Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku?

5
(13)

W tym artykule „Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku?” przeczytasz:

 • co to jest wypadek drogowy?
 • kiedy kierowca jest winny spowodowania wypadku drogowego?
 • czy Policjant może zatrzymać prawo jazdy po wypadku?
 • czy można stracić prawo jazdy za wypadek?
 • co się dzieje po zabraniu prawa jazdy za wypadek?
 • co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku drogowego?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest wypadek drogowy – definicja wypadku

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym jedna z osób uczestniczących, np. pieszy, rowerzysta czy kierujący pojazdem mechanicznym doznał obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Kiedy kierowca jest winny spowodowania wypadku drogowego?

Kierujący pojazdem jest winny spowodowania wypadku drogowego, gdy na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie doprowadził do zdarzenia drogowego, w którym inna osoba, np. pieszy, rowerzysta czy kierujący drugim pojazdem mechanicznym poniósł śmierć, albo doznał obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego – przestępstwo z art.177 par. 1 lub 2 Kodeksu Karnego

Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem opisanym w art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego.

Art.177 par. 1 kodeksu Karnego – spowodowanie zwykłego wypadku drogowego

Kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art.157 par. 1 Kodeksu Karnego (czyli na okres powyżej 7 dni) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.177 par. 2 Kodeksu Karnego – spowodowanie ciężkiego lub śmiertelnego wypadku drogowego

Jeśli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Więcej o konsekwencjach dla kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego przeczytasz w artykułach:

Czy za spowodowanie wypadku drogowego można stracić prawo jazdy?

Za spowodowanie wypadku drogowego kierowca może stracić prawo jazdy, to znaczy:

Policjant może zatrzymać, czyli zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego – na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa spowodowania wypadku drogowego

a następnie

Sąd w wyroku skazującym za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat – na podstawie art.42 par. 1 Kodeksu Karnego – jeśli uzna, że dalsze prowadzenie samochodu przez kierowcę, który spowodowała wypadek zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Kiedy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego?

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego.

Uprawnienie Policjanta do zatrzymania kierowcy prawa jazdy wynika z art.135 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna zatrzymania prawa jazdy za wypadek drogowy – art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Policjant może zatrzymać za pokwitowaniem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 Kodeksu Karnego kierowca może zostać skazany na zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Wobec powyższego Policjant nie musi, ale może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca spowodował wypadek drogowy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku”.

Co się dzieje z dokumentem prawa jazdy zatrzymanym przez Policję w sprawie o wypadek drogowy?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Policjant musi w ciągu 7 dni przekazać dokument prawa jazdy do Prokuratury Rejonowej właściwej dla miejsca wypadku drogowego.

Prokurator powinien w ciągu 14 dni wydać postanowienie, w którym decyduje co zrobić z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję. Prokurator może:

 • wydać postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku

albo

 • wydać postanowienie o zwróceniu kierowcy dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej.”

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy powinien przekonać Prokuratora do zwrócenia mu niesłusznie zabranego prawa jazdy.

Jak przekonać Prokuratora do zwrotu zatrzymanego przez Policję prawa jazdy?

Po pierwsze trzeba przedstawić Prokuratorowi argumenty przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zanim Prokurator wyda postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

W tym celu kierowca powinien wysłać pocztą, albo złożyć na biurze podawczym Prokuratury pismo – wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku drogowego.

Wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy musi trafić na biurko Prokuratora od razu po przekazaniu przez Policję zatrzymanego kierowcy dokumentu prawa jazdy. Tylko wtedy Prokurator zapozna się z argumentami kierowcy przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu albo zwrocie prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Jeżeli Prokurator zdecyduje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję, wówczas kierowca odzyskuje dokument prawa jazdy odbierając go w Sekretariacie Prokuratury.

Co jednak, gdy Prokurator wyda postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy? Wówczas kierowca może zaskarżyć postanowienie Prokuratora składając zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy do Sądu.

Do kiedy złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kierowca, który nie mógł złożyć zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie powinien złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia. Do wniosku o przywrócenie terminu do zaskarżenia postanowienia Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy trzeba dołączyć zażalenie oraz dowody potwierdzające okoliczności, które uniemożliwiły kierowcy złożenie zażalenia w terminie.

Złożenie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy po terminie, bez wniosku o przywrócenie terminu na zaskarżenie decyzji Prokuratora nie ma sensu, gdyż spóźnione zażalenie zostanie zwrócone kierowcy bez rozpoznania.

Do kogo wysłać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego należy wysłać do Prokuratora, który wydał postanowienie. Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy w sprawie o wypadek drogowy jest kierowane do Sądu, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie.

Co się dzieje po złożeniu zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy?

Po otrzymaniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy Prokurator sprawdza, czy zażalenie zostało złożone w terminie i spełnia wymogi formalne pisma procesowego.

Jeżeli zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy zostało złożone w terminie i jest prawidłowe pod kątem formalnym, wówczas Prokurator:

 • albo uwzględnia zażalenie i uchyla wydane przez siebie wcześniej postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nakazując zwrócenie kierowcy dokumentu prawa jazdy
 • albo nie uwzględnia zażalenia i przekazuje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy do Sądu Rejonowego celem rozpoznania zażalenia.

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Sąd, do którego wpłynęło zażalenie kierowcy na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym:

 • albo uwzględnia zażalenie kierowcy i uchyla zaskarżone postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy – wówczas kierowca odbiera dokument prawa jazdy w Sekretariacie Sądu
 • albo nie uwzględnia zażalenia kierowcy na zatrzymanie prawa jazdy i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratora

Postanowienie wydane przez Sąd po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy jest niezaskarżalne, to znaczy nie można się od niego odwołać.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy trakcie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego?

Za każdym razem, gdy w trakcie postępowania karnego ujawnia się nowe okoliczności, czy to dotyczące samego wypadku drogowego, czy też dotyczące sytuacji zawodowej i rodzinnej kierowcy, można złożyć wniosek o zwrócenie zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

W trakcie sprawy karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k. kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane może składać ponownie wnioski o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy.

Wniosek do Sądu o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego

Kierowca oskarżony o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k. powinien przedstawić Sądowi argumenty przemawiające za nieorzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Aby odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku trzeba przekonać Sąd, że nawet w razie wyroku skazującego, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, nawet na najkrótszy okres 1 roku byłoby zbyt surową karą w stosunku do:

 • okoliczności wypadku drogowego
 • dotychczasowego zasługującego na aprobatę sposobu życia kierowcy oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego
 • sytuacji rodzinnej i zawodowej kierowcy
 • działań podjętych przez kierowcę po spowodowaniu wypadku drogowego
Nie wolno lekkomyślnie zakładać , że Sąd sam z urzędu pochyli się nad sytuacją zawodową rodzinną kierowcy oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego, rozważy szczegółowo wszystkie argumenty przemawiające za i przeciw orzekaniu zakazu prowadzenia pojazdów. Sędziowie orzekający w Wydziałach Karnych nie mają na to zwyczajnie czasu, gdy w referatach mają po 100-150 spraw, a na wokandzie jest po 10 spraw do rozpoznania.

Jeżeli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego, wówczas może złożyć do Sądu:

 • wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, w sprawie o wypadek ze skutkiem śmiertelnym z art.177 par. 2 k.k.

albo

 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k.

Apelacja od wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku

Jeżeli Sąd wyda wyrok skazujący kierowcę za zarzucane przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 k.k., wówczas w tymże wyroku może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

Sformułowanie Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego oznacza, że Sąd może, ale nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku.”

Jeśli Sąd skaże kierowcę za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca ma prawo zaskarżyć wyrok składając od niego apelację do Sądu II Instancji.

Apelacja od wyroku skazującego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może dotyczyć całego wyroku, albo jego części, np. zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 13

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję, zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie wypadku, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zapraszam do dyskusji. Pytajcie – na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Zapraszam również do kontaktu telefonicznego pod nr 697 053 659 lub mailowego na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Możecie również skorzystać z bezpłatnej konsultacji w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie przy ul. Rymanowskiej 5

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *