Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Kierowca skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów może odzyskać prawo jazdy po wyroku

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, czyli o skróceniu zakazu przez blokadę alkoholową

oraz

 • jak odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego, gdy kierowca był trzeźwy?

Od kiedy biegnie zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego, w którym Sąd orzekł wobec kierowy zakaz prowadzenia pojazdów. To oznacza, że:

 • kierowca popełnia przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów z art.244 k.k., wówczas, gdy kieruje pojazdem mechanicznym, np.samochodem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów

natomiast

 • kierowanie samochodem w okresie po zatrzymaniu prawa jazdy, a przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego nie jest przestępstwem

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kierowanie samochodem „na zakazie, a więc po uprawomocnieniu się wyroku skazującego jest zachowaniem ryzykownym. W razie zatrzymania na złamaniu zakazu prowadzenia pojazdów kierowcę czeka kolejne postępowanie karne o przestępstwo złamania zakazu z art.244 k.k. i orzeczenie kolejnego zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca ryzykuje również karą pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania oraz „odwieszeniem” kary pozbawienia wolności orzeczonej za poprzednie przestępstwo, za które Sąd wymierzył mu zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednym słowem kierowanie samochodem w czasie zakazu prowadzenia pojazdów jest bardzo ryzykowne, a przez to nieopłacalne. Tym bardziej, że kierowca może odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659 lub wyślij mail na
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak można odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym?

Sposób, procedura odzyskania prawa jazdy różni się w zależności od tego, za co Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

1. odzyskanie prawa jazdy zabranego za prowadzenie samochodu po alkoholu

Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony wobec kierowcy na podstawie art.42 par 2 k.k., a więc za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, wówczas kierowca może odzyskać prawo jazdy poprzez blokadę alkoholową.

2. odzyskanie prawa jazdy zabranego za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej

Jeśli natomiast Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za samo spowodowanie wypadku czy kolizji drogowej, wówczas kierowca może wystąpić z wnioskiem o skrócenie zakazu po połowie zakazu – bez blokady alkoholowej.

Musimy zatem rozróżnić 2 sytuacje:

 1. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za kierowanie samochodem czy motocyklem pod wpływem alkoholu – przez blokadę alkoholową

oraz

 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej – poprzez uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany po połowie jego obowiązywania

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Czym jest i na czym polega blokada alkoholowa?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową jest zmianą sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowcę nadal obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednakże zakaz jest ograniczony do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Kierowca, który uzyskał zezwolenie Sądu na blokadę alkoholową, może legalnie kierować samochodem wyposażonym w blokadę, nie popełniając przestępstwa złamania zakazu sądowego prowadzenia pojazdów z art. 244 k.k.

Blokada alkoholowa – podstawa prawna

Przepisy regulujące skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową znajdują się w art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

Po jakim czasie można odzyskać prawo jazdy po wyroku przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu może uzyskać zezwolenie Sądu na skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową po połowie zakazu.

Przy dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów kierowca może wystąpić o blokadę alkoholową po 10 latach wykonywania zakazu.

Wynika to z art. 182 a par. 1 k.k.w., zgodnie z którym jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu przez okres co najmniej 10 lat, Sąd może wyrazić zgodę na blokadę alkoholową.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Kierowca, który chce odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę po alkoholu powinien złożyć do Sądu wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową tj. wniosek o zmianę sposobu wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez poprzez ograniczenie zakazu do prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Gdzie, do jakiego Sądu składa się wniosek o blokadę alkoholową?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu, który wydał wyrok skazujący kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów. Nie ma znaczenia, gdzie mieszka kierowca, który ubiega się o blokadę alkoholową. Wniosek o blokadę alkoholową zawsze składa się do Sądu, który skazał w I instancji kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak długo czeka się na rozpoznanie wniosku o blokadę alkoholową?

Sądy rozpoznają wnioski o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów zazwyczaj w ciągu 1 do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Dlatego warto złożyć wniosek o blokadę alkoholową przed upływem 1-2 miesięcy od połowy zakazu prowadzenia pojazdów z wnioskiem o rozpoznanie wniosku po połowie zakazu.

Co się dzieje po złożeniu wniosku o blokadę alkoholową?

Po wpłynięciu do Sądu wniosku kierowcy o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową Sąd:

 • zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego o aktualną kartę karną kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów. W ten sposób Sąd ustala, czy kierowca w czasie zakazu prowadzenia pojazdów nie popełnił ponownie przestępstwa, czy też zrozumiał swój błąd i w jego karcie karnej nie pojawiło się żadne nowe przestępstwo.
 • zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego, celem ustalenia sytuacji rodzinnej skazanego kierowcy i opinii o kierowcy w miejscu zamieszkania

Po zebraniu informacji o aktualnej sytuacji kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów Sąd wyznacza posiedzenie, na którym rozpoznaje wniosek kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd może rozpoznać wniosek o blokadę alkoholową na: posiedzeniu jawnym, wówczas zawiadamia skazanego o terminie posiedzenia, lub posiedzeniu niejawnym, wówczas Sąd nie zawiadamia kierowcy o terminie posiedzenia.

O terminie posiedzenia jawnego Sąd zawiadamia kierowcę, którego obecność jest zazwyczaj nieobowiązkowa. Jednakże warto jest, aby skazany stawił się na posiedzenie, gdyż okazuje tym szacunek dla Sądu oraz pokazuje, iż zależy mu, aby Sąd przychylił się do złożonego wniosku.

Co napisać we wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Najważniejszą częścią wniosku o blokadę alkoholową jest jego uzasadnienie. To od przekonywującego uzasadnienia zależy czy Sąd uwzględni wniosek skazanego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659 lub wyślij mail na
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

To na kierowcy spoczywa ciężar wykazania, że zasługuje na udzielenie przez Sąd zgody na blokadę alkoholową, gdyż zrozumiał błąd jakim było prowadzenie pojazdu pomimo spożytego wcześniej alkoholu. To w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd go uwzględni i uzna, że prowadzenie przez skazanego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a tym samym zasługuje na skrócenie zakazu.

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów powinien przekonać Sędziego, że zrozumiał swój błąd, żałuje popełnionego przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, a jego postawa i właściwości osobiste oraz zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzą do wniosku, że prowadzenie przez kierowcę pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Każdy argument, na który kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów powołuje się we wniosku o blokadę alkoholową, powinien być potwierdzony załączonym dokumentem.

Co ocenia Sąd rozpoznając wniosek o blokadę alkoholową?

W sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu Sąd powinien ocenić przede wszystkim:

 • właściwości i warunki osobiste kierowcy skazanego za jazdę po alkoholu na zakaz prowadzenia pojazdów, a więc sposób życia kierowcy przed i po popełnieniu przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
 • zachowanie kierowcy w czasie trwania zakazu prowadzenia pojazdów
 • sytuację rodzinną i zawodową kierowcy ubiegającego się o blokadę alkoholową
 • czy prawo jazdy i możliwość kierowania samochodem jest kierowcy niezbędna np. do wykonywania pracy, sprawowania opieki nad członkiem rodziny
 • czy zezwolenie kierowcy na prowadzenie samochodu wyposażonego w blokadę alkoholową będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Wynika to wprost z art.182 a par. 1 k.k.w., zgodnie z którym Sąd może uwzględnić wniosek o blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie skazanego kierowcy w okresie wykonywania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Sąd nie zgodził się na blokadę alkoholową – co dalej?

Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie do Sądu II instancji, za pośrednictwem Sądu I instancji.

W jakiem terminie złożyć zażalenia na postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową wynosi 7 dni od ogłoszenia postanowienia, jeżeli kierowca był obecny na ogłoszeniu postanowienia. Jeśli kierowca nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, to 7 dni na złożenie zażalenia biegnie od daty doręczenia postanowienia.

Czy można złożyć ponownie wniosek o blokadę alkoholową?

Tak. Kierowca, który nie uzyskał zgodny Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów może ponownie złożyć wniosek o blokadę alkoholową

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659 lub wyślij mail na
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Sąd zgodził się na blokadę alkoholowa – co dalej?

Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, wówczas wysyła odpis tego postanowienia (o zezwoleniu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów) do właściwego miejscowo Wydziału Komunikacji.

Po otrzymaniu odpisu postanowienia Sądu o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową Wydział Komunikacji”

 • wydaje kierowcy nowy dokument prawa jazdy – jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

 • kieruje kierowcę na kontrolny egzamin na prawo jazdy (egzamin teoretyczny i praktyczny) – w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok

Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 pojawi się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (kod 69).

Kierowca musi zamontować w samochodzie blokadę alkoholową – na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą oraz wynajmowaniem blokad alkoholowych.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej). Ponadto blokadę należy kalibrować co 12 miesięcy. Po spełnieniu w/w warunków kierowca może ponownie kierować pojazdem mechanicznym, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 k.k.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku skazującym za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej?

Jeśli Sąd odebrał prawo jazdy kierowcy trzeźwemu, a więc orzekł:

albo

wówczas kierowca może starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – uznanie zakazu za wykonany – po połowie trwania zakazu.

Sąd powinien uwzględnić wniosek kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jeśli oceni, że dalsze prowadzenie pojazdu przez kierowcę nie stwarza już zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji. W takim wypadku Sąd wydaje postanowienie o uznaniu środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów – za wykonany.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *