Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

0
(0)

Czy za wypadek drogowy można stracić prawo jazdy?

Za wypadek drogowy można stracić prawo jazdy? Tak, Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku na okres od 1 roku do lat 15.

A teraz krok po kroku, co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym za spowodowanie wypadku drogowego:

 • Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za spowodowanie wypadku – za spowodowanie wypadku drogowego Policja może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.
 • Przekazanie zatrzymanego przez Policję prawa jazdy do Prokuratora – w ciągu 7 dni Policjant przekazuje prawo jazdy odebrane kierowcy do Prokuratury.
 • Postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku – Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku albo zwraca kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję.
 • Wyrok Sądu – ostatecznie, to Sąd rozpoznający sprawę karną decyduje, czy za spowodowanie wypadku drogowego wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów .

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

O zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego pisałem w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku„.

W tym artykule” zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku” dowiesz się:

 • Na jak długo Sąd że orzec zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, a więc na ile można stracić prawo jazdy za wypadek?
 • Kiedy Sąd może wymierzyć kierowcy środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów – za spowodowanie wypadku?
 • Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę podejmując decyzję, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?
 • Jak przekonać Sąd do nie orzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?
 • Od kiedy zaczyna się sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?
 • Czy okres zatrzymania prawa jazdy wlicza się do zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?
Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

Kiedy Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Za spowodowanie wypadku drogowego, nawet ze skutkiem śmiertelnym, Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego jest fakultatywnyOznacza to, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o przestępstwo spowodowania wypadku. Sąd nie jest jednak przy podejmowaniu tak ważnej dla kierowcy decyzji o utracie prawa jazdy całkowicie dowolny. Jest szereg okoliczności, które Są ma obowiązek uwzględnić.

Oto, czym kieruje się Sąd przy podejmowaniu decyzji o zakazie prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy:

 • Skutki wypadku drogowego, a więc zakres obrażeń ciała doznanych przez osobę poszkodowaną w wypadku
 • Waga, rodzaj i stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował spowodował wypadek. Czy kierowca doprowadził do wypadku na skutek umyślnego, czy nieumyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego? Co było przyczyną wypadku, czy świadome, rażące naruszenie przez kierowcę podstawowych zasad ruchu drogowego, np. wjechanie na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, czy też jedynie sekunda nieuwagi, która może się przytrafić każdemu kierowcy?
 • Dotychczasowy sposób prowadzenia samochodu przez kierowcę przed spowodowaniem wypadku drogowego. Ile lat posiada prawo jazdy kierowca, który spowodował wypadek? Czy kierowca,, który doprowadził do wypadku jest karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości? Czy kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ma bogatą kartę wykroczeń drogowych i jakich – za nieprawidłowe parkowanie, czy wiele mandatów za znaczne przekroczenia prędkości?
 • Zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku, a więc, czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego błędu, który doprowadził do wypadku drogowego, czy przeanalizował swoje zachowanie poprzedzające wypadek, jak duże jest ryzyko, że ponownie spowoduje wypadek?
 • Zachowanie kierowcy po wypadku wobec osoby poszkodowanej , czy kierowca udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, czy podjął działania zmierzające do przeproszenia osoby poszkodowanej w wypadku i naprawienia szkody doznanej w wypadku
 • Czy prawo jazdy zatrzymane kierowcy za spowodowanie wypadku jest narzędziem jego pracy ?
 • Jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 1 roku?

To okoliczności, które zaważą na decyzji Sądu czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy. Przy tej ważnej decyzji Sąd uwzględnia interes:

 • osoby poszkodowanej w wypadku drogowym
 • społeczeństwa, a więc wszystkich osób – kierujących pojazdami i pieszych, którym zależy na bezpieczeństwie w komunikacji
 • kierowcy, który spowodował wypadek

Podsumowując: Sąd nie powinien orzekać zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, który przed spowodowaniem wypadku dał się poznać jako ostrożny kierowca, a więc taki, który nie był dotąd karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i nie ma na swoim koncie wiele poważnych wykroczeń drogowych. To bowiem świadczy o tym, że spowodowanie wypadku drogowego było zdarzeniem wyjątkowym w jego zasługującej na aprobatę dotychczasowej drodze życia.

Orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji. Wynika to choćby z art.42 par. 2 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, jeśli oceni, że dalsze prowadzenie pojazdu przez tego kierowcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak przekonać Sąd do nie orzekania zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek drogowy?

Jeśli po przybyciu na miejsce wypadku drogowego Policjant zatrzyma kierowcy dokument prawa jazdy, wówczas kierowca powinien złożyć do Prokuratury pismo – wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy i orzeczenie zwrotu dokumentu prawa jazdy.

Jeśli Prokurator uwzględni wniosek Policji , wówczas należy złożyć do Sądu pismo –zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie wypadku.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku”

Ostatecznie to Sąd w wyroku skazującym decyduje czy wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca oskarżony o przestępstwo spowodowania wypadku nie powinien zakładać, że Sąd z urzędu zbada jego sytuację rodzinna i zawodową, zważy wszystkie argumenty przemawiające za i przeciwko orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić Sądowi wszystkie argumenty dotyczące:

 • okoliczności spowodowania wypadku drogowego,
 • dotychczasowego sposobu życia kierowcy, który spowodował wypadek,
 • zachowania kierowcy po wypadku
 • konsekwencji utraty prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny.

Najlepiej przygotować i złożyć do Sądu pismo procesowe zawierające okoliczności przemawiające za odstąpieniem od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów i dowody – dokumenty na ich poparcie. Przykład takiego pisma to wniosek o warunkowe umorzenie sprawy karnej o spowodowanie wypadku drogowego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Na ile można stracić prawo jazdy za spowodowanie wypadku?

Jak długi może być sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek? Za spowodowanie wypadku drogowego, w tym również wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Co to znaczy, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat?

Zgodnie z art.43 par. 1 Kodeksu Karnego zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego jest wymierzany w latach na okres od 1 roku do 15 lat. Oznacza to, że:

 • Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, nawet śmiertelnego zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie musi.
 • Minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek wynosi 1 rok. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego zakazu prowadzenia pojazdów na okres poniżej 1 roku, np. na 6 miesięcy. Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za wypadek, ale jeśli się na to zdecyduje, to na minimum 1 rok.
 • Maksymalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego wynosi 15 lat

Wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów poszczególnych kategorii pojazdów i prawa jazdy

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego Sąd może ten zakaz ograniczyć do określonego w wyroku rodzaju pojazdów i kategorii prawa jazdy. Wynika to wprost z art.42 par. 2 k.k.

Dla wyjaśnienia kilka przykładów:

 • Sąd może orzec wobec kierowcy, za spowodowanie wypadku, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – to oznacza, po uprawomocnieniu się wyroku skazującego kierowca nie będzie mógł prowadzić jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. To najszerszy zakaz prowadzenia pojazdów. Obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne, niezależnie od tego, czy do ich prowadzenia wymagane jest posiadanie prawa jazdy.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy, który spowodował wypadek, zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów, do których prowadzenia uprawnia kategoria B prawa jazdy. Tak określony w wyroku zakaz prowadzenia pojazdów nie obejmuje samochodów osobowych. Kierowca skazany na opisany w ten sposób zakaz prowadzenia pojazdów może prowadzić samochody osobowe nie łamiąc sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów z wyłączeniem pojazdów do których prowadzenia uprawnia kategoria C i C+E prawa jazdy. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku obejmuje samochody osobowe i wszelkie inne pojazdy mechaniczne poza samochodami ciężarowymi i samochodami ciężarowymi z przyczepą. Kierowca może prowadzić samochody ciężarowe i samochody ciężarowe z przyczepą nie narażając się na przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
 • Sąd może orzec wobec kierowcy skazanego za spowodowanie wypadku zakaz prowadzenia pojazdów za wyjątkiem motocykli. Tu sprawa jest jasna. Zakaz prowadzenia pojazdów obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne za wyjątkiem motocykli. Kierowca może kierować motocyklami bez obaw o złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.
 • Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów ograniczony do wskazanej w wyroku skazującym kategorii pojazdów, np. do motocykli, albo samochodów osobowych, albo samochodów ciężarowych.

Od kiedy zaczyna obowiązywać zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Kierowcę skazanego za spowodowanie wypadku na zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz obowiązuje od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Z tego powodu przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów określone w art.244 Kodeksu Karnego popełnia ten kierowca, który kieruje pojazdem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.

Od kiedy liczyć sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?

Zgodnie z art.63 par. 4 k.k. na poczet orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów Sąd zalicza kierowcy okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy. To oznacza, że cały okres od odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję powinien zostać przez Sąd w wyroku zaliczony na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. W praktyce Sądy stosują w wyrokach taką formułę „Na podstawie art.63 par. 4 k.k. Sąd zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy od dnia (data zatrzymania prawa jazdy przez Policję) do dnia wyroku”.

Dla lepszego zobrazowania Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za spowodowanie wypadku jest liczony od jednej z przedstawionych niżej dat:

 • od daty zatrzymania kierowcy prawa jazdy – jeśli po przybyciu na miejsce wypadku Policja zabrała kierowcy dokument prawa jazdy, a Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy
 • od daty zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji – jeśli Sąd w wyroku skazującym zobowiązał kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy
 • od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę – jeśli prawo jazdy nie zostało zatrzymane kierowcy za spowodowanie wypadku, a jednocześnie Sąd nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zapraszam do dyskusji. Pytajcie – na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Zapraszam również do kontaktu telefonicznego pod nr 697 053 659 lub mailowego na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Możecie również skorzystać z bezpłatnej konsultacji w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie przy ul. Rymanowskiej 5

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *