakazanie zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy. W tym piśmie kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące  na to, że nie popełnił wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, np. z powodu błędów popełnionych przez Policję podczas kontroli trzeźwości kierowcy, czy z uwagi na błąd pomiaru alkomatu.

Pismo – wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy należy złożyć od razu po przekazaniu przez Policję do Prokuratury lub Sądu dokumentu prawa jazdy. Tylko wówczas Sąd lub Prokurator zapozna się ze stanowiskiem kierowcy przed rozpoznaniem wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu.

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

W terminie 14 dni od przekazani zatrzymanego przez Policję dokumentu prawa jazdy:

 • Sąd ( w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.)

albo

 • Prokurator ( w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k.)

wydaje postanowienie, w którym zatrzymuje kierowcy prawo jazdy albo nie uwzględnia wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy i nakazuje jego zwrócenie kierowcy.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu

Jeżeli Sąd lub Prokurator nie uwzględni stanowiska kierowcy i wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas kierowca może złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Do kiedy można zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Po wydaniu postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy Sąd lub Prokurator wysyła odpis postanowienia kierowcy, którego prawo jazdy zostało zatrzymane. Kierowca może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Złożenie zażalenia po upływie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy będzie bezskuteczne, to znaczy zostanie zwrócone kierowcy bez rozpoznania.

Na temat zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu przeczytasz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za alkohol, zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *